Služby pro rodiny s dětmi - SC Kamínek

 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

SAS je službou sociální prevence, dle zákona o sociálních službách, která musí být poskytována na základě Standardů kvality sociálních služeb MPSV, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků.

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Služba je poskytována terénní(jde tedy o formu služby poskytovanou převážně v přirozeném sociálním prostředí rodiny), popř. ambulantní formou, rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Projekt

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2

je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace 1. 4. 2017 - 31. 3. 2020

  

 

Realizováno za podpory Ústeckého kraje,

https://www.kr-ustecky.cz/

 

 

Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova

 

 Poslání služby:

  Posláním služby je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí.

 Cíle SAS:-     

Cílem poskytování služeb je dosáhnout toho, aby při ukončení poskytování služeb byla cílová skupina rodiny s dětmi:

 • s minimalizovanými riziky souvisejícími se způsobem života rodičů a jejich dětí, se snahou předejít či zastavit ohrožení vývoje dítěte;
 • která zvládá standardní péči a výchovu dítěte;
 • kompetentní k využití schopností pro samostatný život;
 • která zvládá běžné denní záležitosti;
 • která pomocí výchovných a vzdělávacích, aktivizačních činností a zprostředkováním kontaktů se společenským prostředím smysluplně využívá volný čas a je zapojená do společenského života v regionu;
 • která zvládá hospodaření s penězi;
 • která se orientuje při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

   Cílová skupina:

Rodiny s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi do 18 let (do 26 let, pokud dítě studuje), které pobývají na území Chomutovska (především lokality: Kamenná, Písečná, Zahradní a Březenecká). Zároveň pocházejí z kulturně, geograficky a socioekonomicky znevýhodněného prostředí, rodiny bez dobrých podmínek pro kvalitní způsob života s omezenými návyky.

Jedná se např. o rodiny:

·         Kde rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě. Dále i prvorodičky, které potřebují pomoc před a po narození dítěte.

·         Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, které jsou ohroženy (např. předlužeností, nezaměstnaností, ztrátou bydlení, nacházejí se v hmotné nouzi apod.).

·         Rodiny s dětmi, u kterých je zdravý vývoj dítěte ohrožen sociálním vyloučením nebo rizikovými jevy (např. užívání návykových látek, závislostní chování včetně nelátkových závislostí, prostituce, kriminalita, záškoláctví, domácí násilí apod.).

·         Rodiny s dětmi, ve kterých jsou rodiče v rozvodovém řízení a kde nejsou schopni dohodnout se na výchově a výživě dětí. Rodiny zajišťující náhradní rodinou péči (pěstouni, dítě svěřené do péče cizí osoby), nebo rodiny, jejichž děti jsou aktuálně umístěny v péči ústavních zařízení.

·         Rodiny s dětmi, na které se vztahuje zákon o sociálně právní ochraně dětí (zákon o soc.-právní ochraně dětí č.359/1999 Sb.,; §6 odst.1; vyjma dětí, jež požívají alkohol nebo návykové látky)

Služba není poskytována osobám:

·         které nespadají do cílové skupiny uvedené výše (jednotlivci, senioři, bezdětné rodiny)

·         které poptávají jinou sociální službu, než kterou naše zařízení poskytuje.

·         Rodiny, které nehovoří česky či slovensky z důvodu jazykové bariéry

  Popis služeb

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

-        pracovně výchovná činnost s dětmi,

-        pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,

-        nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,

-        zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-        doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

c) sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-        Pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

-        Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Základní principy fungování naší služby

Jako významné specifické principy svého fungování definujeme:

-         Bezplatnost služby - všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

-         Anonymita služby - je základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi uživatelem/zájemcem a pracovníky zařízení. Služba je poskytována i těm osobám, které nechtějí zveřejnit svou identitu.

-         Veřejný přístup - veškeré služby jsou přístupné všem uživatelům/zájemcům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na rozsah problému, kvůli kterému uživatel do služby vstupuje.

-         Individuální přístup k potřebám osob - služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a doprovázení uživatelů, k samostatnosti uživatelů a jejich sociálnímu začleňování.

-         Podpora vhodného výchovného prostředí pro dítě - podpora všestranného harmonického rozvoje dítěte v rodině v rámci práva dítěte na příznivý rozvoj.

-         Důvěrnost sdělení, diskrétnost - bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti.

