Klub KÁMEN

ete přesměrováni naknutím na tento odkaz bu 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ OD 6 - 26 LET
 

aktuální informace naleznete na facebooku:  www.facebook.com/klubkamen/ 

instagram: www.instagram.com/klub_kamen/

 

ADRESA    

 

Klub Kámen - SC Kamínek 

Školní pěšina 5249

Chomutov 43004

 

KONTAKT     

 

telefon: 702 042 647

e-mail: nzdmkamen.svetlozs@seznam.cz

            vedouci.nzdmkamen.svetlozs@seznam.cz

 

PRACOVNÍCI KLUBU

 

vedoucí služby a sociální pracovník: Bc. Mirka Hanyková

sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách: Bc. Zuzana Macková, Kateřina Marková DiS., Kateřina Matulová, Bc. Lucie Matulová, Lucie Garabová DiS.

 

OTEVÍRACÍ DOBA

KLUB: Po - Pá: 10 - 19 ( Pátek 16 - 19  na objednání)

STREETWORK: Po - Pá: 9 - 17

 
 
Jsme spolufinancovány ze zdrojů Ústeckého kraje, 
 
dále jsme také podporovány finančními prostředky Statutárního města Chomutova.
 
 

Rozsah služeb, které NZDM poskytuje

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
(neorganizované a organizované volnočasové aktivity, kontaktní práce, příprava do školy, mimořádné akce plánované, kariérové poradenství, pracovní poradenství, preventivní programy)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(první kontakt, kontakt, pobyt v NZDM)

Sociálně terapeutické činnosti
(situační působení, intervence, poradenství, krizová intervence, skupinová práce/debatka, individuální plán)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí
(informační servis, zprostředkování služeb/doprovod, interdisciplinární spolupráce, práce s blízkou osobou)
 
 
1.2. Poslání 
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je prostřednictvím metod sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit snižovat míru ohrožení rizikovými jevy a sociálním vyloučením dětí a mládeže.    1.3. Cíle NZDM  
Cílem služby je:  nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času,   pomáhat dětem a mládeži při řešení obtížných životních situací,  přispívat k prevenci sociálně patologických jevů ohrožujících děti a mládež,   rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti dětí a mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání,    zvyšovat zájem dětí a mládeže o mimoškolní zájmové aktivity,   podporovat sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti,  snižovat sociální rizika vyplývající z odlišného životního způsobu a rizikového chování rodin dětí a jejich okolí,  podporovat zvládání obtížných životních událostí, snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování, 

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je prostřednictvím metod sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit snižovat míru ohrožení rizikovými jevy a sociálním vyloučením dětí a mládeže.

Cíle

Cílem služby je:

-         nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času,

-         pomáhat dětem a mládeži při řešení obtížných životních situací,

-         přispívat k prevenci sociálně patologických jevů ohrožujících děti a mládež,

-         rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti dětí a mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání,

-         zvyšovat zájem dětí a mládeže o mimoškolní zájmové aktivity,

-         podporovat sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti,

-         snižovat sociální rizika vyplývající z odlišného životního způsobu a rizikového chování rodin dětí a jejich okolí,

-         podporovat zvládání obtížných životních událostí, snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování,

-         zvyšovat sociální schopnosti a dovednosti, podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity, zajišťovat nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit,

-         předcházet rizikovému chování u cílové skupiny plynoucí z neznalosti, sociálnímu vyloučení u cílové skupiny, sociálně nežádoucím jevům.

Cílem terénní formy služby je především: kontakt s cílovou skupinou, monitoring, využívaní zdrojů klientů v jejich přirozeném prostředí a naučit klienty se v tomto prostředí pohybovat (poskytovat k tomu také prostředky klientům – pálky, míče, vytvářet aktivity atd.), poskytování sociální práce v takovém rozsahu jak ji definuje zákon 108/2006 Sb.

Princip služby - nízkoprahovost

Zařízení se hlásí k principům poskytování sociálních služeb deklarovaných Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jako významný specifický princip svého fungování definuje nízkoprahovost.

Zařízení realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb následovně:

-       Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny.

-       Pro omezení přístupu klienta sociální služby ke službě není důvodem pasivita či názorová odlišnost.

-       Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace, obsahující osobní údaje klienta, musí být vedena se souhlasem klienta a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb.

-       Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. Klient není povinen zapojit se do připravených činností.

-       Služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně.

-       Provozní doba služby odpovídá potřebám cílové skupiny. Je otevřeno v době, kdy má cílová skupina podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům.

-       Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.

Cílová skupina

Obecné informace:
-       jsou děti, mládež a mladí dospělí, kteří zažívají nepříznivé sociální situace. Může jít o konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky,

-       jsou ve věkové skupině od 6 do do 26 let, přičemž věková struktura cílové skupiny se řídí požadavkem objednatele služby (například IP kraje, města – mohou mít požadavek na věk klientů pouze od 15ti výše apod.)

