SEKCE SLUŽEB PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

poctivě a s radostí...

Posláním sekce je usilovat o předcházení rizikového chování a pozitivní změnu ve způsobu života dětí, mládeže a dospělých, kteří se mohou ocitnout, nebo se již nacházejí, v nepříznivé sociální situaci (ohroženost sociálně nežádoucími jevy, rizikové sociální prostředí, vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností, sociální vyloučení).

Cílem sekce je:

 • vytvářet podmínky pro poskytování služeb sociální prevence, které přispívají k předcházení rizikového chování a sociálního vyloučení (služby: NZDM, SAS, terénní programy, zájmové činnosti a programy prevence)
 • vzájemně propojovat vlastní služby a služby v regionu tak, aby byla nepříznivá situace klientů řešena co možná nejkomplexněji,
 • pružně reagovat na potřeby cílové skupiny ve smyslu vytváření nových možností pro práci s ní (realizace menších projektů).

Oblasti, které služby/programy sekce řeší:

 • Prevence rizikového chování
 • Prevence sociálního vyloučení

Cílová skupina sekce:

 • Cílovou skupinou sekce jsou lidé, kteří jsou ohroženi nebo prožívají nepříznivou sociální situaci vedoucí k rizikovému způsobu života a sociální vyloučení.

 

Historie sekce:

Historie Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny sahá do roku 2008, kdy jsme začali poskytovat dlouhodobý program primární prevence návykových látek a byl realizován velký projekt  S rodinou proti vyloučení, v rámci kterého se organizace začala věnovat i rodinám, dětem a mládeži a prevenci sociálního vyloučení. Tolik činností si vyžádalo oddělení od adiktologických služeb, a proto bylo otevřeno Centrum prevence světlo, pod jehož záštitou byly činnosti provozovány. Postupem času se přidávaly další aktivity – Nízkoprahový klub pro děti a mládež v Kadani, v Prunéřově, v Chomutově, v roce 2013 bylo otevřeno Sociální centrum Kamínek, ve kterém jsme zahájili provoz dalšího nízkoprahového klubu a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, a také Terénní program v Jirkově. Aby služby byly poskytovány co možná nejkvalitněji, bylo zapotřebí změnit strukturu OS Světlo Kadaň a zajistit každé službě stabilní tým, zároveň někoho, kdo bude s chodem jednotlivých služeb pomáhat a dohlížet na jejich kvalitu. V létě 2014 tedy vedení organizace představilo nový koncept OS Světlo Kadaň, ve kterém jsou služby věnující se drogové problematice a ostatní služby jasněji odděleny pomocí sekcí: Sekce adiktologických služeb, Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny.

 

SLUŽBY Sekce DMR – sociální služby

 • NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – zkratka: NZDM
   • NZDM v Chomutově – Klub MOLO (6 – 26 let)
   • NZDM v Chomutově – Klub Kámen (15 – 26 let) – SC Kamínek
   • NZDM v Kadani – Klub DOpatra (6 – 26 let)
   • NZDM v Prunéřově – Klub Přízemí – P.R.U. (6 – 26 let)
   • NZDM  v Ostrově – Klub Ostrov – Zašívárna (6-26 let)
 • SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
  • Služby pro rodiny s dětmi - zkratka: SAS
   • SAS v Chomutově – SC Kamínek
 • TERÉNNÍ PROGRAMY
  • terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách - zkratka: TP
   • Terénní program Jirkov

 

SLUŽBY Sekce DMR – ostatní služby

 • SVĚTLEM K PREVENCI
  • dlouhodobý program specifické primární prevence Světlem k prevenci realizovaný v rámci školní docházky zkratka: PPP
   • realizován v Ústeckém a Karlovarském kraji
 • PREVENTIVNÍ AKTIVITY
  • aktivity realizované v rámci prevence rizikových jevů, – jednorázové besedy a přednášky - zkratka: PA
   • realizovány v Ústecké a Karlovarském kraji
 • ZÁJMOVÝ KLUB SVĚTLO
  • pravidelné zájmové volnočasové aktivity pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let, realizované při nízkoprahových zařízeních i mimo ně - zkratka: ZK
  • realizován v:
   • Chomutově, Kadani, Prunéřově nebo dle schváleného projektu
 • "Malé projekty" - každoroční:
  • Pouliční fotbalová liga Kadaň
  • Pouliční fotbalová liga Chomutov
  • Víkendový pobyt pro děti z vyloučených lokalit – Společně proti kriminalitě Kadaň
  • Víkendový pobyt pro děti z vyloučených lokalit – Společně proti kriminalitě Chomutov

 

Kontakt - vedení sekce 

 

Mgr. Filip Ráža, DiS., manažer sekce

725 758 588, manazer.dmr.svetlozs@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

Tým sekce děkuje za Vaši podporu. Jak můžete podpořit naši práci se dočtete zde. Děkujeme.

      

 

 

 


Podporují nás

 

S rodinou proti vyloučení v Prunéřově a Chomutově

"projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny."

projekt Volný čas  je podporován Ústeckým krajem

program na podporu integrace romské komunity

Centrum prevence Světlo funguje za podpory Města Kadaň

podpořeno Ministerstvem práce a sociálních věcí

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ

https://www.nadacecez.cz/

 

Centrum prevence Světlo funguje za podpory Úřadu práce České republiky

 


Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM 2015