K-CENTRUM KADAŇ

Vítejte na stránkách Kontaktního centra Kadaň, jinak nazývaného jako „K-centrum Kadaň“ nebo  „Káčko“.

Zařízení poskytuje ambulantní služby v oblasti terciární prevence v Kadani a blízkém okolí již od září roku 1997.

Služby jsou určeny zejména experimentátorům a uživatelům návykových látek, jejich rodičům a blízkým a odborné i široké veřejnosti. Svou dostupností služeb spadá do skupiny tzv. nízkoprahových zařízení.

Dalším důležitým přívlastkem K-centra je slovo ANONYMNÍ.

Uživatelé služeb jsou v zařízení evidováni pod kódy. Tyto kódy jsou následně zadávány do počítačové databáze, která umožňuje vytváření statistického přehledu, aniž by   byla narušena jejich anonymitu.

Více o filozofii K-centra, jeho službách a činnosti se můžete dočíst na těchto webových stránkách, další dotazy Vám rádi zodpovíme na

tel. čísle 474 335 347 nebo 725 54 31 65

 

SLUŽBY:

   

VÝMĚNNÝ PROGRAM

HYGIENICKÝ SERVIS

KONTAKTNÍ MÍSTNOST

POTRAVINOVÝ SERVIS – nutriční program

SECOND HAND

ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ OŠETŘENÍ

INFORMAČNÍ SERVIS

ASISTENCE (např. úřady, zdrav. zařízení...)

KRIZOVÁ INTERVENCE

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ DALŠÍCH SLUŽEB (např. léčba závislosti, chráněné bydlení apod.) 

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

PORADENSTVÍ PRO RODIČE A OSOBY BLÍZKÉ UŽIVATELŮM DROG

SOCIÁLNÍ PRÁCE

 

 

Poslání a cíle, filosofie poskytování služeb

Posláním kontaktních center Světlo Kadaň z.s. je minimalizace sociálních a zdravotních rizik u osob se závislostí (látkovou i nelátkovou) a osob blízkých a tím ochrana celé společnosti před negativními dopady návykového chování. Kontaktní centra usilují o změnu rizikového chování u klientů a vedení klientů k životnímu stylu s výhledem abstinence.

Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se závislostním chováním. Cílem programu je poskytovat uživatelům služby vedoucí ke snížení škod na fyzickém a psychickém zdraví a ke snížení jejich sociální exkluze, usilovat o změnu rizikového chování uživatelů NL a rovněž se snažit motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci.

V rámci programu je dalším cílem vytvoření a udržení kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog - tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, záněty žil..), psychologické (toxické psychózy, narušený spánkový režim a biorytmy...) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence ÚP, dluhy na zdravotním pojištění...)

Obecnými cíli služby jsou:

 • navázání kontaktu se skrytou populací uživatelů drog a osob závislých a vytvořit vzájemnou důvěru mezi nimi a pracovníky služby
 • prohloubit již navázaný kontakt směrem ke změně rizikového chování klienta, od vícerizikového k méněrizikovému (sdílení materiálu → pravidelná výměna, intravenózní aplikace → kombinace intravenózní aplikace a kapsle, intenzivní/častá aplikace/užívání → redukce apod, život na ulici → na ubytovně, v podnájmu apod.)
 • podporovat klienty v získání, udržení a posílení motivace k dalšímu postupu v léčbě (směrem k abstinenci)
 • nabízet podporu a pomoc klientům v situaci, kdy si sami neví rady, podporovat osoby k samostatnému řešení problému
 • zvýšit informovanost cílové skupiny o možných rizicích spojených se současným způsobem života
 • zvyšovat informovanost široké veřejnosti o závislostním chování a způsobech řešení negativní situace jednotlivců a rodin
 • působit preventivně v oblasti šíření infekčních nemocí

Strategickými a rozvojovými cíli jsou:

 • ochrana společnosti před kontaktem s infekčním materiálem
 • sledovat vývoj a změny na drogové scéně a flexibilně na ně reagovat
 • zajištění kontinuálního a dostatečného financování služby
 • zajištění trvalé kvality služby pro naplnění standardů kvality a odborné způsobilosti

 

    Pravidla pro podávání a vyřizování stížností ze strany uživatele/zájemce:

Uživatel/zájemce je při prvním kontaktu v zařízení seznámen s možností stěžovat si formou ústní či písemnou. Tato informace je také uveřejněna na viditelném místě   v kontaktní místnosti.

    Uživatel/zájemce může podat stížnost:

    ústní formou:

 • pracovníkovi zařízení a ten následně informuje přímého nadřízeného
 • vedoucímu zařízení a ten následně informuje přímého nadřízeného

    písemnou formou:

 •     anonymní schránka, kniha přání a stížností, které jsou umístěny na viditelném místě v zařízení a kontrolují se každý den po skončení provozní doby 
 •     oficiálním dopisem k vedoucímu zařízení, nebo vedení organizace:

             vedoucí zařízení: Bc. Jindřiška Urbánková, K-centrum Kadaň

                                              Klášterecká 1720

                                              Kadaň 432 01 

                                             vedouci.kctpkadan.svetlozs@seznam.cz

             organizace: Mgr. Jan Hudák, Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, 432 01 Kadaň


PROVOZNÍ DOBA

Pondělí - Pátek: 

8:00 - 12:00 hod.

13:00 - 16:30 hod.

 
 
od 12.00 do 13.00 hod. je provozní přestávka
 

Výměna injekčního materiálu:

Pondělí - pátek

8:00 - 12:00 hod.

13:00 - 16:20 hod.

 

Kontaktní místnost:

pondělí, úterý, středa a čtvrtek

10:00 - 12:00 hod.

13:00 - 15:00 hod.

 

Poradenství:

Pondělí - čtvrtek

8:00 - 10:00 hod.

15:00 - 16:00 hod.

 

Pátek

8:00 - 12:00 hod.

13:00 - 16:00 hod.

 

Hygienický servis:

pondělí, úterý, středa a čtvrtek

8:30 - 12:00 hod.

13:00 - 15:30 hod.

 

 


K-centrum Kadaň

 

adresa:

Klášterecká  1720,

432 01 Kadaň

Tel., fax:

474 33 53 47

725 543 165

e-mail:

kctpkadan.svetlozs@seznam.cz

vedoucí K-centra: 

Bc. Jindřiška Urbánková

e-mail:

vedouci.kctpkadan.svetlozs@seznam.cz


OZNÁMENÍ

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
606 06 14 29

FOTOGALERIE