Vítejte na informační stránce NZDM Klub Ostrov

(Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Ostrov)

Služba je poskytována z finančních prostředků Karlovarského kraje, města Ostrov

a jiných zdrojů.

 

 

www.kr-karlovarsky.cz

www. zivykraj.cz

 

 

Najdete nás na adrese Klínovecká 998, 363 01 Ostrov.

MAPA

Leták NZDM ke stažení nižší rozlišení

Leták NZDM ke stažení vyšší rozlišení

Provozní doba (mimo letní prázdniny)

PONDĚLÍ

07.30 - 08.30 Terén

(5. ZŠ Ostrov a okolí, Mírové náměstí, Masarykova, Krušnohorská, Studentská, Klínovecká)

10.00 - 12. 00 Poradenství

13.00 - 17.00 Volný klub + aktivity (6-12 let)

17.00 - 18.00 Terén + po dohodě příprava do školy

(Mírové náměstí, Májová, Jáchmovská, Krušnohorská, dle období Skatepark nebo koupaliště)

 
ÚTERÝ

07:30 - 12:00 Školní exkurze (objednané)

13.00 - 16.30 Volný klub + aktivity (6-26 let)

 

STŘEDA

10.00 - 11.00 Terén

(Lidická, Brigádnická, Mírové náměstí, "Vejškovka" a okolí Úřadu práce)

11.00 - 12. 00 Poradenství

13.00 - 15.00 Volný klub (6-26 let)

15.00 - 16.30 Dámský/pánský klub

 

ČTVRTEK

13.00 - 18. 00 Volný klub + aktivity (13-26 let)

 

PÁTEK

07.30 - 08.30 Terén

(5. ZŠ Ostrov a okolí, Mírové náměstí, Masarykova, Krušnohorská, Studentská, Klínovecká)

11.00 - 12. 00 Poradenství

13.00 - 16.00 Volný klub (6-26 let)

16.00 - 17.00 Poradenství

 

   

Provozní doba v době letních prázdnin

PONDĚLÍ

 

10.00 - 12. 00 Volný klub

13.00 - 16.00 Volný klub

16.00 - 18.00 Terén (náměstí, Májová, Jáchymovská nebo koupaliště a okolí)

 
ÚTERÝ
 

11.00 - 12.00 Volný klub

13.00 - 15.00 Volný klub

18.00 - 20.00 Volný klub

 

STŘEDA

 

11.00 - 12. 00 Poradenství na objednání

13.00 - 16.30 Volný klub

 

ČTVRTEK

 

11.00 - 12.00 Volný klub

13.00 - 17. 00 Volný klub

 

PÁTEK

 

11.00 - 12. 00 Volný klub

13.00 - 15.00 Volný klub

15.00 - 16.30 Terén (Krušnohorská a vnitrobloky v okolí, Nádražní nebo koupaliště a okolí)

 

V rámci poradenství poskytujeme individuální konzultace, kariérové a pracovní poradenství, preventivní programy, přípravu do školy, doprovod na úřady, práci s blízkou osobou, nebo jiné dle domluvy.

Služby jsou poskytovány v ambulantní a terénní formě, anonymně a zdarma.

 

Rozsah služeb, které NZDM poskytuje

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

(neorganizované a organizované volnočasové aktivity, kontaktní práce, příprava do školy, mimořádné akce)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

(kontakt, pobyt v NZDM)

Sociálně terapeutické činnosti

(intervence - individuální, skupinová, krizová, poradenství, skupinová práce, individuální plán)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

(kontaktní práce, informační servis, odkaz, zprostředkování služeb, asistence, interdisciplinární spolupráce, práce s blízkou osobou)

Služby jsou poskytovány v souladu s Regionální kartou sociální služby. 

Zaměřujeme se na pomoc s naplňováním těchto oblastí potřeb a témat:

 

Základní stabilizace - předání základních informací, možnost poradit se, využití bezpečného prostoru NZDM

Vzdělávání - pravidelná docházka do školy, pravidelná příprava do školy, znalost oblasti možné přípravy na budoucí povoání a posouzení svých schopností zvládání tohoto studia, získání kvalifikace

Pracovní uplatnění - zařazení se a udržení na trhu práce

Základní doklady - asistence při zajištění identifikačních dokladů a ostatních osobních dokladů (např. občanského a řidičského průkazu, rodného listu, průkazu zdravotní pojišťovny,  povolení k pobytu, průkazu MHD, průkazu do knihovny...)

