https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost   

www.kr-ustecky.cz/   

Projekt je podporován Ústeckým krajem.

https://www.mesto-kadan.cz/

                                                                      


Budova bývalé knihovny

Ulice Jana Švermy 824, Kadaň

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

VEDOUCÍ KLUBU: Hana Jírová

Tel.: 725 543 166

email: nzdmdopatra.svetlozs@seznam.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!


 

 

 


Naše služba je financována za dvou zdrojů.

Donátorem pro cílovou skupinu 6 – 14 let je Ústecký kraj a město Kadaň,

pro cílovou skupinu 15 – 26 let je to Evropská unie.

 

Projekt: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve věku 15-26 let v Kadani a Prunéřově

Projekt je financován  Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003518

Služba reaguje na potřeby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené mládeže, žijící buď přímo v prostorově vyloučených kadaňských lokalitách, nebo v sídlištích města Kadaně. Těmto mladým lidem, chybí bezpečné (nerizikové, nepatologické) prostředí, pozitivní vzory, podpora při řešení nesnadných životních situací na prahu dospělosti, týkajících se vzdělanostní kariéry, zaměstnání, osobního života partnerského, vztahů v orientační rodině i vztahů s vrstevníky.

V nízkoprahovém zařízení chceme mladé lidi podchytit včas, poskytnout jim zdravé bezpečné prostředí, zorientovat je na křižovatce života, dopomoci jim ke vzdělání, práci a sociálním kompetencím, a vyvarovat je patologií.

Během tří let projektu předpokládáme podpořit aktivitou 110 osob, a to prostřednictvím 6300 kontaktů, 750 intervencí, 750 výkony specifického poradenství, 288 hodinami přípravy na zaměstnání, 288 hodinami prevence drogových závislostí, 15 exkurzemi a výlety.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit snižovat míru ohrožení dětí a mládeže ve věku 15 až 26 let rizikovými jevy a sociálním vyloučením.


Zařízení, komu je služba určena, základní idea, hlavní cíl

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen „zařízení“ nebo „služba” nebo „NZDM“ nebo „klub“)  je sociální služba, která musí být poskytována na základě Standardů kvality sociálních služeb MPSV, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků. Služba je poskytována ambulantní i terénní formou. Prostředkem pro práci s klienty zařízení, kterými jsou děti a mládež, jsou volnočasové aktivity. Díky nim mohou pracovníci navázat s dětmi důvěrný vztah a na něm založit další práci s cílovou skupinou.

Nízkoprahový znamená lehce dostupný, neodrazující od vstupu. Děti a mládež sem mohou chodit zcela dobrovolně, bez jakéhokoliv průkazu totožnosti, bez peněz, bez přihlášky, mohou kdykoliv během provozní doby přijít a kdykoliv odejít. To znamená, že do klubu můžou chodit jen občas, nikoliv pravidelně a nemusí nikomu vysvětlovat důvody, proč přijde jen jednou za čas ap.

Z toho logicky vyplývá, že záleží hodně na náplni klubu a na pracovnících, čím děti do klubu přitáhnou, proto je základním úkolem pracovníků volnočasovou náplň pružně přizpůsobovat klientům – dětem a mládeži, kteří zrovna klub navštěvují. Činnosti v klubu by měly být natolik atraktivní nebo by měly být vedeny atraktivní formou, aby mládež do klubu lákaly a aby je to v zařízení bavilo.

Klub musí být dětem a mládeži příjemným prostředím s určitou pohodovou atmosférou, aby mohl fungovat jako alternativa k okolnímu prostředí.

Pokud dítě nechce trávit čas doma nebo nemůže, nechce docházet do placených kroužků, mělo by najít právě zde bezpečné prostředí pro zábavu. Bezpečí je zde tvořeno týmem pracovníků a také právy a pravidly, která v každém takovém klubu nemůžou chybět.

 

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je prostřednictvím metod sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit snižovat míru ohrožení rizikovými jevy a sociálním vyloučením dětí a mládeže.

 

Cíle NZDM

Služba NZDM má nastavené obecné cíle, ke kterým v rámci realizace své služby směřuje. Cíle jsou pro obě formy poskytování (ambulance i terén). Jsou to cíle následující:

 • zlepšit kvalitu života, předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik spojených se způsobem života
 • umožnit lepší orientaci v sociálním prostředí
 • vytvářet podmínky k řešení nepříznivé sociální situace
 • nabídnout smysluplné trávení volného času
 • podporovat pozitivní změny v životě
 • zvyšovat kompetence k uplatnění na trhu práce
 • rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti prostřednictvím neformálního vzdělávání, 
 • zvyšovat zájem o mimoškolní zájmové aktivity
 • podporovat k zapojení do dění místní komunity
 • pomáhat a podporovat při realizaci osobních aktivit
 • omezovat rizika sociálního vyloučení
 • monitorovat aktuální dění v místních lokalitách a výstupy využít pro naplňování cílů služby
 • učit klienty pohybovat se v jejich přirozeném prostředí

 

Princip služby - nízkoprahovost, zásady

Zařízení se hlásí k principům poskytování sociálních služeb deklarovaných Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jako významný specifický princip svého fungování definuje nízkoprahovost. Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny.

