Služby pro rodiny s dětmi - SC Kamínek

 

 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

SAS je službou sociální prevence, dle zákona o sociálních službách, která musí být poskytována na základě Standardů kvality sociálních služeb MPSV, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků.

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Služba je poskytována terénní(jde tedy o formu služby poskytovanou převážně v přirozeném sociálním prostředí rodiny), popř. ambulantní formou, rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Projekt

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2

je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace 1. 4. 2017 - 31. 3. 2020

  

 

Realizováno za podpory Ústeckého kraje,

https://www.kr-ustecky.cz/

 

 

Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova

 

 Poslání služby:

  Posláním služby je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí.

 Cíle SAS:-     

Cílem poskytování služeb je dosáhnout toho, aby při ukončení poskytování služeb byla cílová skupina rodiny s dětmi:

 • s minimalizovanými riziky souvisejícími se způsobem života rodičů a jejich dětí, se snahou předejít či zastavit ohrožení vývoje dítěte;
 • která zvládá standardní péči a výchovu dítěte;
 • kompetentní k využití schopností pro samostatný život;
 • která zvládá běžné denní záležitosti;
 • která pomocí výchovných a vzdělávacích, aktivizačních činností a zprostředkováním kontaktů se společenským prostředím smysluplně využívá volný čas a je zapojená do společenského života v regionu;
 • která zvládá hospodaření s penězi;
 • která se orientuje při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

   Cílová skupina:

Rodiny s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi do 18 let (do 26 let, pokud dítě studuje), které pobývají na území Chomutovska (především lokality: Kamenná, Písečná, Zahradní a Březenecká). Zároveň pocházejí z kulturně, geograficky a socioekonomicky znevýhodněného prostředí, rodiny bez dobrých podmínek pro kvalitní způsob života s omezenými návyky.

Jedná se např. o rodiny:

·         Kde rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě. Dále i prvorodičky, které potřebují pomoc před a po narození dítěte.

·         Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, které jsou ohroženy (např. předlužeností, nezaměstnaností, ztrátou bydlení, nacházejí se v hmotné nouzi apod.).

·         Rodiny s dětmi, u kterých je zdravý vývoj dítěte ohrožen sociálním vyloučením nebo rizikovými jevy (např. užívání návykových látek, závislostní chování včetně nelátkových závislostí, prostituce, kriminalita, záškoláctví, domácí násilí apod.).

·         Rodiny s dětmi, ve kterých jsou rodiče v rozvodovém řízení a kde nejsou schopni dohodnout se na výchově a výživě dětí. Rodiny zajišťující náhradní rodinou péči (pěstouni, dítě svěřené do péče cizí osoby), nebo rodiny, jejichž děti jsou aktuálně umístěny v péči ústavních zařízení.

·         Rodiny s dětmi, na které se vztahuje zákon o sociálně právní ochraně dětí (zákon o soc.-právní ochraně dětí č.359/1999 Sb.,; §6 odst.1; vyjma dětí, jež požívají alkohol nebo návykové látky)

Služba není poskytována osobám:

·         které nespadají do cílové skupiny uvedené výše (jednotlivci, senioři, bezdětné rodiny)

·         které poptávají jinou sociální službu, než kterou naše zařízení poskytuje.

·         Rodiny, které nehovoří česky či slovensky z důvodu jazykové bariéry

  Popis služeb

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

-        pracovně výchovná činnost s dětmi,

-        pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,

-        nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,

-        zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-        doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

c) sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-        Pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

-        Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Základní principy fungování naší služby

Jako významné specifické principy svého fungování definujeme:

-         Bezplatnost služby - všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

-         Anonymita služby - je základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi uživatelem/zájemcem a pracovníky zařízení. Služba je poskytována i těm osobám, které nechtějí zveřejnit svou identitu.

-         Veřejný přístup - veškeré služby jsou přístupné všem uživatelům/zájemcům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na rozsah problému, kvůli kterému uživatel do služby vstupuje.

-         Individuální přístup k potřebám osob - služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a doprovázení uživatelů, k samostatnosti uživatelů a jejich sociálnímu začleňování.

-         Podpora vhodného výchovného prostředí pro dítě - podpora všestranného harmonického rozvoje dítěte v rodině v rámci práva dítěte na příznivý rozvoj.

-         Důvěrnost sdělení, diskrétnost - bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti.

