CO JE K-centrum

"K-centrum Chomutov" nebo "Káčko".

Naše zařízení poskytuje ambulantní služby v oblasti primární, sekundární a terciární prevence drogových závislostí v Chomutově již od září roku 1999.

Služby jsou určeny zejména experimentátorům a uživatelům návykových látek, jejich rodičům a blízkým a odborné i široké veřejnosti. Svou dostupností služeb spadá do skupiny tzv. nízkoprahových zařízení.

Dalším důležitým přívlastkem K-centra je slovo

ANONYMNÍ.

Uživatelé služeb jsou v zařízení evidováni pod kódy, které umožňují vytváření statistického přehledu, aniž by byla narušena jejich anonymita.


KONTAKT

TEL.: 474 65 20 30
MOB.: 725 543 162
@: kctpcv.svetlozs@seznam.cz
@ vedouci: vedouci.kccv.svetlozs@seznam.cz

 


PRO KOHO TU JSME

Osoby starší 15ti let

 • Osoby ohrožené závislostí a osoby v různých stupních závislostního chování:

-          uživatelé pervitinu, heroinu, subutexu a dalších nealkoholových drog

-          uživatelé inhalačních látek

-          alkoholoví uživatelé, gambleři

-          intenzivní uživatele konopí

-          experimentátoři, víkendoví uživatelé výše uvedených látek

 • Školy, instituce, rodinní příslušníci, přátelé, známí a osoby, které se potýkají s problémem vycházejícím primárně z drogového kontextu – využívají především poradenských služeb.

SLUŽBY K-CENTRA

Sociálně terapeutické činnosti

o   Poradenství
o   Krizová intervence
o   Dlouhodobá individuální práce strukturovaná
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
o   Informační servis
o   Zprostředkování kontaktu a asistence
o   Rodinné poradenství
o   Předávání a doporučování

Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

o   Hygienický servis – sprcha, praní prádla, second hand

Další poskytované služby a uplatňované metody práce

o   Navázání prvního kontaktu
o   Kontaktní práce
o   Výměnný program
o   Testování na přítomnost metabolitů drog v moči
o   Zdravotní servis
o   Potravinový a nutriční program 

POSLÁNÍ A CÍLE, FILOZOFIE K-CENTRA

Posláním je motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. 

Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

Základním principem služeb je jejich nízkoprahovost, tedy snadná dostupnost, bezplatnost, nedirektivní přístup ke klientele, respektování osoby klienta, diskrétnost a přístup založený na prevenci, nikoli represi.

Snahou programu je vytvoření a udržení kvalifikovaného a multidisciplinárního týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog - tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, snížená imunita, záněty žil,...), psychologické (toxické psychozy, vznikající paranoia, narušený spánkový režim a biorytmy) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence úřadu práce, klientovi dluhy na zdravotním poj....).

Programy kontaktních center vycházejí z principu harm reduction = snižování, minimalizace rizik. Pokud již člověk drogy užívá a zatím není motivován ke změně, je nezbytné, aby byly k dispozici služby, které se snaží zajistit jak u uživatele tak jeho okolí snížení rizika nákazy infekčními chorobami, snížit rizika při užívání drog, snížit dopady na zdravotní/sociální situaci a psychické zdraví uživatelů/zájemců. Tímto způsobem dochází ke snížení nákladů na případnou léčbu somatických potíží a onemocnění, které souvisí s užíváním drog u dotyčného. Uživatel dostává informace o tom, jak drogy užívat, aby ublížil sám sobě a svému okolí(sex. partneři, široká veřejnost, …) pokud možno co nejméně. Pokud uživatel zahájí léčbu, je schopnější léčbu zvládat, uzdravit se, dosáhnout trvalé abstinence a začlenit se snadněji do plnohodnotného života – stává se sociálně stabilním.

Programy kontaktních center vycházejí z principu harm reduction = snižování, minimalizace
rizik.
Pokud již člověk drogy užívá a zatím není motivován ke změně, je nezbytné, aby byly k
dispozici služby, které se snaží zajistit jak u uživatele tak jeho okolí snížení rizika nákazy
infekčními chorobami, snížit rizika při užívání drog, snížit dopady na zdravotní/sociální situaci
a psychické zdraví uživatelů/zájemců.
Tímto způsobem dochází ke snížení nákladů na případnou léčbu somatických potíží a
onemocnění, které souvisí s užíváním drog u dotyčného. Uživatel dostává informace o tom, jak
drogy užívat, aby ublížil sám sobě a svému okolí(sex. partneři, široká veřejnost, …) pokud
možno co nejméně. Pokud uživatel zahájí léčbu, je schopnější léčbu zvládat, uzdravit se,
dosáhnout trvalé abstinence a začlenit se snadněji do plnohodnotného života – stává se sociálně
stabilním.

