Klub Přízemí

 

 

           

              

  www.kr-ustecky.cz/

  Projekt je podporován Ústeckým krajem.

 

Naše služba je financována za dvou zdrojů.

Donátorem pro cílovou skupinu 6 – 14 let je Ústecký kraj,

pro cílovou skupinu 15 – 26 let je to Evropská unie.

 

Projekt: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve věku 15-26 let v Kadani a Prunéřově

Projekt je financován  Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003518

Služba reaguje na potřeby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené mládeže, žijící buď přímo v prostorově vyloučených kadaňských lokalitách, nebo v sídlištích města Kadaně. Těmto mladým lidem, chybí bezpečné (nerizikové, nepatologické) prostředí, pozitivní vzory, podpora při řešení nesnadných životních situací na prahu dospělosti, týkajících se vzdělanostní kariéry, zaměstnání, osobního života partnerského, vztahů v orientační rodině i vztahů s vrstevníky.

V nízkoprahovém zařízení chceme mladé lidi podchytit včas, poskytnout jim zdravé bezpečné prostředí, zorientovat je na křižovatce života, dopomoci jim ke vzdělání, práci a sociálním kompetencím, a vyvarovat je patologií.

Během tří let projektu předpokládáme podpořit aktivitou 50 osob, a to prostřednictvím 3600 kontaktů, 210 intervencí, 210 výkony specifického poradenství, 288 hodinami přípravy na zaměstnání, 288 hodinami prevence drogových závislostí, 15 exkurzemi a výlety.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit snižovat míru ohrožení dětí a mládeže ve věku 15 až 26 let rizikovými jevy a sociálním vyloučením.

NZDM pro děti ve věku 6 - 26 let

Zařízení, komu je služba určena, základní idea, hlavní cíl.

NZDM je sociální služba, která musí být poskytována na základě Standardů kvality sociálních služeb MPSV, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků. Služba je poskytována ambulantní i terénní formou. Prostředkem pro práci s klienty zařízení, kterými jsou děti a mládež, jsou volnočasové aktivity. Díky nim mohou pracovníci navázat s dětmi důvěrný vztah a na něm založit další práci s cílovou skupinou.

Nízkoprahový znamená lehce dostupný, neodrazující od vstupu. Děti a mládež sem mohou chodit zcela dobrovolně, bez jakéhokoliv průkazu totožnosti, bez peněz, bez přihlášky, mohou kdykoliv během provozní doby přijít a kdykoliv odejít. To znamená, že do klubu můžou chodit jen občas, nikoliv pravidelně a nemusí nikomu vysvětlovat důvody, proč přijde jen jednou za čas ap.

Z toho logicky vyplývá, že záleží hodně na náplni klubu a na pracovnících, čím děti do klubu přitáhnou, proto je základním úkolem pracovníků volnočasovou náplň pružně přizpůsobovat klientům – dětem a mládeži, kteří zrovna klub navštěvují. Činnosti v klubu by měly být natolik atraktivní nebo by měly být vedeny atraktivní formou, aby mládež do klubu lákaly a aby je to v zařízení bavilo.

Klub musí být dětem a mládeži příjemným prostředím s určitou pohodovou atmosférou, aby mohl fungovat jako alternativa k okolnímu prostředí.

Pokud dítě nechce trávit čas doma nebo nemůže, nechce docházet do placených kroužků, mělo by najít právě zde bezpečné prostředí pro zábavu. Bezpečí je zde tvořeno týmem pracovníků a také právy a pravidly, která v každém takovém klubu nemůžou chybět.

Cílová skupina
 
 • jsou děti, mládež a mladí dospělí, kteří zažívají nepříznivé sociální situace. Může jít o konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky,
 • jsou ve věkové skupině od 6 do do 26 let, přičemž věková struktura cílové skupiny se řídí požadavkem objednatele služby (například IP kraje, města – mohou mít požadavek na věk klientů pouze od 15ti výše apod.)
 • nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit, cítí se být nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy, vyhýbají se standardním formám pomoci a péče, dávají přednost pasivnímu trávení volného času, dávají přednost trávení volného času mimo domov, mají vyhraněný životní styl.

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je prostřednictvím metod sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit snižovat míru ohrožení rizikovými jevy a sociálním vyloučením dětí a mládeže.

Cíle NZDM

Cílem služby je:

  • zlepšit kvalitu života, předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik spojených se způsobem života
  • umožnit lepší orientaci v sociálním prostředí
  • vytvářet podmínky k řešení nepříznivé sociální situace
  • nabídnout smysluplné trávení volného času
  • podporovat pozitivní změny v životě
  • zvyšovat kompetence k uplatnění na trhu práce
  • rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti prostřednictvím neformálního vzdělávání, 
  • zvyšovat zájem o mimoškolní zájmové aktivity
  • podporovat k zapojení do dění místní komunity
  • pomáhat a podporovat při realizaci osobních aktivit
  • omezovat rizika sociálního vyloučení
  • monitorovat aktuální dění v místních lokalitách a výstupy využít pro naplňování cílů služby
  • učit klienty pohybovat se v jejich přirozeném prostředí
 • Cílem terénní formy služby je především: kontakt s cílovou skupinou, monitoring, využívaní zdrojů klientů v jejich přirozeném prostředí a naučit klienty se v tomto prostředí pohybovat (poskytovat k tomu také prostředky klientům – pálky, míče, vytvářet aktivity atd.), poskytování sociální práce v takovém rozsahu jak ji definuje zákon 108/2006 Sb.

