Zařízení, komu je služba určena, základní idea, hlavní cíl.

NZDM je sociální služba, která musí být poskytována na základě Standardů kvality sociálních služeb MPSV, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků. Služba je poskytována ambulantní i terénní formou. Prostředkem pro práci s klienty zařízení, kterými jsou děti a mládež, jsou volnočasové aktivity. Díky nim mohou pracovníci navázat s dětmi důvěrný vztah a na něm založit další práci s cílovou skupinou.

Nízkoprahový znamená lehce dostupný, neodrazující od vstupu. Děti a mládež sem mohou chodit zcela dobrovolně, bez jakéhokoliv průkazu totožnosti, bez peněz, bez přihlášky, mohou kdykoliv během provozní doby přijít a kdykoliv odejít. To znamená, že do klubu můžou chodit jen občas, nikoliv pravidelně a nemusí nikomu vysvětlovat důvody, proč přijde jen jednou za čas ap.

Z toho logicky vyplývá, že záleží hodně na náplni klubu a na pracovnících, čím děti do klubu přitáhnou, proto je základním úkolem pracovníků volnočasovou náplň pružně přizpůsobovat klientům – dětem a mládeži, kteří zrovna klub navštěvují. Činnosti v klubu by měly být natolik atraktivní nebo by měly být vedeny atraktivní formou, aby mládež do klubu lákaly a aby je to v zařízení bavilo.

Klub musí být dětem a mládeži příjemným prostředím s určitou pohodovou atmosférou, aby mohl fungovat jako alternativa k okolnímu prostředí.

Pokud dítě nechce trávit čas doma nebo nemůže, nechce docházet do placených kroužků, mělo by najít právě zde bezpečné prostředí pro zábavu. Bezpečí je zde tvořeno týmem pracovníků a také právy a pravidly, která v každém takovém klubu nemůžou chybět. 

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je prostřednictvím metod sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit snižovat míru ohrožení rizikovými jevy a sociálním vyloučením dětí a mládeže. 

Cíle

Cílem služby je:

-         nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času,

-         pomáhat dětem a mládeži při řešení obtížných životních situací,

-         přispívat k prevenci sociálně patologických jevů ohrožujících děti a mládež,

-         rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti dětí a mládeže prostřednictvím

neformálního vzdělávání, 

-         zvyšovat zájem dětí a mládeže o mimoškolní zájmové aktivity,

-         podporovat sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti,

-         snižovat sociální rizika vyplývající z odlišného životního způsobu a rizikového

chování rodin dětí a jejich okolí,

-         podporovat zvládání obtížných životních událostí, snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování,

-         zvyšovat sociální schopnosti a dovednosti, podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity, zajišťovat nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit,

-         předcházet rizikovému chování u cílové skupiny plynoucí z neznalosti, sociálnímu vyloučení u cílové skupiny, sociálně nežádoucím jevům.

Cílem terénní formy služby je především: kontakt s cílovou skupinou, monitoring, využívaní zdrojů klientů v jejich přirozeném prostředí a naučit klienty se v tomto prostředí pohybovat (poskytovat k tomu také prostředky klientům – pálky, míče, vytvářet aktivity atd.), poskytování sociální práce v takovém rozsahu jak ji definuje zákon 108/2006 Sb. 

 

Princip služby - nízkoprahovost

Zařízení se hlásí k principům poskytování sociálních služeb deklarovaných Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jako významný specifický princip svého fungování definuje nízkoprahovost.

Zařízení realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb následovně:

 • Dostupnost  - Je otevřeno v době, kdy má cílová skupina podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům. Provozní doba služby odpovídá potřebám cílové skupiny. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.
 • Bezplatnost – služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně (rada, podpora, pomoc apod.).
 • Anonymita - Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace, obsahující osobní údaje klienta, musí být vedena se souhlasem klienta a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb.
 • Využívání služeb – každý z cílové skupiny se může sám rozhodnout, jaké služby bude využívat. Pasivita nebo názorová odlišnost není důvodem pro omezení přístupu klienta do sociální služby. Klient není povinen se zapojit do připravených činností. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení dle svého uvážení. Klienti mohou ovlivňovat program klubu a navrhovat a realizovat své vlastní aktivity
 • Respekt a rovnost – Respektování hodnoty a individuality člověka, jeho důstojnosti a potřeb bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav nebo náboženské přesvědčení. Všichni jsme si rovni, a to bez rozdílu. To znamená, že pro všechny platí stejná pravidla a pracovníci ke všem přistupují bez rozdílu. K dodržování tohoto principu vedeme i samotné klienty.
 • Dodržování práv a lidské důstojnosti – Pracovníci poskytují služby klientům s ohledem na dodržování jejich práv a lidské důstojnosti. Pracovníci respektují jejich svobodnou vůli, právo na důstojné jednání, zachování soukromí. S tím souvisí záruka odborného poskytování služby, profesionální a etické jednání pracovníků.