Osobnostní kompetence - rozvoj každodenních praktických osobních kompetencí, zvládání vývojových kroků spojených s dospíváním, práva a povinnosti v běžném životě

Ochrana práv, bezpečnost a kriminalita - rozpoznání a podpora při řešení trestné činnosti směřované na osobu, rozpoznání a podpora při řešení následků trestné činnosti osoby a prevence recidivy, předcházení rizikovému chování a znalost jeho důsledků

Kontakt se společenským prostředím - vytváření funkčních sociálních vazeb s vrstevníky a okolím, naplňování svého volného času

Rodina a její uspořádání - vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou, doklady v oblasti rodinného práva o SPOD

Zdraví - zdravotní péče včetně odborné pomoci v oblasti duševního zdraví, prevence onemocnění spojených s rizikovým způsobem života

Hmotné zabezpečení - hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhové problematiky, využití sociálních dávek, uplatnění práva na hmotné zabezpečení vč. důchodu (invalidní, sirotčí)

Bydlení, vedení domácnosti - hledání bydlení nebo ubytování, udržení bydlení, vedení chodu domácnosti

Celou Regionální kartu sociálních služeb pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež si můžete stáhnout zde.

 

Dále nabízíme:

Dopolední programy pro základní a střední školy (kontakt: vedouci.nzdmostrov.svetlozs@seznam.cz)

 

 

 


Kontakty:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Klub Ostrov

Adresa NZDM: Klínovecká 998, 363 01 Ostrov (vchod ze Seifertovy ulice)

E-mail vedoucí: vedouci.nzdmostrov.svetlozs@seznam.cz

 E-mail NDZM: nzdmostrov.svetlozs@seznam.cz

mobil: 727 925 741

Facebook: Nízkoprahový klub Ostrov https://www.facebook.com/nzdm.ostrov

 

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách:

Vedoucí NZDM: Lenka Kubínová

Zástupce vedoucí: Bc. Veronika Plomerová

Ostatní pracovníci:  Petra Lukáčová, Kateřina Kordíková, DiS et DiS, Bc. Šárka Janečková, DiS

 


 

Aktuálně z klubu

 

www.facebook.com/pg/nzdm.ostrov/photos/?ref=page_internal

 

 

 

 

 


Aktuální program free klubu

Vždy je k dispozici v prostorách klubu, na vstupních dveřích a na facebooku.

Klienti mohou své podněty psát do anonymní schránky na klubu, do Knihy přání a stížností, případně na facebook.

 


Své nápady, podněty a přání můžou také sdílet se svým klíčovým pracovníkem.

 

 Cíle a způsoby poskytování služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež


 

Zařízení, komu je služba určena, základní idea, hlavní cíl

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen „zařízení“ nebo „služba” nebo „NZDM“ nebo „klub“)  je sociální služba, která musí být poskytována na základě Standardů kvality sociálních služeb MPSV, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků.

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Prostředkem pro práci s klienty zařízení, kterými jsou děti a mládež, jsou volnočasové aktivity. Díky nim mohou pracovníci navázat s dětmi důvěrný vztah a na něm založit další práci s cílovou skupinou.

Nízkoprahový znamená lehce dostupný, neodrazující od vstupu. Děti, mladí lidé sem mohou chodit zcela dobrovolně, bez jakéhokoliv průkazu totožnosti, bez peněz, bez přihlášky, mohou kdykoliv během provozní doby přijít a kdykoliv odejít. To znamená, že do klubu můžou chodit jen občas, nepravidelně, zcela podle svých potřeb a nemusí nikomu vysvětlovat důvody, proč tomu tak je.

Z toho plyne, že náplň klubu je důležitým prostředkem k zaujetí cílové skupiny. Proto je základním úkolem pracovníků volnočasovou náplň pružně přizpůsobovat klientům – dětem a mládeži, kteří zrovna klub navštěvují. Činnosti v klubu by měly být natolik atraktivní nebo by měly být vedeny atraktivní formou, aby mládež do klubu lákaly a aby je to v zařízení bavilo.

