CO JE K-centrum

"K-centrum Chomutov" nebo "Káčko".

Naše zařízení poskytuje ambulantní služby v oblasti primární, sekundární a terciární prevence drogových závislostí v Chomutově již od září roku 1999.

Služby jsou určeny zejména experimentátorům a uživatelům návykových látek, jejich rodičům a blízkým a odborné i široké veřejnosti. Svou dostupností služeb spadá do skupiny tzv. nízkoprahových zařízení.

Dalším důležitým přívlastkem K-centra je slovo

ANONYMNÍ.

Uživatelé služeb jsou v zařízení evidováni pod kódy, které umožňují vytváření statistického přehledu, aniž by byla narušena jejich anonymita.


KONTAKT

TEL.: 474 65 20 30
MOB.: 725 543 162
@: kctpcv.svetlozs@seznam.cz
@ vedouci: vedouci.kccv.svetlozs@seznam.cz

 


PRO KOHO TU JSME

Osoby starší 15ti let

 • Osoby ohrožené závislostí a osoby v různých stupních závislostního chování:

-          uživatelé pervitinu, heroinu, subutexu a dalších nealkoholových drog

-          uživatelé inhalačních látek

-          alkoholoví uživatelé, gambleři

-          intenzivní uživatele konopí

-          experimentátoři, víkendoví uživatelé výše uvedených látek

 • Školy, instituce, rodinní příslušníci, přátelé, známí a osoby, které se potýkají s problémem vycházejícím primárně z drogového kontextu – využívají především poradenských služeb.

SLUŽBY K-CENTRA

Sociálně terapeutické činnosti

o   Poradenství
o   Krizová intervence
o   Dlouhodobá individuální práce strukturovaná
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
o   Informační servis
o   Zprostředkování kontaktu a asistence
o   Rodinné poradenství
o   Předávání a doporučování

Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

o   Hygienický servis – sprcha, praní prádla, second hand

Další poskytované služby a uplatňované metody práce

o   Navázání prvního kontaktu
o   Kontaktní práce
o   Výměnný program
o   Testování na přítomnost metabolitů drog v moči
o   Zdravotní servis
o   Potravinový a nutriční program 

POSLÁNÍ A CÍLE, FILOZOFIE K-CENTRA

Posláním je motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. 

Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

Základním principem služeb je jejich nízkoprahovost, tedy snadná dostupnost, bezplatnost, nedirektivní přístup ke klientele, respektování osoby klienta, diskrétnost a přístup založený na prevenci, nikoli represi.

Snahou programu je vytvoření a udržení kvalifikovaného a multidisciplinárního týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog - tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, snížená imunita, záněty žil,...), psychologické (toxické psychozy, vznikající paranoia, narušený spánkový režim a biorytmy) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence úřadu práce, klientovi dluhy na zdravotním poj....).

Programy kontaktních center vycházejí z principu harm reduction = snižování, minimalizace rizik. Pokud již člověk drogy užívá a zatím není motivován ke změně, je nezbytné, aby byly k dispozici služby, které se snaží zajistit jak u uživatele tak jeho okolí snížení rizika nákazy infekčními chorobami, snížit rizika při užívání drog, snížit dopady na zdravotní/sociální situaci a psychické zdraví uživatelů/zájemců. Tímto způsobem dochází ke snížení nákladů na případnou léčbu somatických potíží a onemocnění, které souvisí s užíváním drog u dotyčného. Uživatel dostává informace o tom, jak drogy užívat, aby ublížil sám sobě a svému okolí(sex. partneři, široká veřejnost, …) pokud možno co nejméně. Pokud uživatel zahájí léčbu, je schopnější léčbu zvládat, uzdravit se, dosáhnout trvalé abstinence a začlenit se snadněji do plnohodnotného života – stává se sociálně stabilním.

Programy kontaktních center vycházejí z principu harm reduction = snižování, minimalizace
rizik.
Pokud již člověk drogy užívá a zatím není motivován ke změně, je nezbytné, aby byly k
dispozici služby, které se snaží zajistit jak u uživatele tak jeho okolí snížení rizika nákazy
infekčními chorobami, snížit rizika při užívání drog, snížit dopady na zdravotní/sociální situaci
a psychické zdraví uživatelů/zájemců.
Tímto způsobem dochází ke snížení nákladů na případnou léčbu somatických potíží a
onemocnění, které souvisí s užíváním drog u dotyčného. Uživatel dostává informace o tom, jak
drogy užívat, aby ublížil sám sobě a svému okolí(sex. partneři, široká veřejnost, …) pokud
možno co nejméně. Pokud uživatel zahájí léčbu, je schopnější léčbu zvládat, uzdravit se,
dosáhnout trvalé abstinence a začlenit se snadněji do plnohodnotného života – stává se sociálně
stabilním.