 

 

 

Zařízení se hlásí k principům poskytování sociálních služeb deklarovaných Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jako významný specifický princip svého fungování definuje nízkoprahovost. Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny.

Zařízení realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb následovně:

 

 • Dostupnost  - Je otevřeno v době, kdy má cílová skupina podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům. Provozní doba služby odpovídá potřebám cílové skupiny. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.
 • Bezplatnost – služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně (rada, podpora, pomoc apod.).
 • Anonymita - Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace, obsahující osobní údaje klienta, musí být vedena se souhlasem klienta a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb.
 • Využívání služeb – každý z cílové skupiny se může sám rozhodnout, jaké služby bude využívat. Pasivita nebo názorová odlišnost není důvodem pro omezení přístupu klienta do sociální služby. Klient není povinen se zapojit do připravených činností. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení dle svého uvážení. Klienti mohou ovlivňovat program klubu a navrhovat a realizovat své vlastní aktivity
 • Respekt a rovnost – Respektování hodnoty a individuality člověka, jeho důstojnosti a potřeb bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav nebo náboženské přesvědčení. Všichni jsme si rovni, a to bez rozdílu. To znamená, že pro všechny platí stejná pravidla a pracovníci ke všem přistupují bez rozdílu. K dodržování tohoto principu vedeme i samotné klienty.
 • Dodržování práv a lidské důstojnosti – Pracovníci poskytují služby klientům s ohledem na dodržování jejich práv a lidské důstojnosti. Pracovníci respektují jejich svobodnou vůli, právo na důstojné jednání, zachování soukromí. S tím souvisí záruka odborného poskytování služby, profesionální a etické jednání pracovníků.


Více zde: https://www.svetlokadanzs.cz/sluzby/centrum-prevence-svetlo-/klub-dopatra/

Zařízení se hlásí k principům poskytování sociálních služeb deklarovaných Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jako významný specifický princip svého fungování definuje nízkoprahovost. Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny.

Zařízení realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb následovně:

 

 • Dostupnost  - Je otevřeno v době, kdy má cílová skupina podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům. Provozní doba služby odpovídá potřebám cílové skupiny. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.
 • Bezplatnost – služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně (rada, podpora, pomoc apod.).
 • Anonymita - Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace, obsahující osobní údaje klienta, musí být vedena se souhlasem klienta a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb.
 • Využívání služeb – každý z cílové skupiny se může sám rozhodnout, jaké služby bude využívat. Pasivita nebo názorová odlišnost není důvodem pro omezení přístupu klienta do sociální služby. Klient není povinen se zapojit do připravených činností. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení dle svého uvážení. Klienti mohou ovlivňovat program klubu a navrhovat a realizovat své vlastní aktivity
 • Respekt a rovnost – Respektování hodnoty a individuality člověka, jeho důstojnosti a potřeb bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav nebo náboženské přesvědčení. Všichni jsme si rovni, a to bez rozdílu. To znamená, že pro všechny platí stejná pravidla a pracovníci ke všem přistupují bez rozdílu. K dodržování tohoto principu vedeme i samotné klienty.
 • Dodržování práv a lidské důstojnosti – Pracovníci poskytují služby klientům s ohledem na dodržování jejich práv a lidské důstojnosti. Pracovníci respektují jejich svobodnou vůli, právo na důstojné jednání, zachování soukromí. S tím souvisí záruka odborného poskytování služby, profesionální a etické jednání pracovníků.


Více zde: https://www.svetlokadanzs.cz/sluzby/centrum-prevence-svetlo-/klub-dopatra/

Zařízení se hlásí k principům poskytování sociálních služeb deklarovaných Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jako významný specifický princip svého fungování definuje nízkoprahovost. Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny.