Klub musí být dětem a mládeži příjemným prostředím s určitou pohodovou atmosférou, aby mohl fungovat jako alternativa k okolnímu prostředí.

Pokud dítě nechce nebo nemůže trávit čas doma, nechce nebo nemůže docházet do placených kroužků, mělo by najít právě zde bezpečné prostředí pro zábavu. Bezpečí je zde tvořeno týmem pracovníků a současně právy a pravidly, která jsou nastavena tak, aby tato atmosféra zůstala zachována všem, kdo NZDM navštěvují.

 

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je snižování míry ohrožení rizikovými jevy a sociálního vyloučení dětí a mládeže prostřednictvím metod sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit.

Cíle NZDM

Služba NZDM má nastavené obecné cíle, ke kterým v rámci realizace své služby směřuje. Cíle jsou stanoveny pro obě formy poskytování (ambulance i terén):

 

 • zlepšit kvalitu života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik spojených se způsobem života
 • umožnit lepší orientaci v sociálním prostředí
 • vytvářet podmínky k řešení nepříznivé sociální situace
 • nabídnout smysluplné trávení volného času
 • podporovat pozitivní změny v životě
 • zvyšovat kompetence k uplatnění na trhu práce
 • rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti prostřednictvím neformálního vzdělávání
 • zvyšovat zájem o mimoškolní zájmové aktivity
 • podporovat k zapojení do dění místní komunity
 • pomáhat a podporovat při realizaci osobních aktivit
 • omezovat rizika sociálního vyloučení
 • monitorovat aktuální dění v místních lokalitách a výstupy využít pro naplňování cílů služby
 • učit klienty pohybovat se v jejich přirozeném prostředí

 

Na začátku každého kalendářního roku (v lednu) si služba NZDM nastavuje konkrétní cíle pro daný rok.  Jedná se o cíle, které jsou specifické a individuální s ohledem na aktuální potřeby služby a klientů.

Princip služby - nízkoprahovost, zásady

Zařízení se hlásí k principům poskytování sociálních služeb deklarovaných Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jako významný specifický princip svého fungování definuje nízkoprahovost. Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny.

Zařízení realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb následovně:

 

 • Dostupnost  - Je otevřeno v době, kdy má cílová skupina podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům. Provozní doba služby odpovídá potřebám cílové skupiny. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.

 

 • Bezplatnost – Služby jsou poskytovány bezplatně (rada, podpora, pomoc apod.).

 

 • Anonymita - Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace, obsahující osobní údaje klienta, musí být vedena se souhlasem klienta a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb.

 

 • Využívání služeb – každý z cílové skupiny se může dle svých individuálních potřeb sám rozhodnout, jaké služby bude využívat. Pasivita nebo názorová odlišnost není důvodem pro omezení přístupu klienta do sociální služby. Klient není povinen se zapojit do připravených činností. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení dle svého uvážení, mohou ovlivňovat program klubu a navrhovat a realizovat své vlastní aktivity. Pomoc pracovníků je aktivní, avšak podporuje rozvoj samostatnosti klienta.

 

 • Respekt a rovnost – Respektování hodnoty a individuality člověka, jeho důstojnosti a potřeb bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav nebo náboženské přesvědčení. Všichni jsme si rovni, a to bez rozdílu. To znamená, že pro všechny platí stejná pravidla a pracovníci ke všem přistupují bez rozdílu. K dodržování tohoto principu vedeme i samotné klienty.
 • Dodržování práv a lidské důstojnosti – Pracovníci poskytují služby klientům s ohledem na dodržování jejich práv a lidské důstojnosti. Pracovníci respektují jejich svobodnou vůli, právo na důstojné jednání, zachování soukromí. S tím souvisí záruka odborného poskytování služby, profesionální a etické jednání pracovníků.

Cílová skupina

Jsou děti, mládež a mladí dospělí ve věku 6-26 let, kteří zažívají nepříznivé sociální situace.