-         Respektování svobodné vůle - klademe důraz na to, aby uživatel/zájemce měl možnost volby Uživateli je umožněno, aby jednal na základě vlastního svobodného rozhodnutí a s porozuměním důsledků své volby. Uživateli při řešení jeho sociálního problému nabízíme různé způsoby řešení, pokud existují, s poukázáním na důsledky zvolené volby. Rozhodnutí je však vždy na samotném uživateli. Za uživatele pracovníci nerozhodují ani za něj nic nevykonávají. Aktivizují jej k tomu, aby učinil pozitivní změnu ve svém životě, popř. ve své rodině.

-         Profesionalita – služba je poskytována kvalifikovanými pracovníky

-         Neutralita – při jednání v rodině nikomu nestraníme

-         Flexibilita - služba se přizpůsobuje potřebám uživatelů/zájemců a pravidelně reviduje postupy práce a pravidla.

Uživatelé/zájemci mají v průběhu využívání služeb zajištěna následující práva:

 • Právo na ochranu osobní svobody (uplatnění svobodné vůle uživatele)
 • Právo na ochranu soukromí
 • Právo na ochranu před manipulací (např. vysvětlení skutečností související s poskytováním sociální služby srozumitelným způsobem)
 • Právo nahlédnout do své dokumentace
 • Právo uživatele na respektování vlastního přání, názoru, aktivního zapojení do průběhu poskytování sociální služby, na průběžné přehodnocování služeb a na ukončení služby (i bez udání důvodu)
 • Právo na podání stížnosti (i anonymně)
 • Právo na nestrannost pracovníka
 • Právo uživatele na respektování rovnoprávného postavení
 • Právo uživatele na srozumitelnou a důstojnou formu komunikace

Pravidla služby pro uživatele/zájemce


Uživatelé/zájemci jsou povinni dodržovat v průběhu využívání služby uvedená pravidla. V případě porušení uvedených pravidel může být uživateli/zájemci odepřeno další poskytnutí služby. Sankční řád je umístěn na viditelném místě v prostorách služby.

V celém areálu i v zařízení:

-       V zařízení nepoškozuje a ani se z něho neodnášejí a neodcizují věci, totéž platí i pro věci ostatních klientů.

-       V zařízení vyžadujeme dodržování základních společenských pravidel, nepoužívají se vulgární výrazy.                   

-       V celém areálu je zakázána jakákoliv manipulace s drogami, alkoholem a cigaretami, zároveň je zakázáno vstupovat pod vlivem návykových látek.

-       Zařízení v žádném případě nepodporuje žádné násilné a diskriminační chování (např. slovní urážení, vyvolávání konfliktů, šikanu apod.).

-       Je zakázán vstup a manipulace se zbraněmi a předměty, které mohou být za zbraň považovány (nože, ostré předměty, žiletky apod.).

-       V zařízení je zakázáno kouřit, brát drogy a pít alkohol. Tento zákaz platí i pro prostor před zařízením.

-       V zařízení se nerozvíjejí žádné sexuální aktivity.

-       V žádném případě se zde nehrají hry o peníze a jiné podobné věci, které by mohly být považovány za znak gamblerství.

-       Je zakázáno zdržovat se ve vymezeném prostoru před zařízením po zavírací hodině.

-       V zařízení se udržuje čistota a pořádek, každý si po sobě uklízí.

-       Při závažném porušení kteréhokoliv z těchto pravidel, může být klient ze zařízení vyloučen.

 

Součástí jsou také informace o sankcích při porušování pravidel 

 


 

                   Ambulantně Terén
Pondělí 11:00-14:00 9:00-11:00,14:00-16:00,16:00-18:00(obj.)
Úterý 11:00-12:30,14:00-16:00 9:00-11:00,12:30-14:00,16:00-18:00(obj.)
Středa 11:00-14:00 9:00-11:00,14:00-16:00,16:00-18:00(obj.)
Čtvrtek 11:00-12:00,14:30-16:00 9:00-11:00,12:00-14:30,16:00-18:00(obj.)
Pátek 11:00-14:00,16:00-18:00(obj.) 9:00-11:00,14:00-16:00

Pracovníci

 • Ing. Monika Peřinová - vedoucí zařízení SAS, sociální pracovnice
 • Michaela Vlásková -  pracovnice v sociálních službách
 • Jana Kováčová - pracovnice v sociálních službách
 • Klára Kučerová - pracovnice v sociálních službách
 • Kateřina Frásová - pracovnice v sociálních službách
 • Kateřina Walterová, DiS. - sociální pracovnice

Kontakt:

e-mail: saskaminek.svetlozs@seznam.cz

Tel.: 702 042 648

Služby poskytujeme zdarma a ze strany uživatele předpokládáme aktivní pomoc  a spolupráci při řešení jeho problému.

Služby poskytujeme v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, v platném znění.


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429