Zařízení realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb následovně:

 

 • Dostupnost  - Je otevřeno v době, kdy má cílová skupina podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům. Provozní doba služby odpovídá potřebám cílové skupiny. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.
 • Bezplatnost – služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně (rada, podpora, pomoc apod.).
 • Anonymita - Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace, obsahující osobní údaje klienta, musí být vedena se souhlasem klienta a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb.
 • Využívání služeb – každý z cílové skupiny se může sám rozhodnout, jaké služby bude využívat. Pasivita nebo názorová odlišnost není důvodem pro omezení přístupu klienta do sociální služby. Klient není povinen se zapojit do připravených činností. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení dle svého uvážení. Klienti mohou ovlivňovat program klubu a navrhovat a realizovat své vlastní aktivity
 • Respekt a rovnost – Respektování hodnoty a individuality člověka, jeho důstojnosti a potřeb bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav nebo náboženské přesvědčení. Všichni jsme si rovni, a to bez rozdílu. To znamená, že pro všechny platí stejná pravidla a pracovníci ke všem přistupují bez rozdílu. K dodržování tohoto principu vedeme i samotné klienty.
 • Dodržování práv a lidské důstojnosti – Pracovníci poskytují služby klientům s ohledem na dodržování jejich práv a lidské důstojnosti. Pracovníci respektují jejich svobodnou vůli, právo na důstojné jednání, zachování soukromí. S tím souvisí záruka odborného poskytování služby, profesionální a etické jednání pracovníků.


Více zde: https://www.svetlokadanzs.cz/sluzby/centrum-prevence-svetlo-/klub-dopatra/

Zařízení se hlásí k principům poskytování sociálních služeb deklarovaných Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jako významný specifický princip svého fungování definuje nízkoprahovost. Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny.

Zařízení realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb následovně:

 

 • Dostupnost  - Je otevřeno v době, kdy má cílová skupina podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům. Provozní doba služby odpovídá potřebám cílové skupiny. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.
 • Bezplatnost – služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně (rada, podpora, pomoc apod.).
 • Anonymita - Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace, obsahující osobní údaje klienta, musí být vedena se souhlasem klienta a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb.
 • Využívání služeb – každý z cílové skupiny se může sám rozhodnout, jaké služby bude využívat. Pasivita nebo názorová odlišnost není důvodem pro omezení přístupu klienta do sociální služby. Klient není povinen se zapojit do připravených činností. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení dle svého uvážení. Klienti mohou ovlivňovat program klubu a navrhovat a realizovat své vlastní aktivity
 • Respekt a rovnost – Respektování hodnoty a individuality člověka, jeho důstojnosti a potřeb bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav nebo náboženské přesvědčení. Všichni jsme si rovni, a to bez rozdílu. To znamená, že pro všechny platí stejná pravidla a pracovníci ke všem přistupují bez rozdílu. K dodržování tohoto principu vedeme i samotné klienty.
 • Dodržování práv a lidské důstojnosti – Pracovníci poskytují služby klientům s ohledem na dodržování jejich práv a lidské důstojnosti. Pracovníci respektují jejich svobodnou vůli, právo na důstojné jednání, zachování soukromí. S tím souvisí záruka odborného poskytování služby, profesionální a etické jednání pracovníků.


Více zde: https://www.svetlokadanzs.cz/sluzby/centrum-prevence-svetlo-/klub-dopatra/

Zařízení se hlásí k principům poskytování sociálních služeb deklarovaných Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jako významný specifický princip svého fungování definuje nízkoprahovost. Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny.

Zařízení realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb následovně:

 

 • Dostupnost  - Je otevřeno v době, kdy má cílová skupina podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům. Provozní doba služby odpovídá potřebám cílové skupiny. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.
 • Bezplatnost – služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně (rada, podpora, pomoc apod.).
 • Anonymita - Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace, obsahující osobní údaje klienta, musí být vedena se souhlasem klienta a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb.
 • Využívání služeb – každý z cílové skupiny se může sám rozhodnout, jaké služby bude využívat. Pasivita nebo názorová odlišnost není důvodem pro omezení přístupu klienta do sociální služby. Klient není povinen se zapojit do připravených činností. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení dle svého uvážení. Klienti mohou ovlivňovat program klubu a navrhovat a realizovat své vlastní aktivity
 • Respekt a rovnost – Respektování hodnoty a individuality člověka, jeho důstojnosti a potřeb bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav nebo náboženské přesvědčení. Všichni jsme si rovni, a to bez rozdílu. To znamená, že pro všechny platí stejná pravidla a pracovníci ke všem přistupují bez rozdílu. K dodržování tohoto principu vedeme i samotné klienty.
 • Dodržování práv a lidské důstojnosti – Pracovníci poskytují služby klientům s ohledem na dodržování jejich práv a lidské důstojnosti. Pracovníci respektují jejich svobodnou vůli, právo na důstojné jednání, zachování soukromí. S tím souvisí záruka odborného poskytování služby, profesionální a etické jednání pracovníků.