Vaše práva & naše pravidla:

Vaše práva:

 • kdykoli přijít a odejít v rámci otevírací doby v rozsahu jedné hodiny denně (nezapočítává se doba strávená v zařízení při poskytování poradenství a KI
 • svobodně vyjadřovat své názory, nikdo za ně nesmí byt odsuzován, ale zároveň jimi nikdo nesmí urážet nebo omezovat druhé
 •  na ochranu před jakýmikoli formami zneužívání
 • nebýt diskriminován kvůli tomu jaký kdo je, jak vypadá, čemu věří
 • vědět o jakékoli dokumentaci vztahující se ke své osobě a nahlížet do ní
 •  na ochranu osobních údajů
 • podat stížnost s možnosti odvolání
 • na poskytnutí informací, které uživatel služby potřebuje vědět (jedná se o informace spojené s výkonem sociální služby, nikoli informace o dalších uživatelích služby či pracovnících programu)
 • na poskytnutí služeb v takové míře, v jaké uživatel potřebuje
 •  využít služby, jaké uživatel chce a potřebuje využít v rámci pravidel stanovených programem
 •  na sebeurčení, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání
 • na individuální přistup
 • právo na vykání
 • právo na anonymitu

Naše pravidla:

 • Uživatel/zájemce vstupuje do služby v takovém stavu, aby byl schopen využít služby  
 • V prostorách služby udržujte pořádek a chovejte se slušně.
 • V K-centru se smi uživatel zdržet celkem jednu hodinu denně  
 • V prostorách služby je zakázána jakákoli sexuální aktivita.
 • Do služby je zakázáno vnášet jakékoli předměty, které jsou zbraní či je lze použít jako  
 • Po odchodu z K-centra se uživatelé nepohybují v okolí 50 metrů od zařízení.
 • V K-centru žádným způsobem nesmí uživatel distribuovat, aplikovat ani nabízet léky a  
 • V K-centru se nemluví o žádné trestné činnosti, která doposud nebyla v šetření PČR.
 • Nepovoluje se žádný druh agrese – slovní, fyzická. Jak vůči ostatním uživatelům, tak  
 • V K-centru se nepohybuje uživatel nikdy sám bez vědomí pracovníka. Uživatelé se  
 • Je zakázáno konzumovat vlastní nápoje otevřené před vstupem do zařízení.
 • V prostorách zařízení je zakázána jakákoli manipulace s vybavením služby bez vědomí pracovníků (tj. zákaz odcizovat cokoliv ze služby)

 

JAK SI STĚŽOVAT?

Ústní formou:

 • Pracovníkovi zařízení (ten následně informuje přímého nadřízeného). Pracovník ihned podá adekvátní vysvětlení, či navrhne řešení.
 • Vedoucímu zařízení (ten následně informuje přímého nadřízeného). Stížnost je podstoupena vedoucímu a řešena přímo s uživatelem, je po dáno adekvátní vysvětlení, či navrhnuto řešení.

 

Písemnou formou:

 • Anonymní schránka u vstupu do zařízení—vyjádření ke stížnosti je do 5 dnů vyvěšeno na nástěnce v Kontaktní místnosti
 • Kniha přání a stížností (pověšená v Kontaktní místnosti ) - vyjádření ke stížnosti je do 14 dnů zapsáno do Knihy stížností 
 • Oficiálním dopisem vedoucí zařízení  (Mgr. Z. Nováková, Hálkova 224, 430 01 Chomutov) - vyjádření ke stížnosti písemnou formou do 14 dnů
 • oficiálním dopisem vedení organizace (J. Hudák, Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, 432 01 Kadaň) - vyjádření ke stížnosti písemnou formou do 14 dnů

 

 

Veškeré stížnosti jsou evidovány po dobu 3 let.

Proti rozhodnutí se uživatel může odvolat a to vždy na nadřazený orgán, který rozhodnutí vydal.

Při vyřizování stížností máte možnost zvolit si zástupce, který bude jednat ve Váš prospěch.

 

V případě, že pravidla pro vyřizování stížností nestačí pro uspokojení uživatele, lze podat stížnost na Ministerstvo práce a sociálních věcí (posta@mpsv.cz), Asociace nestátních organizací (ano@asociace,org), Veřejný ochránce práv (podatelna@ochrance.cz), Liga lidských práv (brno@llp.cz), Český helsinský výbor (sekr@helcom.cz).

 

 

Jestliže se rozhodnete podat stížnosti, pracovníci jsou povinni sdělit systém podávání stížností.

 


Tým K-centra

Mgr. Lucie Halouzková- manažerka K-centra 
Mgr. Zdeňka Nováková - vedoucí K- centra
Vendula Adamcová- kontaktní pracovnice
Jana Králová- kontaktní pracovnice
Iveta Hanzalová- kontaktní pracovnice

Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
606 06 14 29

FOTOGALERIE