Klub KÁMEN

ete přesměrováni naknutím na tento odkaz bu 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ OD 6 - 26 LET
 

aktuální informace naleznete na facebooku:  www.facebook.com/klubkamen/ 

instagram: www.instagram.com/klub_kamen/

 

ADRESA    

 

Klub Kámen - SC Kamínek 

Školní pěšina 5249

Chomutov 43004

 

KONTAKT     

 

telefon: 702 042 647

e-mail: nzdmkamen.svetlozs@seznam.cz

            vedouci.nzdmkamen.svetlozs@seznam.cz

 

PRACOVNÍCI KLUBU

 

vedoucí služby a sociální pracovník: Bc. Mirka Hanyková

sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách: Bc. Zuzana Macková, Kateřina Marková DiS., Kateřina Matulová, Bc. Lucie Matulová, Lucie Garabová DiS.

 

OTEVÍRACÍ DOBA

KLUB: Po - Pá: 10 - 19 ( Pátek 16 - 19  na objednání)

STREETWORK: Po - Pá: 9 - 17

 
 
Jsme spolufinancovány ze zdrojů Ústeckého kraje, 
 
dále jsme také podporovány finančními prostředky Statutárního města Chomutova.
 
 

Rozsah služeb, které NZDM poskytuje

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
(neorganizované a organizované volnočasové aktivity, kontaktní práce, příprava do školy, mimořádné akce plánované, kariérové poradenství, pracovní poradenství, preventivní programy)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(první kontakt, kontakt, pobyt v NZDM)

Sociálně terapeutické činnosti
(situační působení, intervence, poradenství, krizová intervence, skupinová práce/debatka, individuální plán)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí
(informační servis, zprostředkování služeb/doprovod, interdisciplinární spolupráce, práce s blízkou osobou)
 
 
1.2. Poslání 
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je prostřednictvím metod sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit snižovat míru ohrožení rizikovými jevy a sociálním vyloučením dětí a mládeže.    1.3. Cíle NZDM  
Cílem služby je:  nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času,   pomáhat dětem a mládeži při řešení obtížných životních situací,  přispívat k prevenci sociálně patologických jevů ohrožujících děti a mládež,   rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti dětí a mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání,    zvyšovat zájem dětí a mládeže o mimoškolní zájmové aktivity,   podporovat sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti,  snižovat sociální rizika vyplývající z odlišného životního způsobu a rizikového chování rodin dětí a jejich okolí,  podporovat zvládání obtížných životních událostí, snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování, 

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je prostřednictvím metod sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit snižovat míru ohrožení rizikovými jevy a sociálním vyloučením dětí a mládeže.

Cíle

Cílem služby je:

-         nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času,

-         pomáhat dětem a mládeži při řešení obtížných životních situací,

-         přispívat k prevenci sociálně patologických jevů ohrožujících děti a mládež,

-         rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti dětí a mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání,

-         zvyšovat zájem dětí a mládeže o mimoškolní zájmové aktivity,

-         podporovat sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti,

-         snižovat sociální rizika vyplývající z odlišného životního způsobu a rizikového chování rodin dětí a jejich okolí,

-         podporovat zvládání obtížných životních událostí, snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování,

-         zvyšovat sociální schopnosti a dovednosti, podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity, zajišťovat nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit,

-         předcházet rizikovému chování u cílové skupiny plynoucí z neznalosti, sociálnímu vyloučení u cílové skupiny, sociálně nežádoucím jevům.

Cílem terénní formy služby je především: kontakt s cílovou skupinou, monitoring, využívaní zdrojů klientů v jejich přirozeném prostředí a naučit klienty se v tomto prostředí pohybovat (poskytovat k tomu také prostředky klientům – pálky, míče, vytvářet aktivity atd.), poskytování sociální práce v takovém rozsahu jak ji definuje zákon 108/2006 Sb.

Princip služby - nízkoprahovost

Zařízení se hlásí k principům poskytování sociálních služeb deklarovaných Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jako významný specifický princip svého fungování definuje nízkoprahovost.

Zařízení realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb následovně:

-       Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny.

-       Pro omezení přístupu klienta sociální služby ke službě není důvodem pasivita či názorová odlišnost.

-       Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace, obsahující osobní údaje klienta, musí být vedena se souhlasem klienta a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb.

-       Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. Klient není povinen zapojit se do připravených činností.

-       Služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně.

-       Provozní doba služby odpovídá potřebám cílové skupiny. Je otevřeno v době, kdy má cílová skupina podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům.

-       Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.

Cílová skupina

Obecné informace:
-       jsou děti, mládež a mladí dospělí, kteří zažívají nepříznivé sociální situace. Může jít o konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky,

-       jsou ve věkové skupině od 6 do do 26 let, přičemž věková struktura cílové skupiny se řídí požadavkem objednatele služby (například IP kraje, města – mohou mít požadavek na věk klientů pouze od 15ti výše apod.)