Více zde: https://www.svetlokadanzs.cz/sluzby/centrum-prevence-svetlo-/klub-dopatra/

Cílová populace

Cílovou skupinou NZDM:

-       jsou děti, mládež a mladí dospělí, kteří zažívají nepříznivé sociální situace. Může jít o konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky,

-       jsou ve věkové skupině od 6 do do 26 let, přičemž věková struktura cílové skupiny se řídí požadavkem objednatele služby (například IP kraje, města – mohou mít požadavek na věk klientů pouze od 15ti výše apod.)

-       nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit, cítí se být nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy, vyhýbají se standardním formám pomoci a péče, dávají přednost pasivnímu trávení volného času, dávají přednost trávení volného času mimo domov, mají vyhraněný životní styl.


KAM DO KLUBU

Březenecká 4809

Chomutov 430 04

Kousek od autobusové zastávky BŘEZENECKÁ 1.


KONTAKTY

Tel.:

725 867 953

E-mail:

nzdmmolo.svetlozs@seznam.cz

Pracovníci klubu:

Vedoucí služby a sociální pracovník: Kateřina Marková, DiS.

Pracovník v sociálních službách: Josef Med, Tomáš Michálek, Simona Kůsová

 

 


KDY DO KLUBU?

Provoz klubu

pro klubáky od 6ti do 13ti let:

pondělí: 15:00 - 17:00

středa: 15:00 - 17:00

čtvrtek: 15:00 - 17:00

pátek: 15:00 - 16:00

pro klubáky od 14ti do 26ti let:

pondělí: 17:00 - 19:00

středa: 17:00 - 19:00

čtvrtek: 17:00 - 19:00

pátek: 16:00 - 17:00

Organizované aktivity

pondělí: 14:00-15:00 - debata

úterý: 14:00 - 16:00 - jóga / 17:00 - 19:00 - hudební klub

středa: 14:00 - 15:00 - dílničky

 

STREETWORK

pondělí, středa, pátek

14.00 - 15.00 a 17:00 - 19:00

 

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE

 úterý, čtvrtek:

bez objednání -  13.00 - 14.00

pátek: 14:00 - 15:00

úterý, čtvrtek:

na objednání nejméně den předem - 19:00 - 20:00

 


PRAVIDLENÉ AKTIVITY

Poradenství v oblasti trhu práce

po individuální domluvě

Preventivní program

v rámci klubu se můžeš dovědět informace, které potřebuješ znát a vědět o drogách, závislostech a to nejen na drogách

 

PLÁN AKCÍ NA KAŽDÝ TÝDEN

Plán akcí na každý týden naleznete zde -> https://www.facebook.com/nzdmklubmolo/
 
 
 

PRÁVA A PRAVIDLA 

Každý, kdo využívá služeb NZDM má právo:

 

-       kdykoli přijít a odejít v rámci otevírací doby určené pro jeho věkovou kategorii.

-       svobodně vyjadřovat své názory, nikdo za ně nesmí být odsuzován, ale zároveň jimi nikdo nesmí urážet nebo omezovat druhé.

-       na ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání.

-       nebýt diskriminován kvůli tomu jaký kdo je, jak vypadá, čemu věří.

-       vědět o jakékoliv dokumentaci vztahující se ke své osobě a nahlížet do ní.

-       na ochranu osobních údajů.

-       podat stížnost s možností odvolání.

-       rozhodovat o využití času, který zde klient tráví.

-       na poskytnutí informací, které klient potřebuje vědět.

-       na poskytnutí služeb v takové míře, v jaké klient potřebuje.

-       využít služby, jaké klient chce a potřebuje využít.

-       na sebeurčení, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

 

Pravidla chování v zařízení pro klienty služeb:
 

-       V zařízení nepoškozuje a ani se z něho neodnášejí a neodcizují věci, totéž platí i pro věci ostatních klientů.

-       V zařízení vyžadujeme dodržování základních společenských pravidel, nepoužívají se vulgární výrazy.                   

-       V celém areálu je zakázána jakákoliv manipulace s drogami, alkoholem a cigaretami, zároveň je zakázáno vstupovat pod vlivem návykových látek.

-       Zařízení v žádném případě nepodporuje žádné násilné a diskriminační chování (např. slovní urážení, vyvolávání konfliktů, šikanu apod.).