Princip služby - nízkoprahovost

Zařízení se hlásí k principům poskytování sociálních služeb deklarovaných Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jako významný specifický princip svého fungování definuje nízkoprahovost. Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny.

 

Zařízení realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb následovně:

 • Dostupnost  - Je otevřeno v době, kdy má cílová skupina podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům. Provozní doba služby odpovídá potřebám cílové skupiny. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.
 • Bezplatnost – služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně (rada, podpora, pomoc apod.).
 • Anonymita - Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace, obsahující osobní údaje klienta, musí být vedena se souhlasem klienta a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb.
 • Využívání služeb – každý z cílové skupiny se může sám rozhodnout, jaké služby bude využívat. Pasivita nebo názorová odlišnost není důvodem pro omezení přístupu klienta do sociální služby. Klient není povinen se zapojit do připravených činností. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení dle svého uvážení. Klienti mohou ovlivňovat program klubu a navrhovat a realizovat své vlastní aktivity
 •  Respekt a rovnost – Respektování hodnoty a individuality člověka, jeho důstojnosti a potřeb bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav nebo náboženské přesvědčení. Všichni jsme si rovni, a to bez rozdílu. To znamená, že pro všechny platí stejná pravidla a pracovníci ke všem přistupují bez rozdílu. K dodržování tohoto principu vedeme i samotné klienty.
 • Dodržování práv a lidské důstojnosti – Pracovníci poskytují služby klientům s ohledem na dodržování jejich práv a lidské důstojnosti. Pracovníci respektují jejich svobodnou vůli, právo na důstojné jednání, zachování soukromí. S tím souvisí záruka odborného poskytování služby, profesionální a etické jednání pracovníků.

Pracovníci:

 • Předseda organizace: Mgr. Jan Hudák
 • Odborný ředitel: Mgr. Luděk Kočí
 • Metodik sociálních služeb: Kateřina Walterová, DiS.
 • Vedoucí Sekce služeb pro děti a mládež: Bc.Vendula Kadárová
 • Vedoucí služby: Bc. Hana Pozděnová
 • Sociální pracovníci: Kamila Roubínová, DiS.
 • Pracovníci v sociálních službách: Bc. Hana Pozděnová, Simona Holubová, Kristína Nguyenová, Simona Zedníková

 

Kontakty:

Telefon: 702 042 573

E-mail: nzdmprizemi.svetlozs@seznam.cz

Facebook: www.facebook.com/NZDMPrunerov

 

Centrum sociálních služeb Prunéřov


 

 


 

      


KUDY DO KLUBU

Centrum sociálních služeb

Prunéřov 377


PRAVIDLA A PRÁVA

 

V KLUBU MÁŠ PRÁVO:

 •  

  • kdykoli přijít a odejít v rámci provozní doby klubu.
  • svobodně vyjadřovat své názory, ale tak aby neurážely druhého.
  • na ochranu před všemi formami zneužívání.
  • nebýt diskriminován (znevýhodňován) kvůli tomu, jaký jsi, jak vypadáš, čemu věříš.
  • vědět o jakékoli dokumentaci vztahující se ke tvé osobě a nahlížet do ní.
  • na ochranu osobních údajů.
  • podat stížnost s možností odvolání.
  • rozhodovat o využití času v klubu.
  • na poskytnutí informací, které potřebuješ vědět.
  • na poskytnutí služeb v takové míře, v jaké potřebuješ.
  • využít službu, jakou ty chceš a jakou potřebuješ.
  • na sebeurčení, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

 V KLUBU SE DODRŽUJÍ PRAVIDLA:

  • Uklízej po sobě, udržuj pořádek, třiď odpad!
  • Nikomu nic nenič a neber, co není tvoje!
  • Nepraktikuj zde žádné sexuální aktivity!
  • Na agresi, ať už slovní či fyzickou, v klubu zapomeň!
  • V klubu nehraj o peníze!
  • Dodržuj pravidla společenského chování a nemluv vulgárně!
  • Nikoho nemlať, nikomu nenadávej!
  • Nikomu se nevysmívej, neurážej a nevydírej kvůli tomu, jak vypadá, jaký je, čemu věří, co si myslí!
  • Nezdržuj se v okolí klubu – před otevřením a po zavíračce ani v klubu!
  • Respektuj zákaz kouření v prostorách klubu
  • V klubu ani v jeho okolí neber drogy (i alkohol je droga) – do klubu nechoď pod vlivem! V klubu drogy nenabízej a neprodávej!
  • Do klubu nenos zbraně (nůž, pistole a všechny ostré předměty)!
  • Nechoď do klubu, pokud jsi nebyl/a ve škole!
 