-       nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit, cítí se být nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy, vyhýbají se standardním formám pomoci a péče, dávají přednost pasivnímu trávení volného času, dávají přednost trávení volného času mimo domov, mají vyhraněný životní styl.

 

Specifikace cílové skupiny Klubu Kámen


• Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.
Mladší a starší děti (6 – 9 a 10 - 14 let)
Dorost a mladí dospělí (15 – 17 a 18 – 26 let)
• Negativní okruh osob:
- s těžkým tělesným postižením
- s těžkým smyslovým postižením
- s těžkým mentálním postižením
- s hlubokým mentálním postižením
- s vážnou duševní poruchou

 

PRÁVA A PRAVIDLA

Pravidla pro klienty

Neměl bys:

- nikoho diskriminovat a urážet

- ses zdržovat před budovou klubu před free klubem ani po něm

- vyvolávat fyzické ani slovní násilí, vyvolávat konflikty

- v klubu nic ničit, poškozovat a odnášet

- nosit zbraně a nebezpečné věci

- přijít do klubu pod vlivem drog nebo alkoholu

- mluvit vulgárně

- provádět sexuální aktivity

- v klubu hrát hazardní hry

- chodit do klubu, pokud jsi nemocný


Práva klientů

Máš právo:

- svobodně vyjadřovat své názory

- kdykoliv přijít a odejít v rámci otevírací doby

- na ochranu před zneužíváním

- rozhodovat o tom, jak čas v klubu využiješ

- nebýt diskriminován za to, jaký jsi, jak vypadáš a čemu věříš

- vědět o dokumentaci, která se tě týká a nahlížet do ní

- na ochranu osobních údajů

- podat stížnost

- využívat služeb, které chceš a potřebuješ

- na sebeurčení, svobodu myšlení a náboženské vyznání
 

JAK SI STĚŽOVAT?
 

Klient je seznámen s možností stěžovat si formou ústní či písemnou, tato informace je uveřejněna na viditelném místě v klubové místnosti.

Klient může podat stížnost:

-       ústní formou:

  •  pracovníkovi služby a ten následně informuje přímého nadřízeného
  •  vedoucímu služby a ten následně informuje přímého nadřízeného

-       písemnou formou:

  • anonymní schránka, kniha přání a stížností, které jsou umístěny na viditelném místě v zařízení a kontrolují se každý den po skončení provozní doby.
  • oficiálním dopisem k vedoucímu služby, nebo vedení organizace:

-       vedoucí příslušného zařízení NZDM: Mirka Hanyková, Školní pěšina 5249, Chomutov 43004

-       manažer sekce DMR: Bc.Vendula Kádárová, Jana Švermy 824, Kadaň

-       organizace: Mgr. Jan Hudák, Světlo Kadaň, z.s., Husova 1325, Kadaň

 

Každá stížnost (písemná i ústní) je evidována v Knize stížností.

Vyřizování stížností a evidence

Postup vyřizování stížností chronologický postup při neuspokojení stížnosti / doba vyřízení:

1.     Stížnost řeší pracovník klubu přímo s klientem služby tak, že jej vyslechne a podá adekvátní vysvětlení nebo navrhne řešení / tentýž den.

2.     Stížnost je postoupena vedoucímu zařízení a řešena přímo s klientem služby tak, že jej vyslechne a podá adekvátní vysvětlení nebo navrhne řešení /tentýž den.

3.     Stížnost je postoupena manažerce Sekce DMR, která je povinna se vyjádřit ke stížnosti vždy písemnou formou, i když je stížnost řešena ústně / do 7 pracovních dnů.

4.     Stížnost je písemně postoupena vedení organizace, které se vyjádří ke stížnosti vždy písemnou formou / do 14 ti pracovních dnů.

5.     Stížnost je postoupena vedení organizace formou rozhovoru s klientem služby / do 14ti pracovních dnů je nabídnut termín rozhovoru.

6.     Stížnost je postoupena výkonnému výboru organizace, do 14 dnů od jejího podání se provede její prošetření, které je nejpozději do 30 dnů - sděleno klientovi služby písemnou formou.

o    V případě, že se jedná o anonymní stížnost:

  • V případě anonymní stížnosti je vyjádření ke stížnosti umístěno na nástěnku v klubové místnosti / do 5ti pracovních dnů.

o    V případě stížnosti klienta na pracovníka zařízení:

  • Je stížnost vždy postoupena vedení zařízení nebo organizace, do 7 dnů od jejího podání se provede její prošetření, které je nejpozději do 14 dnů - sděleno klientovi služby písemnou formou.
  • Postup při porušení práv klientů či pravidel služeb ze strany pracovníka/zaměstnance se řídí Vnitřními předpisy organizace (Organizační řád, Směrnice, Nařízení)

o    V případě, že pravidla pro vyřizování stížnosti nestačí pro uspokojení klienta, je klient seznámen s tím, že může podat stížnost nezávislému orgánu, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

O každé stížnosti je proveden zápis, který je evidován ve zvláštní složce stížností – Kniha stížností po dobu 3 let.

 

                                        Služba je poskytována anonymně a ZDARMA
 

                            


 
 
 

Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429