SEKCE SLUŽEB PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

poctivě a s radostí...

Posláním sekce je usilovat o předcházení rizikového chování a pozitivní změnu ve způsobu života dětí, mládeže a dospělých, kteří se mohou ocitnout, nebo se již nacházejí, v nepříznivé sociální situaci (ohroženost sociálně nežádoucími jevy, rizikové sociální prostředí, vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností, sociální vyloučení).

Cílem sekce je:

 • vytvářet podmínky pro poskytování služeb sociální prevence, které přispívají k předcházení rizikového chování a sociálního vyloučení (služby: NZDM, SAS, terénní programy, zájmové činnosti a programy prevence)
 • vzájemně propojovat vlastní služby a služby v regionu tak, aby byla nepříznivá situace klientů řešena co možná nejkomplexněji,
 • pružně reagovat na potřeby cílové skupiny ve smyslu vytváření nových možností pro práci s ní (realizace menších projektů).

Oblasti, které služby/programy sekce řeší:

 • Prevence rizikového chování
 • Prevence sociálního vyloučení

Cílová skupina sekce:

 • Cílovou skupinou sekce jsou lidé, kteří jsou ohroženi nebo prožívají nepříznivou sociální situaci vedoucí k rizikovému způsobu života a sociální vyloučení.

 

Historie sekce:

Historie Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny sahá do roku 2008, kdy jsme začali poskytovat dlouhodobý program primární prevence návykových látek a byl realizován velký projekt  S rodinou proti vyloučení, v rámci kterého se organizace začala věnovat i rodinám, dětem a mládeži a prevenci sociálního vyloučení. Tolik činností si vyžádalo oddělení od adiktologických služeb, a proto bylo otevřeno Centrum prevence světlo, pod jehož záštitou byly činnosti provozovány. Postupem času se přidávaly další aktivity – Nízkoprahový klub pro děti a mládež v Kadani, v Prunéřově, v Chomutově, v roce 2013 bylo otevřeno Sociální centrum Kamínek, ve kterém jsme zahájili provoz dalšího nízkoprahového klubu a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, a také Terénní program v Jirkově. Aby služby byly poskytovány co možná nejkvalitněji, bylo zapotřebí změnit strukturu OS Světlo Kadaň a zajistit každé službě stabilní tým, zároveň někoho, kdo bude s chodem jednotlivých služeb pomáhat a dohlížet na jejich kvalitu. V létě 2014 tedy vedení organizace představilo nový koncept OS Světlo Kadaň, ve kterém jsou služby věnující se drogové problematice a ostatní služby jasněji odděleny pomocí sekcí: Sekce adiktologických služeb, Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny.

 

SLUŽBY Sekce DMR – sociální služby

 • NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – zkratka: NZDM
   • NZDM v Chomutově – Klub MOLO (6 – 26 let)
   • NZDM v Chomutově – Klub Kámen (15 – 26 let) – SC Kamínek
   • NZDM v Kadani – Klub DOpatra (6 – 26 let)
   • NZDM v Prunéřově – Klub Přízemí – P.R.U. (6 – 26 let)
   • NZDM  v Ostrově – Klub Ostrov – Zašívárna (6-26 let)
 • SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
  • Služby pro rodiny s dětmi - zkratka: SAS
   • SAS v Chomutově – SC Kamínek
 • TERÉNNÍ PROGRAMY
  • terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách - zkratka: TP
   • Terénní program Jirkov

 

SLUŽBY Sekce DMR – ostatní služby

 • SVĚTLEM K PREVENCI
  • dlouhodobý program specifické primární prevence Světlem k prevenci realizovaný v rámci školní docházky zkratka: PPP
   • realizován v Ústeckém a Karlovarském kraji
 • PREVENTIVNÍ AKTIVITY
  • aktivity realizované v rámci prevence rizikových jevů, – jednorázové besedy a přednášky - zkratka: PA
   • realizovány v Ústecké a Karlovarském kraji
 • ZÁJMOVÝ KLUB SVĚTLO
  • pravidelné zájmové volnočasové aktivity pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let, realizované při nízkoprahových zařízeních i mimo ně - zkratka: ZK
  • realizován v:
   • Chomutově, Kadani, Prunéřově nebo dle schváleného projektu
 • "Malé projekty" - každoroční:
  • Pouliční fotbalová liga Kadaň
  • Pouliční fotbalová liga Chomutov
  • Víkendový pobyt pro děti z vyloučených lokalit – Společně proti kriminalitě Kadaň
  • Víkendový pobyt pro děti z vyloučených lokalit – Společně proti kriminalitě Chomutov

 

Kontakt - vedení sekce 

 

Bc. Vendula Kádárová, manažerka sekce

725 758 588, manazer.dmr.svetlozs@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

Tým sekce děkuje za Vaši podporu. Jak můžete podpořit naši práci se dočtete zde. Děkujeme.

      

 

 

 


Podporují nás

 

S rodinou proti vyloučení v Prunéřově a Chomutově

"projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny."

projekt Volný čas  je podporován Ústeckým krajem

program na podporu integrace romské komunity

Centrum prevence Světlo funguje za podpory Města Kadaň

podpořeno Ministerstvem práce a sociálních věcí

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ

https://www.nadacecez.cz/

 

Centrum prevence Světlo funguje za podpory Úřadu práce České republiky

 


Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM 2015


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429