Terénní program Jirkov
(Terénní program v Jirkově)
 
Terénní program Jirkov je poskytován od září roku 2013 v Jirkově a Chomutově. Služby jsou určeny lidem v jejich přirozeném prostředí - především obyvatelům Jirkova a Chomutova, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo jej již prožívají.
Služba je poskytována BEZPLATNĚ, DOBROVOLNĚ a může být poskytnuta ANONYMNĚ (bez udání jména, příjmení...).
 
 
V roce 2015 se také Terénní program Jirkov podílel na realizaci projektu Chci studovat.
 
V roce 2017 se podílíme na projektu Lepší uplatnění. 
 
Služba je financována ze zdrojů Ústeckého kraje, MPSV a města Jirkov. 
 
            

 

 

 

Poslání

Motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

Cíle služby

Cílem terénního programu je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. V rámci programu usilujeme o zachování a rozvíjení důstojného života těch, kteří jej využívají, program je bezpečný a odborný.

Z uvedeného vymezení vyplývá význam přirozeného prostředí jako žádoucího životního prostoru lidí v nepříznivé sociální situaci, důraz na práva a lidskou důstojnost uživatelů a na odbornost poskytovaných služeb.

 Terénní program je zaměřen na:

•             prevenci sociálního vyloučení a jeho prohlubování,

•             prevenci sociálně rizikových jevů,

•             sociální začleňování, mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, 

                včetně jejich dopadu na společnost,

•             zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení atp.,

•             pomoc klientům získávat/znovu nabývat sociální kompetence, předávání informací

 

Cílová skupina

Osoby ze sociálně vyloučených lokalit, u kterých dochází ke kumulaci problémů (chudoba, dluhy

nezaměstnanost, lichva, špatný stav bydlení, špatný přístup ke službám, špatná kvalita vzdělání, kriminalita apod.), nebo osoby sociálním vyloučením ohrožené

Specifické vymezení ve vztahu k dané službě:

o            etnické menšiny

o             osoby bez přístřeší

o             osoby v krizi

o             osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

o             osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života  ohroženy

•             osoby starší 15 let

•             osoby z chomutovského regionu, zejména ve městech Chomutov, Jirkov

•             osoby spadající alespoň do jedné z uvedených okruhů osob

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

Negativním vymezením rozumíme osoby, kterým nejsou služby určeny nebo je nemohou využít.

 • Osoby, které nemluví česky či slovensky, z důvodu jazykové bariéry
 • Osoby, které nesplňují charakteristiky uvedené ve specifickém vymezení

 

K základním principům služby patří: 

 • dodržování práv uživatelů - sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv uživatelů, možnost využívat služby anonymně
 • zplnomocňování uživatelů - působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj samostatnosti osob, vycházet z individuálně určených potřeb osob
 • práce v přirozeném prostředí uživatelů - posilovat sociální začleňování osob
 • kontinuita a návaznost služeb - motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 • princip nízkoprahovosti
 
Ve službě jsou zajišťovány tyto základní činnosti:
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 

JAK SI STĚŽOVAT?

1. ústně: sdělit stížnost

 • Pracovníkovi služby a ten následně informuje přímého nadřízeného
 • Vedoucímu služby a ten následně informuje přímého nadřízeného
 • Vedení organizace na základě vyžádání ze strany uživatele či telefonicky

2. písemně:

 • Kniha přání a stížností
 • Oficiálním dopisem vedoucímu služby nebo vedení organizace

Jestliže se rozhodnete podat stížnost, pracovníci jsou povinni Vám sdělit systém podávání stížností.

Práva uživatelů

 • stanovit si vhodné oslovování své osoby
 • podílet se a spolurozhodovat o průběhu služby
 • právo na vlastní názor
 • nahlížet do své dokumentace, která je o něm v zařízení vedena
 • přijímat vlastní rozhodnutí, pokud tím neomezí ani neohrozí jiné uživatele
 • podávat stížnosti a připomínky na průběh poskytování služby či chování pracovníků
 • ukončit poskytování služby bez udání důvodu

Více informací zde: https://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1493189683418_1

 

Služby:


·         Podpora při jednání na úřadech

·         Poskytování informací ohledně návazných služeb

·         Pomoc při jednání ve vašem zájmu – doprovody na úřady, policii atd.

·         Pomoc při hledání vhodné práce

·         Poskytování písemného poradenství – psaní žádostí, úředních dopisů atd.

·         Pomoc při vyřizování dokladů a jiných běžných záležitostí

·         Podpora při řešení mezilidských vztahů

·         Pomoc a podpora při vyjednávání s věřiteli (exekutory)

·         Pomoc při hledání bydlení

·         Podpora při zajištění psychologické pomoci či jiné odborné činnosti

·         Podpora a asistence při oddlužení

 

Provozní doba:

 

 

       Pracovníci jsou v terénu

 Přijímání klientů v kontaktním místě 

Ervěnická 1147, Jirkov

Pondělí

10.00 – 16.00

7:30 – 10.00

Úterý

9.00 – 16.00

7:30 – 9.00

Středa

10.00 – 16.00

7:30 – 10.00

Čtvrtek

9.00 – 16.00

7:30 – 9.00

Pátek

10.00 – 16.00

7:30 – 10.00

 

Služby poskytují:

Vedoucí terénního programu: Renata Adamová

Pracovník v sociálních službách, Mentor projektu Lepší uplatnění: Antonie Siváková

Pracovník v sociálních službách:  Eva Primasová

Tel. 702 042 646

 

Vážení klienti, z důvodu školení zaměstnanců bude dne 4. 4. 2019 zavřená služba. Děkujeme za pochopení Tým TPJ.

 

 

 


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
606 06 14 29

KONTAKT

Telefonicky: 

Po - Pá: 7.30 - 16.00

e-mailem: kdykoliv

TELEFON:

702 042 646

E-MAIL:

tpjirkov.svetlozs@seznam.cz

 

V Kanceláři:

 

Ervěnická 1147, Jirkov

(kulturní dům, 2. patro)

 

Po, St, Pá: 7.30 – 10.00

Út. Čt: 7.30 – 9.00