-       Je zakázán vstup a manipulace se zbraněmi a předměty, které mohou být za zbraň považovány (nože, ostré předměty, žiletky apod.).

-       V zařízení je zakázáno kouřit, brát drogy a pít alkohol. Tento zákaz platí i pro prostor před zařízením.

-       V zařízení se nerozvíjejí žádné sexuální aktivity.

-       V žádném případě se zde nehrají hry o peníze a jiné podobné věci, které by mohly být považovány za znak gamblerství.

-       Je zakázáno zdržovat se ve vymezeném prostoru před zařízením po zavírací hodině.

-       V zařízení se udržuje čistota a pořádek, každý si po sobě uklízí a třídí odpad.

-       Při závažném porušení kteréhokoliv z těchto pravidel, může být klient ze zařízení vyloučen. 

 

JAK SI STĚŽOVAT?

Klient je seznámen s možností stěžovat si formou ústní či písemnou, tato informace je uveřejněna na viditelném místě v klubové místnosti.

Klient může podat stížnost:

-       ústní formou:

§  pracovníkovi služby a ten následně informuje přímého nadřízeného

§  vedoucímu služby a ten následně informuje přímého nadřízeného

-       písemnou formou:

§  anonymní schránka, kniha přání a stížností, které jsou umístěny na viditelném místě v zařízení a kontrolují se každý den po skončení provozní doby.

§  oficiálním dopisem k vedoucímu služby, nebo vedení organizace:

-       vedoucí příslušného zařízení NZDM - Kateřina Walterová, Březenecká 4809, Chomutov 430 04

-       manažer sekce DMR: Bc.Vendula Kádárová, Jana Švermy 824, Kadaň

-       organizace: Mgr. Jan Hudák, Světlo Kadaň, z.s., Husova 1325, Kadaň

 

Každá stížnost (písemná i ústní) je evidována v Knize stížností.

Vyřizování stížností a evidence
 

Postup vyřizování stížností chronologický postup při neuspokojení stížnosti / doba vyřízení:

1.     Stížnost řeší pracovník klubu přímo s klientem služby tak, že jej vyslechne a podá adekvátní vysvětlení nebo navrhne řešení / tentýž den.

2.     Stížnost je postoupena vedoucímu zařízení a řešena přímo s klientem služby tak, že jej vyslechne a podá adekvátní vysvětlení nebo navrhne řešení /tentýž den.

3.     Stížnost je postoupena manažerce Sekce DMR, která je povinna se vyjádřit ke stížnosti vždy písemnou formou, i když je stížnost řešena ústně / do 7 pracovních dnů.

4.     Stížnost je písemně postoupena vedení organizace, které se vyjádří ke stížnosti vždy písemnou formou / do 14 ti pracovních dnů.

5.     Stížnost je postoupena vedení organizace formou rozhovoru s klientem služby / do 14ti pracovních dnů je nabídnut termín rozhovoru.

6.     Stížnost je postoupena výkonnému výboru organizace, do 14 dnů od jejího podání se provede její prošetření, které je nejpozději do 30 dnů - sděleno klientovi služby písemnou formou.

o    V případě, že se jedná o anonymní stížnost:

§  V případě anonymní stížnosti je vyjádření ke stížnosti umístěno na nástěnku v klubové místnosti / do 5ti pracovních dnů.

o    V případě stížnosti klienta na pracovníka zařízení:

§  Je stížnost vždy postoupena vedení zařízení nebo organizace, do 7 dnů od jejího podání se provede její prošetření, které je nejpozději do 14 dnů - sděleno klientovi služby písemnou formou.

§  Postup při porušení práv klientů či pravidel služeb ze strany pracovníka/zaměstnance se řídí Vnitřními předpisy organizace (Organizační řád, Směrnice, Nařízení)

o    V případě, že pravidla pro vyřizování stížnosti nestačí pro uspokojení klienta, je klient seznámen s tím, že může podat stížnost nezávislému orgánu, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

O každé stížnosti je proveden zápis, který je evidován ve zvláštní složce stížností – Kniha stížností po dobu 3 let.

 


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
606 06 14 29

AKTUALITY


 


V roce 2016, 2017 a 2018 nás podpořili:

 

 

 

Program Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NZDM MOLO je realizován za podpory Ústeckého kraje

www.kr-ustecky.cz

 

Podpořili nás v roce 2015:

Program Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NZDM MOLO je realizován za podpory Ústeckého kraje

www.kr-ustecky.cz