Může jít například o složité či konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky, důsledek vlastního rozhodnutí k životu v určitém životním stylu, nebo nedostatek podnětů k aktivnímu trávení volného času.

Specifika fungování v NZDM

Protože jsou NZDM ze zákona sociální službou (fungující pod MPSV), tato zařízení musí splňovat určité podmínky pro své fungování.

V sociální práci jsou děti a mládež navštěvující NZDM, nebo využívající jeho terénní formu, nazýváni klienty služby. Skupinu klientů pak můžeme rozdělit na Zájemce o sociální službu nebo Uživatele sociální služby. Uživatelem sociální služby je osoba, která má se zařízením uzavřenou Smlouvu o poskytování služeb NZDM. V NZDM Ostrov k tomuto účelu slouží formulář Záznam o ústním uzavření smlouvy.

Klienti nesmí být diskriminováni na základě etnické, národnostní, sociální, náboženské nebo jakékoliv jiné příslušnosti. Služby v zařízení jsou poskytovány v souladu s principy důstojnosti, ochrany soukromí, zplnomocnění, nezávislosti, práva volby klienta a týmového přístupu.

Služeb tohoto zařízení mohou klienti využívat bezplatně a anonymně. Pokud má být zařízení funkční alternativou pro školní a rodinné prostředí, musí mít každý zájemce o službu, či její uživatel, možnost cítit se v zařízení v bezpečí a najít zde pokud možno rychle útočiště před nejistotou či nepřátelským projevům, s nimiž se může v životě setkávat. Klient, který potřebuje ve své situaci radu a podporu, může beze strachu z prozrazení bližších okolností navštívit NZDM a najít zde cenné informace pro její řešení. Do klubu mohou děti a mladí lidé docházet dobrovolně, bez jakéhokoliv tlaku na pravidelnost a  v průběhu návštěvy bez udání důvodu kdykoliv klub opustit. Zařízení nabízí záruku, že se svěřenými informacemi o bude nakládáno s respektem, bude zachováno právo jedince na soukromí a bude zachována jeho důstojnost. Proto je zajištěna ochrana údajů o klientech služby a pracovníci jsou vázaní mlčenlivostí a Etickým kodexem.

Postupy služby pro naplňování poslání

Prostředky pro naplňování poslání NZDM jsou poskytované základní a specifické služby.

Základní služby:

 1. První kontakt
 2. Kontakt
 3. Pobyt v NZDM
 4. Neorganizované volnočasové aktivity
 5. Organizované volnočasové aktivity
 6. Kontaktní práce
 7. Intervence - skupinová
 8. Intervence - individuální
 9. Informační servis, odkaz
 10. Poradenství
 11. Krizová intervence
 12. Zprostředkování služeb, asistence
 13. Interdisciplinární spolupráce
 14. Skupinová práce
 15. Práce s blízkou osobou
 16. Individuální plán

 

Specifické služby

 1. Příprava do školy
 2. Mimořádné akce

 

Pravidla pro klienty NZDM:

 • Chovej se tak, abyste se zde ty i ostatní, cítili v bezpečí
 • Nenič, neber a neodnášej z NZDM nic, co není tvoje
 • V NZDM se nechovej agresivně
 • Nemluv k nikomu vulgárně, projevuj se slušně
 • Nenos sem zbraně (nůž, pistole, ostré předměty, pyrotechniku, slzný plyn atd.)
 • Neměl/a bys do NZDM chodit pod vlivem návykových látek
 • V zařízení ani jeho okolí nenabízej, neprodávej a neber drogy (včetně alkoholu)
 • Uklízej po sobě, udržuj pořádek, třiď odpad
 • Respektuj zákaz kouření v NZDM a na soukromém pozemku kolem něj
 • V zařízení nehraj o peníze
 • Neměl/a by ses tu někomu vysmívat, ani někoho urážet - ať proto jaký je, čemu věří, jak vypadá, nebo co si myslí
 • Nechoď na volný klub, pokud jsi nebyl/a ve škole a jsi školák nebo student
 • Dodržuj základní hygienické zásady
 • Neměl/a bys zde provozovat intimější projevy náklonnosti, ani sexuální aktivity
 • Nezdržuj se, prosím, před vchodem a u oken, a to ani mimo provozní dobu

POKUD ČEMUKOLIV NEROZUMÍŠ, PTEJ SE!