-         Respektování svobodné vůle - klademe důraz na to, aby uživatel/zájemce měl možnost volby Uživateli je umožněno, aby jednal na základě vlastního svobodného rozhodnutí a s porozuměním důsledků své volby. Uživateli při řešení jeho sociálního problému nabízíme různé způsoby řešení, pokud existují, s poukázáním na důsledky zvolené volby. Rozhodnutí je však vždy na samotném uživateli. Za uživatele pracovníci nerozhodují ani za něj nic nevykonávají. Aktivizují jej k tomu, aby učinil pozitivní změnu ve svém životě, popř. ve své rodině.

-         Profesionalita – služba je poskytována kvalifikovanými pracovníky

-         Neutralita – při jednání v rodině nikomu nestraníme

-         Flexibilita - služba se přizpůsobuje potřebám uživatelů/zájemců a pravidelně reviduje postupy práce a pravidla.

Uživatelé/zájemci mají v průběhu využívání služeb zajištěna následující práva:

 • Právo na ochranu osobní svobody (uplatnění svobodné vůle uživatele)
 • Právo na ochranu soukromí
 • Právo na ochranu před manipulací (např. vysvětlení skutečností související s poskytováním sociální služby srozumitelným způsobem)
 • Právo nahlédnout do své dokumentace
 • Právo uživatele na respektování vlastního přání, názoru, aktivního zapojení do průběhu poskytování sociální služby, na průběžné přehodnocování služeb a na ukončení služby (i bez udání důvodu)
 • Právo na podání stížnosti (i anonymně)
 • Právo na nestrannost pracovníka
 • Právo uživatele na respektování rovnoprávného postavení
 • Právo uživatele na srozumitelnou a důstojnou formu komunikace

Pravidla služby pro uživatele/zájemce


Uživatelé/zájemci jsou povinni dodržovat v průběhu využívání služby uvedená pravidla. V případě porušení uvedených pravidel může být uživateli/zájemci odepřeno další poskytnutí služby. Sankční řád je umístěn na viditelném místě v prostorách služby.

V celém areálu i v zařízení:

-       V zařízení nepoškozuje a ani se z něho neodnášejí a neodcizují věci, totéž platí i pro věci ostatních klientů.

-       V zařízení vyžadujeme dodržování základních společenských pravidel, nepoužívají se vulgární výrazy.                   

-       V celém areálu je zakázána jakákoliv manipulace s drogami, alkoholem a cigaretami, zároveň je zakázáno vstupovat pod vlivem návykových látek.

-       Zařízení v žádném případě nepodporuje žádné násilné a diskriminační chování (např. slovní urážení, vyvolávání konfliktů, šikanu apod.).

-       Je zakázán vstup a manipulace se zbraněmi a předměty, které mohou být za zbraň považovány (nože, ostré předměty, žiletky apod.).

-       V zařízení je zakázáno kouřit, brát drogy a pít alkohol. Tento zákaz platí i pro prostor před zařízením.

-       V zařízení se nerozvíjejí žádné sexuální aktivity.

-       V žádném případě se zde nehrají hry o peníze a jiné podobné věci, které by mohly být považovány za znak gamblerství.

-       Je zakázáno zdržovat se ve vymezeném prostoru před zařízením po zavírací hodině.

-       V zařízení se udržuje čistota a pořádek, každý si po sobě uklízí.

-       Při závažném porušení kteréhokoliv z těchto pravidel, může být klient ze zařízení vyloučen.

 

Součástí jsou také informace o sankcích při porušování pravidel 

 


 

                   Ambulantně Terén
Pondělí 11:00-14:00 9:00-11:00,14:00-16:00,16:00-18:00(obj.)
Úterý 11:00-12:30,14:00-16:00 9:00-11:00,12:30-14:00,16:00-18:00(obj.)
Středa 11:00-14:00 9:00-11:00,14:00-16:00,16:00-18:00(obj.)
Čtvrtek 11:00-12:00,14:30-16:00 9:00-11:00,12:00-14:30,16:00-18:00(obj.)
Pátek 11:00-14:00,16:00-18:00(obj.) 9:00-11:00,14:00-16:00

Pracovníci

 • Ing. Monika Peřinová - vedoucí zařízení SAS, sociální pracovnice
 • Michaela Vlásková -  pracovnice v sociálních službách
 • Jana Kováčová - pracovnice v sociálních službách
 • Klára Kučerová - pracovnice v sociálních službách
 • Kateřina Frásová - pracovnice v sociálních službách
 • Kateřina Walterová, DiS. - sociální pracovnice

Kontakt:

e-mail: saskaminek.svetlozs@seznam.cz

Tel.: 702 042 648

Služby poskytujeme zdarma a ze strany uživatele předpokládáme aktivní pomoc  a spolupráci při řešení jeho problému.

Služby poskytujeme v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, v platném znění.