KARIÉROVÉ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PRO OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ ČI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÉ V KADANI.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV registrační čílo projektu je:CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003841

Projektem chceme za 36 měsíců podpořít 60 mladých lidí, převážně Romů, ve věku 15-26 let ze sociálně vyloučených rodin z Kadaně a Prunéřova v jejich úspěšné integraci do společnosti, t.j. jim dopomoci k absolvování střední školy a k nalezení zaměstnání, a to podporou osobnostního rozvoje, motivačními aktivitami, kariérovým poradenstvím, mentoringem,individuální studijní podporou a pracovním poradenstvím. Spolupracovat budeme s úřady práce, školami, zaměstnavateli a poskytovateli sociálních služeb.

CÍLE PROJEKTU

Aktivity projektu směřují k podpoře mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.Hlavním cílem je poskytnou mladým lidem ohrožených sociálním vyloučením podporu a pomoc k získání a upevnění dovedností a schopností, které jim usnadní zvládání běžných životních situací, usnadní jejich uplatnění na trhu práce, orientaci ve společenském prostředí, fungování v něm a začlenění se do něj. V rámci projektu klienty zplnomocňujeme, tj. pracujeme s cílovou skupinou tak, aby jednotlivci nabyly vlastní hodnoty, naučili se odpovědnosti za své chování a jednání a dokázali zdravě uplatňovat svá společenská práva, mezi která patří mimo jiné právo na vzdělání a práci.

KOMU JE PROJEKT URČEN

Mladým lidem převážně Romům ve věku od 15 - 26 let ze sociálně vyloučenýl lokalit z Kadaně, Prunéřova a Tušimic, kteří:

- vycházejí ze ZŠ nebo jsou v evidenci ÚP

- jsou ohroženi předčasným ukončením studia střední školy

- chtějí si nálezt po absolvování studia adekvátní zaměstnání

K tomu jim bude pomáhat zkušený a proškolený mentor, který bude především oporou v osobnostním rozvoji a při formulaci konkrétního cíle klienta.¨


Studovny jsou k dispozici v klubu Dopatra Jana Švermy 824 Kadaň, kancelář mentorů Husova 1667, Kadaň, klub Přízemí Prunéřov 377. Studovny fungují v pracovní dny od 8:00-18:00hod dle provozní doby zařízení, kde je studovna umístěna, může klient navštívit zařízení sám. V jiné době, kdy je služba zavřená nebo omezená se domlouvá s mentorem na individuálním čase./ na objednání/

KONTAKTY

Bc. Vendula Kádárová Manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny 725 758 588

Eva Richterová  koordinátor pro monitoring

Pavlína Holubová koordinátor cílové skupiny Telefonní kontakt na koordinátorky 725 907 356

Email kariera.svetlozs@seznam.cz

Mentory můžete kontaktovat na uvedených tel. číslech nebo v kanceláři: Husova 1365, Kadaň

Dominika Baloghová 722 603 926

Josef Farkaš 730 629 616

Eva Richterová a Anežka Balogová 606 543 736

Lukáš Schwarz 722 709 200

Za 18měsíců trvání projektu se podařilo:

-zapojit do aktivit projektu  94 mladých lidí
-20 klientů z ÚP,a ZŠ přivést k navazujícímu středoškolskému studiu
-34 klientů ohrožených předčasným ukončením studia (včetně práce s jejich rodiči) motivovat, aby ve studiu pokračovali, a za největší úspěch považujeme to, že za naší pomoci 17 klientů školu úspěšně dokončilo
-38 klientům, jsme předali potřebné kompetence, nezbytné pro úspěšný vstup a udržení se na legálním trhu práce – zorientovali jsme je v pracovně právních vztazích, naučili je ucházet se o zaměstnání
-15 klientů nastoupilo na hlavní pracovní poměr  a zaměstnání dosud neztratili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429