Zařízení realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb následovně:

 

 • Dostupnost  - Je otevřeno v době, kdy má cílová skupina podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům. Provozní doba služby odpovídá potřebám cílové skupiny. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.
 • Bezplatnost – služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně (rada, podpora, pomoc apod.).
 • Anonymita - Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace, obsahující osobní údaje klienta, musí být vedena se souhlasem klienta a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb.
 • Využívání služeb – každý z cílové skupiny se může sám rozhodnout, jaké služby bude využívat. Pasivita nebo názorová odlišnost není důvodem pro omezení přístupu klienta do sociální služby. Klient není povinen se zapojit do připravených činností. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení dle svého uvážení. Klienti mohou ovlivňovat program klubu a navrhovat a realizovat své vlastní aktivity
 • Respekt a rovnost – Respektování hodnoty a individuality člověka, jeho důstojnosti a potřeb bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav nebo náboženské přesvědčení. Všichni jsme si rovni, a to bez rozdílu. To znamená, že pro všechny platí stejná pravidla a pracovníci ke všem přistupují bez rozdílu. K dodržování tohoto principu vedeme i samotné klienty.
 • Dodržování práv a lidské důstojnosti – Pracovníci poskytují služby klientům s ohledem na dodržování jejich práv a lidské důstojnosti. Pracovníci respektují jejich svobodnou vůli, právo na důstojné jednání, zachování soukromí. S tím souvisí záruka odborného poskytování služby, profesionální a etické jednání pracovníků.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou NZDM:

 • jsou děti, mládež a mladí dospělí, kteří zažívají nepříznivé sociální situace. Může jít o konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky,
 • jsou ve věkové skupině od 6 do do 26 let, přičemž věková struktura cílové skupiny se řídí požadavkem objednatele služby (například IP kraje, města – mohou mít požadavek na věk klientů pouze od 15ti výše apod.)
 • nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit, cítí se být nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy, vyhýbají se standardním formám pomoci a péče, dávají přednost pasivnímu trávení volného času, dávají přednost trávení volného času mimo domov, mají vyhraněný životní styl.

PRÁVA A PRAVIDLA

 

PRÁVA KLIENTŮ NZDM:

Máš právo

 • kdykoli přijít a odejít v rámci provozní doby klubu.
 • svobodně vyjadřovat své názory, ale tak aby neurážely druhého.
 • na ochranu před všemi formami zneužívání.
 • nebýt diskriminován (znevýhodňován) kvůli tomu, jaký jsi, jak vypadáš, čemu věříš.
 • vědět o jakékoli dokumentaci vztahující se ke tvé osobě a nahlížet do ní.
 • na ochranu osobních údajů.
 • podat stížnost s možností odvolání.
 • rozhodovat o využití času v klubu.
 • na poskytnutí informací, které potřebuješ vědět.
 • na poskytnutí služeb v takové míře, v jaké potřebuješ.
 • využít službu, jakou ty chceš a jakou potřebuješ.
 • na sebeurčení, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ V ZAŘÍZENÍ:

 • Uklízej po sobě, udržuj pořádek, třiď odpad!
 • Nikomu nic nenič a neber, co není tvoje!
 • Nepraktikuj zde žádné sexuální aktivity!
 • Na agresi, ať už slovní či fyzickou, v klubu zapomeň!
 • V klubu nehraj o peníze!
 • Dodržuj pravidla společenského chování a nemluv vulgárně!
 • Nikoho nemlať, nikomu nenadávej!
 • Nikomu se nevysmívej, neurážej a nevydírej kvůli tomu, jak vypadá, jaký je, čemu věří, co si myslí!
 • Nezdržuj se v okolí klubu – před otevřením a po zavíračce ani v klubu!
 • Respektuj zákaz kouření v prostorách klubu
 • V klubu ani v jeho okolí neber drogy (i alkohol je droga) – do klubu nechoď pod vlivem! V klubu drogy nenabízej a neprodávej!
 • Do klubu nenos zbraně (nůž, pistole a všechny ostré předměty)!
 • Nechoď do klubu, pokud jsi nebyl/a ve škole!


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
606 06 14 29

 

FOTOGALERIE

Fotky z činnosti centra si můžete prohlédnout

 ZDE