Ochrana práv uživatelů sociálních služeb a zájemců o službu


Práva klientů NZDM:

 • kdykoli přijít a odejít v rámci otevírací doby určené pro jeho věkovou kategorii.
 • svobodně vyjadřovat své názory, nikdo za ně nesmí být odsuzován, ale zároveň jimi nikdo nesmí urážet nebo omezovat druhé.
 • na ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání.
 • nebýt diskriminován kvůli tomu jaký kdo je, jak vypadá, čemu věří.
 • vědět o jakékoliv dokumentaci vztahující se ke své osobě a nahlížet do ní.
 • na ochranu osobních údajů.
 • podat stížnost s možností odvolání.
 • rozhodovat o využití času, který zde klient tráví.
 • na poskytnutí informací, které klient potřebuje vědět.
 • na poskytnutí služeb v takové míře, v jaké klient potřebuje.
 • využít služby, jaké klient chce a potřebuje využít.
 • na sebeurčení, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby


Stížnost chápeme jako vyjádření nespokojenosti klienta služby. Stížnost je podání, v němž klient napadá kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Všechny stížnosti jsou pracovníky zařízení chápány jako výkon práva klienta a jsou cenným zdrojem informací o poskytovaných službách o tom, jak je klientem služby či jejich blízkými služba vnímána, přijímána, jak splňuje jejich očekávání, kde jsou slabá místa. Stížnosti jsou příležitostí ke zvýšení kvality služby.

 

Pravidla pro podání stížnosti

Klient je seznámen s možností stěžovat si formou ústní, elektronickou, či písemnou, tato informace je uveřejněna na viditelném místě v klubové místnosti.

V případě NZDM Ostrov je to v Knize GPS umístěné v klubové místnosti.

Klient může podat stížnost:

 • ústní formou:
  • pracovníkovi služby a ten následně informuje přímého nadřízeného
  • vedoucímu služby a ten následně informuje přímého nadřízeného
 • elektronickou a písemnou formou:
  • anonymní schránka, Kniha přání a stížností, které jsou umístěny na viditelném místě v zařízení a kontrolují se každý den po skončení provozní doby.
  • oficiálním dopisem nebo oficiální e-mailem k vedoucímu služby, nebo vedení organizace:
   • vedoucí příslušného zařízení NZDM:  Lenka Kubínová, Klínovecká 998, 363 01 Ostrov. e-mail: vedouci.nzdmostrov.svetlozs@seznam.cz
   • manažer sekce DMR: Mgr. Filip Ráža, Jana Švermy 6, Kadaň 432 01, e-mail: manazer.dmr.svetlozs@seznam.cz
   • organizace: Mgr. Jan Hudák, Světlo Kadaň, z.s., Husova 1325, Kadaň 432 01, e-mail: predseda.svetlozs@seznam.cz

Každá stížnost (písemná i ústní i elektronická) je evidována v Knize stížností.

V případě, že pravidla pro vyřizování stížnosti nestačí pro uspokojení uživatele/zájemce, je seznámen s tím, že může podat stížnost Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Asociaci neziskových organizací a instituce zabývající se ochranou lidských práv:

 • Ministerstvo práce a sociální věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel.: 221 921 111, email: posta@mpsv.cz
 • Asociace nestátních organizací, Koněvova 95, 130 00 Praha 3, tel.: 777 744 660, email: ano@asociace.org
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, podatelna@ochrance.cz
  • oddělení rovného zacházení: Mgr. Michal Čermák - 542 542 389
  • oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody a ochrany práv dětí: Mgr. Petra Zdražilová - 542 542 366
 • Liga lidských práv, Burešova 6, 602 00 Brno, tel.: 545 210 446, email: brno@llp.cz
 • Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha – Smíchov, tel.: 220 515 223, email: sekr@helcom.cz

 

Financování služby

Služba je poskytována z finančních prostředků Karlovarského kraje,  z rozpočtu města Ostrov a jiných zdrojů.