projekt

PODPORA SOCIÁLNICH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2
 
je spolufinancován Evropskou unií.
Reg. číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/15_005/0005703. Cílem projektu je zajištění sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace1.4. 2017 - 31.3. 2020.
 

 

Terénní programy - Chomutovsko

VÍTEJTE

na  stránkách terénního programu.

Náš program poskytuje terénní služby v oblasti primární, sekundární a terciární prevence v Chomutově a blízkém okolí již od roku 1999.

Důležitým přívlastkem programu je slovo

ANONYMNÍ.

Uživatelé služeb jsou v rámci programu evidováni pod kódy celorepublikového systému, díky kterému můžeme vytvářet statistický přehled, aniž by byla narušena jejich anonymita.

Více o cílech programu, poskytovaných službách a činnosti se můžete dočíst na těchto webových stránkách. Další dotazy Vám rádi zodpovíme

na tel. čísle 725 543 162.

SLUŽBY

SLUŽBY TERÉNNÍHO PROGRAMU

Odborné služby zřizované a poskytované organizací jsou v souladu se stanovami, etickými kodexy a posláním organizace, kdy garantují rovný přístup a finanční dostupnost osobám příslušejícím cílové skupině bez ohledu na pohlaví, věk a rasu uživatele, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti. Na základě stanovených kritérií projektu se garantuje uživatelům rovný přístup bez ohledu na historii a typ užívání návykové látky, což vychází z definice cílové skupiny.

Služby organizace jsou zřizovány na základě prokázané potřeby cílové skupiny služby. Základním programovým dokumentem služeb organizace je projekt, jehož součástí je prováděcí rozpočet, který se vztahuje k službám, které uživatelům (cílové skupině) poskytujeme.

 • Výměna použitého injekčního materiálu
 • Poskytování informací a poradenství v oblastech bezpečnější braní, bezpečnější sex, zdravotní, sociální, právní, drogy
 • Distribuce svépomocné literatury a literatury poskytující informace o odborné pomoci
 • Sběr použitého injekčního materiálu na volných prostranstvích.
 • Základní zdravotní ošetření
 • Krizová intervence
 • Reference uživatele do specializovaných zdravotnických zařízení (chirurgie, infekční, gynekologické, kožní, testování na HIV a HCV pozitivitu)
 • Reference uživatele do léčebného zařízení (terapie, substituce, aj.)
 • Distribuce kondomů.

CÍLE TP

Základním principem služeb je  snadná dostupnost, bezplatnost, nedirektivní přístup k uživatelům, respektování osoby uživatele, naprostá diskrétnost, přístup založený na prevenci, nikoliv represi.

V rámci programu je dalším cílem vytvoření a udržení kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog – tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, snížená imunita, záněty žil …), psychologické (toxické psychózy, vznikající paranoia, narušený spánkový režim a biorytmy…) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence úřadu práce, uživatelovy dluhy na zdravotním pojištění …)

PRO KOHO TU JSME

Služby programů jsou veřejně přístupné bez ohledu na rasu uživatele služeb, jeho politické přesvědčení, náboženství, společenské postavení, sexuální orientaci, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Okruh osob, cílová skupina, kterým jsou služby terénního programu určeny

Osoby starší 15ti let:

 • Osoby ohrožené závislostí a osoby v různých stupních závislostního chování:

- uživatelé pervitinu, heroinu, subutexu a dalších nealkoholových drog

- uživatelé inhalačních látek

- alkoholoví uživatelé, gambleři

- intenzivní uživatele konopí

- experimentátoři, víkendoví uživatelé výše uvedených látek

 • Školy, instituce, rodinní příslušníci, přátelé, známí a osoby, které se potýkají

s problémem vycházejícím primárně z drogového kontextu – využívají především

poradenských služeb.

VAŠE PRÁVA & NAŠE PRAVIDLA

Vaše práva

 • Máte právo na anonymitu
 • Máte právo využívat všechny služby TP
 • Máte právo na respekt a individuální přístup
 • Máte právo se dozvědět vše potřebné o službách, které nabízíme, pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se, jsme tu od toho, abychom Vám vše vysvětlili.
 • Máte právo vědět, jakjsou uchovávány informaceo Vás ve Vaší složce, do které můžete na pžádání nahlédnout.
 • Pokud s něčím nesouhlasíte či se Vám něco nelíbí na službě, kterou nabízíme, můžete ji přestat využívat bez udání důvodu.
 • Máte právo se vyjadřovat ke všem službám a pracovníkům našeho programu.
 • Máte právo se dozvědět všechny kontakty a potřebné informace o zařízeních poskytující detoxifikaci, léčbu, následnou péči apod.
 • Máte právo vědět, jakými pravidly se máte řídit a co bude následovat za jejich porušení. 

Naše pravidla

 • Zákaz verbální a fyzické agrese ze strany uživatele vůči terénnímu pracovníkovi či jiné osobě
 • Zákaz obchodování s návykovými látkami v přítomnosti terénního pracovníka, včetně domlouvání si takového obchodu
 • Zákaz manipulace s návykovou látkou při kontaktu s terénním pracovníkem, včetně aplikace této látky apod.)
 • Uživatel nesmí omezovat na právech jinou osobu. Pokud k omezování práv jiné osoby dochází, jsou jeho práva na seberealizaci  zpochybnitelná.
 • Sankcí za porušení pravidel je možnost odmítnutí poskytnutí služby, včetně výměny

JAK SI STĚŽOVAT?

Ústní formou:

 • Pracovníkovi programu (ten následně informuje přímého nadřízeného). Pracovník ihned podá adekvátní vysvětlení, či navrhne řešení.
 • Vedoucímu programu (ten následně informuje přímého nadřízeného). Stížnost je podstoupena vedoucímu a řešena přímo s uživatelem, je podáno adekvátní vysvětlení, či navrhnuto řešení.

Písemnou formou:

 • Kniha přání a stížností (pracovníci mají vždy u sebe) - vyjádření ke stížnosti je do 14 dnů zapsáno do Knihy stížností
 • Oficiálním dopisem na adresu programu (Hálkova 224, 430 01 Chomutov) - vyjádření ke stížnosti vedoucím programu písemnou formou do 14 dnů

Pokud je pro uživatele vyřízení stížnosti v písemné podobě od vedoucího programu nepřijatelné či nedostačující, může svou stížnost adresovat manažerovi sekce či řediteli, který opět po prošetření stížnosti písemně sděluje uživateli vyjádření a to nejpozději do 14 dnů.

V posledním případě je možné, aby si uživatel stěžoval u vedení organizace (Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, 432 01 Kadaň). Nutné je dodržet předcházející postup.

Pokud je dodržen, je stížnost projednána  a sdělena do 14 dnů písemnou formou.

V případě nedodržení postupu si organizace vymezuje právo reagovat na stížnost v prodloužené lhůtě (až 30 dnů).

 

Veškeré stížnosti jsou evidovány po dobu 3 let.

Proti rozhodnutí se uživatel může odvolat a to vždy na nadřazený orgán, který rozhodnutí vydal. 

 


AKTUÁLNĚ

Vážení klienti,
v rámci terénu 
Vám nově nabízíme také 
speciální filtry 
určené pro kouření bylinných směsí

Tým Terénních programů

Bc. Jan Šroub- vedoucí TP

Bc. Monika Ambrová - terénní pracovnice

Bc. Miluše Zdeňková - sociální pracovnice

Magdalena Konopásková - terénní pracovnice


KONTAKT

V případě potřeby
 kontaktujte pracovníky
 na tel. 725 543 162
stačí prozvonit, zavoláme zpátky.

Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429FOTOGALERIE