KARIÉROVÉ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PRO OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ ČI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÉ V KADANI.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV registrační čílo projektu je:CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003841

Projektem chceme za 36 měsíců podpořít 60 mladých lidí, převážně Romů, ve věku 15-26 let ze sociálně vyloučených rodin z Kadaně a Prunéřova v jejich úspěšné integraci do společnosti, t.j. jim dopomoci k absolvování střední školy a k nalezení zaměstnání, a to podporou osobnostního rozvoje, motivačními aktivitami, kariérovým poradenstvím, mentoringem,individuální studijní podporou a pracovním poradenstvím. Spolupracovat budeme s úřady práce, školami, zaměstnavateli a poskytovateli sociálních služeb.

CÍLE PROJEKTU

Aktivity projektu směřují k podpoře mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.Hlavním cílem je poskytnou mladým lidem ohrožených sociálním vyloučením podporu a pomoc k získání a upevnění dovedností a schopností, které jim usnadní zvládání běžných životních situací, usnadní jejich uplatnění na trhu práce, orientaci ve společenském prostředí, fungování v něm a začlenění se do něj. V rámci projektu klienty zplnomocňujeme, tj. pracujeme s cílovou skupinou tak, aby jednotlivci nabyly vlastní hodnoty, naučili se odpovědnosti za své chování a jednání a dokázali zdravě uplatňovat svá společenská práva, mezi která patří mimo jiné právo na vzdělání a práci.

KOMU JE PROJEKT URČEN

Mladým lidem převážně Romům ve věku od 15 - 26 let ze sociálně vyloučenýl lokalit z Kadaně, Prunéřova a Tušimic, kteří:

- vycházejí ze ZŠ nebo jsou v evidenci ÚP

- jsou ohroženi předčasným ukončením studia střední školy

- chtějí si nálezt po absolvování studia adekvátní zaměstnání

K tomu jim bude pomáhat zkušený a proškolený mentor, který bude především oporou v osobnostním rozvoji a při formulaci konkrétního cíle klienta.¨


Studovny jsou k dispozici v klubu Dopatra Jana Švermy 824 Kadaň, kancelář mentorů Husova 1667, Kadaň, klub Přízemí Prunéřov 377. Studovny fungují v pracovní dny od 8:00-18:00hod dle provozní doby zařízení, kde je studovna umístěna, může klient navštívit zařízení sám. V jiné době, kdy je služba zavřená nebo omezená se domlouvá s mentorem na individuálním čase./ na objednání/

KONTAKTY

Mgr. Filip Ráža DiS. Manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny 725 758 588

Eva Richterová  koordinátor pro monitoring

Pavlína Holubová koordinátor cílové skupiny Telefonní kontakt na koordinátorky 725 907 356

Email kariera.svetlozs@seznam.cz

Mentory můžete kontaktovat na uvedených tel. číslech nebo v kanceláři: Husova 1365, Kadaň

Eva Richterová a Anežka Balogová 606 543 736

Lukáš Schwarz 722 709 200

Marcela Pajorová 722 603 926

Za 24 měsíců trvání projektu se podařilo:

-zapojit do aktivit projektu  104 mladých lidí
-17 klientů z ÚP,a ZŠ přivést k navazujícímu středoškolskému studiu
-43 klientů ohrožených předčasným ukončením studia (včetně práce s jejich rodiči) motivovat, aby ve studiu pokračovali, a za největší úspěch považujeme to, že za naší pomoci 18 klientů školu úspěšně dokončilo
-49 klientům, jsme předali potřebné kompetence, nezbytné pro úspěšný vstup a udržení se na legálním trhu práce – zorientovali jsme je v pracovně právních vztazích, naučili je ucházet se o zaměstnání
-17 klientů nastoupilo na hlavní pracovní poměr  a zaměstnání dosud neztratili