SVĚTLEM K PREVENCI

certifikovaný program primární prevence

 

Světlo Kadaň z.s.

nabízí školám CERTIFIKOVANÝ program školské všeobecné primární prevence realizovaný v rámci školní docházky s názvem

„ Světlem k prevenci“, který v únoru roku 2014 úspěšně prošel komisí pro Certifikaci programů primární prevence u MŠMT.

Rozsah udělené CERTIFIKACE pro program školské všeobecné primární prevence - SVĚTLEM K PREVENCI - se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

 • Šikana a extrémné projevy agrese, kyberšikana
 • Rasismus a xenofobie
 • Sexuální rizikové chování
 • Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování
 • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování
 • Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Cílovou skupinou jsou primárně žáci a studenti základních škol, středních škol a učilišť, sekundárně pedagogové a rodiče.

Pracovníci programu se řídí Etickým kodexem, který ukládá ctít každého člověka bez ohledu na jeho původ, etinickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.

 

Posláním programu je:

Cíleně ovlivňovat postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování, užívání návykových látek (včetně legálních). Dále pak, aby si dokázal sám odpovědět na nejrůznější otázky týkající se sociální adaptace a komunikace.

Zvýšit kompetenci odborné a rodičovské veřejnosti pro preventivní působení na své klienty a děti a pro včasné řešení již vzniklého problému v souvislosti s nežádoucími sociálními jevy.

OBJEDNÁVKA PROGRAMU

Objednávky programu budou přijímány na tel. čísle 725 758 588 (Vendula Kádárová) nebo elektronicky:

prevence.svetlozs@seznam.cz

Východiska, cíle a metodika programu

Navržený program primární prevence rizikového chování a užívání návykových látek je zaměřen na ovlivňování postojů a chování dětí na ZŠ, SŠ a SOU. V náplni nesledujeme pouze drogovou problematiku, ale zaměřujeme se i na rozvíjení komunikačních dovedností, schopnosti autonomního rozhodování, posilování sebevědomí a sebejistoty, zodpovědnosti za své jednání atd.

V celém programu se klade důraz na bezdrogový způsob života a posílení zdravého způsobu života. Práce je interaktivní a kontinuální, využívá aktivní účasti dětí.

Program:

 je dlouhodobý

- a základních školách se pracuje s jednou třídou po dobu 4 let od šesté do deváté třídy. Na středních školách od prvého ročníku do třetího ročníku, tedy 3 roky.

 je interaktivní

- celá cílová skupina je aktivně zapojena 

je komplexní

- nezaměřuje se pouze jen na drogovou prevenci, ale zabývá se i tématy jako je šikana, rasismus, intolerance, komunikace, agresivita, sexuální chování, AIDS atd.

 využívá skupinovou dynamiku a práci s malou skupinou

- pracuje s komunikačními dovednostmi, sebevědomým, vychovává ke zdravému životnímu stylu, pomáhá v rozvoji osobnosti a utváření žebříčku hodnot. Pracuje vždy s jednou školní třídou.

 je návazný

- pokud se v životě dítěte či ve škole vyskytne problematická situace,sdružení odkazuje a spolupracuje se zařízeními, která jsou kompetentní k řešení této situace.

 

Cílovou skupinou

nejsou pouze žáci a studenti, ale také pedagogové

a rodiče, se kterými se v projektu pracuje v rámci vzdělávacích

přednášek a poradenství tak, aby byla zajištěna vyšší efektivita preventivního působení .

Provozní doba programu:

Dle domluvy

(1 blok = 3 vyuč. hodiny)

                                           

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PROGRAMU, CENA

 


Návazná péče

Světlo Kadaň z.s. má vytvořenou síť služeb v rámci návazné péče pro řešení již vzniklého problému.

 

NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU

Spolupráce se školou je uzavírána pomocí Smlouvy o spolupráci, kde jsou popsány cíle programu, závazky organizace a školy, způsob platby atp. nejstěžejnějšími podmínkami pro uzavření Smlouvy strany organizace následující:

Škola se zavazuje, že vytvoří vhodné podmínky pro program:

• Na blocích programu smí být účasten pouze třídní učitel, který se aktivně zapojuje do programu.

• Pro práci v rámci bloku je poskytnuta třída (místnost), kde je možné utvořit kruh ze židlí a kde není problémem, pokud bude při programu třída hlučná.

• Během programu nebude narušován průběh bloku – vstupy jiných učitelů, zadávání úkolů - A TO I BĚHEM PŘESTÁVEK.

• Pokud lektoři upozorní na možný problém, který se u žáka, žáků projevil a jeví se vážný (šikana,…), škola se zavazuje, že případ prošetří a pokud se problém potvrdí, podnikne potřebné kroky k vyřešení.

• Škola se zavazuje, že bude s lektory jednat rovnocenně a s úctou.

 

Personální zajištění

Vedoucí programu:

Bc. Petra Broumská

 • VŠ - adiktologie na 1. LF UK v Praze,
 • výcvik lektora primární prevence - Prev centrum Praha
 • 8 let praxe v oblasti primární prevence rizikového chování

Garant programu:

Bc. Vendula Kádárová

 • VŠ - sociální práce na FF UK v Praze
 • výcvik realizátora primární prevence - Prev centrum Praha
 • 14 let praxe v oblati prevence rizikového chování

V případě zahájení programu na Vaší škole se těšíme na vzájemnou spolupráci.

 

 


DĚKUJEME ZA PODPORU

  
 

AKTUÁLNĚ

Nabízíme školám pomoc při podávání žádostí o dotaci na programy primární prevence. 

V současné době je aktuální dotační výzva:

Ústeckého kraje:

 https://www.kr-ustecky.cz/vyzva-k-predkladani-zadosti-prevence-pro-krajske-skoly-2018/d-1719575/p1=204744 

a

https://www.kr-ustecky.cz/prevence-rizikoveho-chovani-v-usteckem-kraji-v-roce-2018/d-1718517/p1=204744

Karlovarského kraje:

https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-skolstvi/primprevence.aspx

 

 


OBJEDNÁVKA PROGRAMU

Objednávky přijímá vedoucí programu

Bc. Petra Broumská

na e-mailu

vedouci.prevence.svetlozs

@seznam.cz

 

 


KONTAKTY

vedoucí programu

Bc. Petra Broumská

vedouci.prevence.svetlozs

@seznam.cz

721 753 629

 

 

 

 


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429