 

JAK SI STĚŽOVAT?

Klient je seznámen s možností stěžovat si formou ústní, elektronickou či písemnou, tato informace je uveřejněna na viditelném místě v klubové místnosti.

Klient může podat stížnost:

 • ústní formou:
  • pracovníkovi služby a ten následně informuje přímého nadřízeného
  • vedoucímu služby a ten následně informuje přímého nadřízeného
 • elektronickou a písemnou formou:
  • anonymní schránka, kniha přání a kniha stížností, které jsou umístěny na viditelném místě v zařízení a kontrolují se každý den po skončení provozní doby.
  • oficiálním dopisem nebo oficiální e-mailem k vedoucímu služby, nebo vedení organizace:
   • vedoucí příslušného zařízení NZDM
   • manažer sekce DMR: Bc.Vendula Kádárová, Jana Švermy 6, Kadaň 432 01, e-mail: manazer.dmr.svetlozs@seznam.cz
   • organizace: Mgr. Jan Hudák, Světlo Kadaň, z.s., Husova 1325, Kadaň 432 01, e-mail: predseda.svetlozs@seznam.cz

 

Každá stížnost (písemná i ústní i elektronická) je evidována v Knize stížností po dobu 3. let.

 

V případě, že pravidla pro vyřizování stížnosti nestačí pro uspokojení uživatele/zájemce, je seznámen s tím, že může podat stížnost Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Asociaci neziskových organizací a instituce zabývající se ochranou lidských práv:

 • Ministerstvo práce a sociální věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel.: 221 921 111, email: posta@mpsv.cz
 • Asociace nestátních organizací, Koněvova 95, 130 00 Praha 3, tel.: 777 744 660, email: ano@asociace.org
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, podatelna@ochrance.cz
  • oddělení rovného zacházení: Mgr. Michal Čermák - 542 542 389
  • oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody a ochrany práv dětí: Mgr. Petra Zdražilová - 542 542 366
 • Liga lidských práv, Burešova 6, 602 00 Brno, tel.: 545 210 446, email: brno@llp.cz
 • Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha – Smíchov, tel.: 220 515 223, email: sekr@helcom.cz

Postup vyřizování stížností chronologický postup při neuspokojení stížnosti / doba vyřízení:

1.     Stížnost řeší pracovník klubu přímo s klientem služby tak, že jej vyslechne a podá adekvátní vysvětlení nebo navrhne řešení / tentýž den.

2.     Stížnost je postoupena vedoucímu zařízení a řešena přímo s klientem služby tak, že jej vyslechne a podá adekvátní vysvětlení nebo navrhne řešení /tentýž den.

3.     Stížnost je postoupena manažerce Sekce DMR, která je povinna se vyjádřit ke stížnosti vždy písemnou formou, i když je stížnost řešena ústně / do 7 pracovních dnů.

4.     Stížnost je písemně postoupena vedení organizace, které se vyjádří ke stížnosti vždy písemnou formou / do 14 ti pracovních dnů.

5.     Stížnost je postoupena vedení organizace formou rozhovoru s klientem služby / do 14ti pracovních dnů je nabídnut termín rozhovoru.

6.     Stížnost je postoupena výkonnému výboru organizace, do 14 dnů od jejího podání se provede její prošetření, které je nejpozději do 30 dnů - sděleno klientovi služby písemnou formou.

o    V případě, že se jedná o anonymní stížnost:

§  V případě anonymní stížnosti je vyjádření ke stížnosti umístěno na nástěnku v klubové místnosti / do 5ti pracovních dnů.

o    V případě stížnosti klienta na pracovníka zařízení:

§  Je stížnost vždy postoupena vedení zařízení nebo organizace, do 7 dnů od jejího podání se provede její prošetření, které je nejpozději do 14 dnů - sděleno klientovi služby písemnou formou.

§  Postup při porušení práv klientů či pravidel služeb ze strany pracovníka/zaměstnance se řídí Vnitřními předpisy organizace (Organizační řád, Směrnice, Nařízení)

o    V případě, že pravidla pro vyřizování stížnosti nestačí pro uspokojení klienta, je klient seznámen s tím, že může podat stížnost nezávislému orgánu, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

Uživatel má možnost zvolit si zástupce pro vyřizování stížnosti. Stěžující si klient má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat. Světlo Kadaň z.s. má právo vyžádat si doklad, na základě kterého byl zástupce pověřen zastupováním stěžovatele.

 

 

 

 


Aktuality

Nejnovější aktuality, informace o AKCÍCH A MIMOŘÁDNÝCH AKTIVITÁCH a všechny další důležité informace najdeš na našem Facebookovém profilu www.facebook.com/NZDMPrunerov , který pravidelně aktualizujeme. Dej nám like :) !

 


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
606 06 14 29

FOTOGALERIE

Fotky z činnosti centra si můžete prohlédnout

ZDE 


Podporují nás v roce 2016:

www.kr-ustecky.cz

 

 

Podpořili nás 2015:

www.kr-ustecky.cz