-       nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit, cítí se být nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy, vyhýbají se standardním formám pomoci a péče, dávají přednost pasivnímu trávení volného času, dávají přednost trávení volného času mimo domov, mají vyhraněný životní styl.

 

Specifikace cílové skupiny Klubu Kámen


• Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.
Mladší a starší děti (6 – 9 a 10 - 14 let)
Dorost a mladí dospělí (15 – 17 a 18 – 26 let)
• Negativní okruh osob:
- s těžkým tělesným postižením
- s těžkým smyslovým postižením
- s těžkým mentálním postižením
- s hlubokým mentálním postižením
- s vážnou duševní poruchou

 

PRÁVA A PRAVIDLA

Pravidla pro klienty

Neměl bys:

- nikoho diskriminovat a urážet

- ses zdržovat před budovou klubu před free klubem ani po něm

- vyvolávat fyzické ani slovní násilí, vyvolávat konflikty

- v klubu nic ničit, poškozovat a odnášet

- nosit zbraně a nebezpečné věci

- přijít do klubu pod vlivem drog nebo alkoholu

- mluvit vulgárně

- provádět sexuální aktivity

- v klubu hrát hazardní hry

- chodit do klubu, pokud jsi nemocný


Práva klientů

Máš právo:

- svobodně vyjadřovat své názory

- kdykoliv přijít a odejít v rámci otevírací doby

- na ochranu před zneužíváním

- rozhodovat o tom, jak čas v klubu využiješ

- nebýt diskriminován za to, jaký jsi, jak vypadáš a čemu věříš

- vědět o dokumentaci, která se tě týká a nahlížet do ní

- na ochranu osobních údajů

- podat stížnost

- využívat služeb, které chceš a potřebuješ

- na sebeurčení, svobodu myšlení a náboženské vyznání
 

JAK SI STĚŽOVAT?
 

Klient je seznámen s možností stěžovat si formou ústní či písemnou, tato informace je uveřejněna na viditelném místě v klubové místnosti.

Klient může podat stížnost:

-       ústní formou:

  •  pracovníkovi služby a ten následně informuje přímého nadřízeného
  •  vedoucímu služby a ten následně informuje přímého nadřízeného

-       písemnou formou:

  • anonymní schránka, kniha přání a stížností, které jsou umístěny na viditelném místě v zařízení a kontrolují se každý den po skončení provozní doby.
  • oficiálním dopisem k vedoucímu služby, nebo vedení organizace:

-       vedoucí příslušného zařízení NZDM: Mirka Hanyková, Školní pěšina 5249, Chomutov 43004

-       manažer sekce DMR: Bc.Vendula Kádárová, Jana Švermy 824, Kadaň

-       organizace: Mgr. Jan Hudák, Světlo Kadaň, z.s., Husova 1325, Kadaň

 

Každá stížnost (písemná i ústní) je evidována v Knize stížností.

Vyřizování stížností a evidence

Postup vyřizování stížností chronologický postup při neuspokojení stížnosti / doba vyřízení:

1.     Stížnost řeší pracovník klubu přímo s klientem služby tak, že jej vyslechne a podá adekvátní vysvětlení nebo navrhne řešení / tentýž den.

2.     Stížnost je postoupena vedoucímu zařízení a řešena přímo s klientem služby tak, že jej vyslechne a podá adekvátní vysvětlení nebo navrhne řešení /tentýž den.

3.     Stížnost je postoupena manažerce Sekce DMR, která je povinna se vyjádřit ke stížnosti vždy písemnou formou, i když je stížnost řešena ústně / do 7 pracovních dnů.

4.     Stížnost je písemně postoupena vedení organizace, které se vyjádří ke stížnosti vždy písemnou formou / do 14 ti pracovních dnů.

5.     Stížnost je postoupena vedení organizace formou rozhovoru s klientem služby / do 14ti pracovních dnů je nabídnut termín rozhovoru.

6.     Stížnost je postoupena výkonnému výboru organizace, do 14 dnů od jejího podání se provede její prošetření, které je nejpozději do 30 dnů - sděleno klientovi služby písemnou formou.

o    V případě, že se jedná o anonymní stížnost:

  • V případě anonymní stížnosti je vyjádření ke stížnosti umístěno na nástěnku v klubové místnosti / do 5ti pracovních dnů.

o    V případě stížnosti klienta na pracovníka zařízení:

  • Je stížnost vždy postoupena vedení zařízení nebo organizace, do 7 dnů od jejího podání se provede její prošetření, které je nejpozději do 14 dnů - sděleno klientovi služby písemnou formou.
  • Postup při porušení práv klientů či pravidel služeb ze strany pracovníka/zaměstnance se řídí Vnitřními předpisy organizace (Organizační řád, Směrnice, Nařízení)

o    V případě, že pravidla pro vyřizování stížnosti nestačí pro uspokojení klienta, je klient seznámen s tím, že může podat stížnost nezávislému orgánu, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

O každé stížnosti je proveden zápis, který je evidován ve zvláštní složce stížností – Kniha stížností po dobu 3 let.

 

                                        Služba je poskytována anonymně a ZDARMA