Vaše práva & naše pravidla:

Vaše práva:

 • kdykoli přijít a odejít v rámci otevírací doby v rozsahu jedné hodiny denně (nezapočítává se doba strávená v zařízení při poskytování poradenství a KI
 • svobodně vyjadřovat své názory, nikdo za ně nesmí byt odsuzován, ale zároveň jimi nikdo nesmí urážet nebo omezovat druhé
 •  na ochranu před jakýmikoli formami zneužívání
 • nebýt diskriminován kvůli tomu jaký kdo je, jak vypadá, čemu věří
 • vědět o jakékoli dokumentaci vztahující se ke své osobě a nahlížet do ní
 •  na ochranu osobních údajů
 • podat stížnost s možnosti odvolání
 • na poskytnutí informací, které uživatel služby potřebuje vědět (jedná se o informace spojené s výkonem sociální služby, nikoli informace o dalších uživatelích služby či pracovnících programu)
 • na poskytnutí služeb v takové míře, v jaké uživatel potřebuje
 •  využít služby, jaké uživatel chce a potřebuje využít v rámci pravidel stanovených programem
 •  na sebeurčení, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání
 • na individuální přistup
 • právo na vykání
 • právo na anonymitu

Naše pravidla:

 • Uživatel/zájemce vstupuje do služby v takovém stavu, aby byl schopen využít služby  
 • V prostorách služby udržujte pořádek a chovejte se slušně.
 • V K-centru se smi uživatel zdržet celkem jednu hodinu denně  
 • V prostorách služby je zakázána jakákoli sexuální aktivita.
 • Do služby je zakázáno vnášet jakékoli předměty, které jsou zbraní či je lze použít jako  
 • Po odchodu z K-centra se uživatelé nepohybují v okolí 50 metrů od zařízení.
 • V K-centru žádným způsobem nesmí uživatel distribuovat, aplikovat ani nabízet léky a  
 • V K-centru se nemluví o žádné trestné činnosti, která doposud nebyla v šetření PČR.
 • Nepovoluje se žádný druh agrese – slovní, fyzická. Jak vůči ostatním uživatelům, tak  
 • V K-centru se nepohybuje uživatel nikdy sám bez vědomí pracovníka. Uživatelé se  
 • Je zakázáno konzumovat vlastní nápoje otevřené před vstupem do zařízení.
 • V prostorách zařízení je zakázána jakákoli manipulace s vybavením služby bez vědomí pracovníků (tj. zákaz odcizovat cokoliv ze služby)

 

JAK SI STĚŽOVAT?

Ústní formou:

 • Pracovníkovi zařízení (ten následně informuje přímého nadřízeného). Pracovník ihned podá adekvátní vysvětlení, či navrhne řešení.
 • Vedoucímu zařízení (ten následně informuje přímého nadřízeného). Stížnost je podstoupena vedoucímu a řešena přímo s uživatelem, je po dáno adekvátní vysvětlení, či navrhnuto řešení.

 

Písemnou formou:

 • Anonymní schránka u vstupu do zařízení—vyjádření ke stížnosti je do 5 dnů vyvěšeno na nástěnce v Kontaktní místnosti
 • Kniha přání a stížností (pověšená v Kontaktní místnosti ) - vyjádření ke stížnosti je do 14 dnů zapsáno do Knihy stížností 
 • Oficiálním dopisem vedoucí zařízení  (Mgr. Z. Nováková, Hálkova 224, 430 01 Chomutov) - vyjádření ke stížnosti písemnou formou do 14 dnů
 • oficiálním dopisem vedení organizace (J. Hudák, Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, 432 01 Kadaň) - vyjádření ke stížnosti písemnou formou do 14 dnů

 

 

Veškeré stížnosti jsou evidovány po dobu 3 let.

Proti rozhodnutí se uživatel může odvolat a to vždy na nadřazený orgán, který rozhodnutí vydal.

Při vyřizování stížností máte možnost zvolit si zástupce, který bude jednat ve Váš prospěch.

 

V případě, že pravidla pro vyřizování stížností nestačí pro uspokojení uživatele, lze podat stížnost na Ministerstvo práce a sociálních věcí (posta@mpsv.cz), Asociace nestátních organizací (ano@asociace,org), Veřejný ochránce práv (podatelna@ochrance.cz), Liga lidských práv (brno@llp.cz), Český helsinský výbor (sekr@helcom.cz).

 

 

Jestliže se rozhodnete podat stížnosti, pracovníci jsou povinni sdělit systém podávání stížností.

 


Tým K-centra

Mgr. Lucie Halouzková- manažerka K-centra 
Mgr. Zdeňka Nováková - vedoucí K- centra
Vendula Adamcová- kontaktní pracovnice
Jana Králová- kontaktní pracovnice
Iveta Hanzalová- kontaktní pracovnice

Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429FOTOGALERIE