K-CENTRUM KADAŇ

Vítejte na stránkách Kontaktního centra Kadaň, jinak nazývaného jako „K-centrum Kadaň“ nebo  „Káčko“.

Zařízení poskytuje ambulantní služby v oblasti terciární prevence v Kadani a blízkém okolí již od září roku 1997.

Služby jsou určeny zejména experimentátorům a uživatelům návykových látek, jejich rodičům a blízkým a odborné i široké veřejnosti. Svou dostupností služeb spadá do skupiny tzv. nízkoprahových zařízení.

Dalším důležitým přívlastkem K-centra je slovo ANONYMNÍ.

Uživatelé služeb jsou v zařízení evidováni pod kódy. Tyto kódy jsou následně zadávány do počítačové databáze, která umožňuje vytváření statistického přehledu, aniž by   byla narušena jejich anonymitu.

Více o filozofii K-centra, jeho službách a činnosti se můžete dočíst na těchto webových stránkách, další dotazy Vám rádi zodpovíme na

tel. čísle 474 335 347 nebo 725 54 31 65

 

SLUŽBY:

   

VÝMĚNNÝ PROGRAM

HYGIENICKÝ SERVIS

KONTAKTNÍ MÍSTNOST

POTRAVINOVÝ SERVIS – nutriční program

SECOND HAND

ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ OŠETŘENÍ

INFORMAČNÍ SERVIS

ASISTENCE (např. úřady, zdrav. zařízení...)

KRIZOVÁ INTERVENCE

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ DALŠÍCH SLUŽEB (např. léčba závislosti, chráněné bydlení apod.) 

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

PORADENSTVÍ PRO RODIČE A OSOBY BLÍZKÉ UŽIVATELŮM DROG

SOCIÁLNÍ PRÁCE

 

 

Poslání a cíle, filosofie poskytování služeb

Posláním kontaktních center Světlo Kadaň z.s. je minimalizace sociálních a zdravotních rizik u osob se závislostí (látkovou i nelátkovou) a osob blízkých a tím ochrana celé společnosti před negativními dopady návykového chování. Kontaktní centra usilují o změnu rizikového chování u klientů a vedení klientů k životnímu stylu s výhledem abstinence.

Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se závislostním chováním. Cílem programu je poskytovat uživatelům služby vedoucí ke snížení škod na fyzickém a psychickém zdraví a ke snížení jejich sociální exkluze, usilovat o změnu rizikového chování uživatelů NL a rovněž se snažit motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci.

V rámci programu je dalším cílem vytvoření a udržení kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog - tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, záněty žil..), psychologické (toxické psychózy, narušený spánkový režim a biorytmy...) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence ÚP, dluhy na zdravotním pojištění...)

Obecnými cíli služby jsou:

 • navázání kontaktu se skrytou populací uživatelů drog a osob závislých a vytvořit vzájemnou důvěru mezi nimi a pracovníky služby
 • prohloubit již navázaný kontakt směrem ke změně rizikového chování klienta, od vícerizikového k méněrizikovému (sdílení materiálu → pravidelná výměna, intravenózní aplikace → kombinace intravenózní aplikace a kapsle, intenzivní/častá aplikace/užívání → redukce apod, život na ulici → na ubytovně, v podnájmu apod.)
 • podporovat klienty v získání, udržení a posílení motivace k dalšímu postupu v léčbě (směrem k abstinenci)
 • nabízet podporu a pomoc klientům v situaci, kdy si sami neví rady, podporovat osoby k samostatnému řešení problému
 • zvýšit informovanost cílové skupiny o možných rizicích spojených se současným způsobem života
 • zvyšovat informovanost široké veřejnosti o závislostním chování a způsobech řešení negativní situace jednotlivců a rodin
 • působit preventivně v oblasti šíření infekčních nemocí

Strategickými a rozvojovými cíli jsou:

 • ochrana společnosti před kontaktem s infekčním materiálem
 • sledovat vývoj a změny na drogové scéně a flexibilně na ně reagovat
 • zajištění kontinuálního a dostatečného financování služby
 • zajištění trvalé kvality služby pro naplnění standardů kvality a odborné způsobilosti

 

    Pravidla pro podávání a vyřizování stížností ze strany uživatele/zájemce:

Uživatel/zájemce je při prvním kontaktu v zařízení seznámen s možností stěžovat si formou ústní či písemnou. Tato informace je také uveřejněna na viditelném místě   v kontaktní místnosti.

    Uživatel/zájemce může podat stížnost:

    ústní formou:

 • pracovníkovi zařízení a ten následně informuje přímého nadřízeného
 • vedoucímu zařízení a ten následně informuje přímého nadřízeného

    písemnou formou:

 •     anonymní schránka, kniha přání a stížností, které jsou umístěny na viditelném místě v zařízení a kontrolují se každý den po skončení provozní doby 
 •     oficiálním dopisem k vedoucímu zařízení, nebo vedení organizace:

             vedoucí zařízení: Bc. Jindřiška Urbánková, K-centrum Kadaň

                                              Klášterecká 1720

                                              Kadaň 432 01 

                                             vedouci.kctpkadan.svetlozs@seznam.cz

             organizace: Mgr. Jan Hudák, Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, 432 01 Kadaň


PROVOZNÍ DOBA

Pondělí - Pátek: 

8:00 - 12:00 hod.

13:00 - 16:30 hod.

 
 
od 12.00 do 13.00 hod. je provozní přestávka
 

Výměna injekčního materiálu:

Pondělí - pátek

8:00 - 12:00 hod.

13:00 - 16:20 hod.

 

Kontaktní místnost:

pondělí, úterý, středa a čtvrtek

10:00 - 12:00 hod.

13:00 - 15:00 hod.

 

Poradenství:

Pondělí - čtvrtek

8:00 - 10:00 hod.

15:00 - 16:00 hod.

 

Pátek

8:00 - 12:00 hod.

13:00 - 16:00 hod.

 

Hygienický servis:

pondělí, úterý, středa a čtvrtek

8:30 - 12:00 hod.

13:00 - 15:30 hod.

 

 


K-centrum Kadaň

 

adresa:

Klášterecká  1720,

432 01 Kadaň

Tel., fax:

474 33 53 47

725 543 165

e-mail:

kctpkadan.svetlozs@seznam.cz

vedoucí K-centra: 

Bc. Jindřiška Urbánková

e-mail:

vedouci.kctpkadan.svetlozs@seznam.cz


 

K-centrum poskytuje služby v rámci projektu č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010274 pod názvem Služby pro osoby závislé, ohrožené závislostí a jejich rodinné příslušníky v Kadani za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost

 

OZNÁMENÍ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
606 06 14 29

FOTOGALERIE