TERÉNNÍ PROGRAMY - KADAŇSKO

Vítejte na stránkách Terénních programů - Kadaňsko.

Program poskytuje terénní služby v oblasti terciární prevence v Kadani a blízkém okolí již od roku 1997.

Důležitým přívlastkem programu je slovo ANONYMNÍ.

Uživatelé služeb jsou v rámci programu evidováni pod kódy celorepublikového systému, díky kterému můžeme vytvářet statistický přehled, aniž by byla narušena jejich anonymita.

Všichni pracovníci Terénního programu jsou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách vázáni MLČENLIVOSTÍ.

Veškeré služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.

Více o cílech programu, poskytovaných službách a činnosti se můžete dočíst na těchto webových stránkách. Další dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle 474 335 347.

 

SLUŽBY

SLUŽBY TERÉNNÍHO PROGRAMU:

Odborné služby zřizované a poskytované organizací jsou v souladu se stanovami, etickými kodexy a posláním organizace, kdy garantují rovný přístup a bezplatnost osobám příslušejícím cílové skupině bez ohledu na pohlaví, rasu uživatele, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti. 

     Služby organizace jsou zřizovány na základě prokázané potřeby cílové skupiny služby. Základním programovým dokumentem služeb organizace je projekt, jehož součástí je prováděcí rozpočet, který se vztahuje k službám, které uživatelům (cílové skupině) poskytujeme.

V rámci terénního programu poskytujeme následující služby:

 • Výměna použitých injekčních stříkaček za čisté a distribuce materiálu sloužícího k bezpečnějšímu užívání (alobal, kapsle, šňupátka atd.)
 • Poskytování informací a poradenství v oblastech bezpečnější braní, bezpečnější sex, zdravotní, sociální, právní a drogové 
 • Distribuce svépomocné literatury a literatury poskytující informace o odborné pomoci
 • Sběr použitého injekčního materiálu na volných prostranstvích
 • Základní zdravotní ošetření
 • Krizová intervence
 • individuální poradenství
 • zprostředkování specializovaných služeb (léčba závislosti, léčba HCV, chráněné bydlení apod. )
 • Distribuce kondomů a zdravotního materiálu (obvazy, náplasti)
 • Asistence  - doprovod uživatele např. na úřady, k lékaři apod.

 

CÍLE TP

Základním principem služeb je snadná dostupnost, bezplatnost, nedirektivní přístup k uživatelům, respektování osoby uživatele, naprostá diskrétnost, přístup založený na prevenci, nikoliv represi.

Hlavní cíle TP vychází z filosofie Harm reduction a Public health, neboli snižování rizik v oblasti zdravotní, sociální a psychické u uživatelů drog a ochrana veřejného zdraví.

Následující body vymezují konkrétní podcíle TP:

 • odstranění opakovaného používání náčiní k aplikaci drog (u intravenózních uživatelů)
 • používání méně rizikových způsobů aplikace drog popř. aplikace méně rizikovými způsoby
 • informovanost uživatelů o rizicích spojených s užíváním nealkoholových drog (druhy, účinky drog, ale též způsoby aplikací)
 • informovanost uživatelů o bezpečnějším sexu
 • změna rizikového chování uživatelů drog směrem k méně rizikovému
 • minimalizace rizika somatického poškození, popř. jeho odstranění či redukce
 • znalost informací o poskytování první pomoci (včetně kardio-pulmonální resuscitace)
 • informovanost o systému fungování orgánů státní správy a orgánů činných v trestním řízení (způsoby komunikace, práva a povinnosti)
 • upevnění či znovuvytvoření základních hygienických návyků
 • redukce trestné činnosti
 • redukce pohozené injekčního náčiní na volných prostranstvích
 • navázaní uživatele ke kontaktu s odborným zařízením

CÍLOVÁ SKUPINA TP

Služby programu jsou veřejně přístupné bez ohledu na rasu uživatele služeb, jeho politické přesvědčení, náboženství, společenské postavení, sexuální orientaci, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Cílovou skupinu programu tvoří uživatele návykových látek starší 15 let a osoby jim blízké.

 

PRÁVA A POVINNOSTI

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

Pracovníci terénního programu se při práci řídí příslušnými etickými kodexy, zejména Etickým kodexem sociálních pracovníků a etickými standardy, kodexem práv pacientů/uživatelů. Dále  se řídí organizační směrnicí organizace o zpracování a ochraně osobních údajů, mlčenlivostí. Práva uživatelů musí být ve srozumitelné formě dostupná všem uživatelům poskytovaných služeb, včetně postupu jak si mohou při porušení svých práv či nespokojenosti s průběhem poskytovaných služeb a chováním pracovníků stěžovat.

1) Jste/li žena nebo muž, ať jste bílý nebo černý, ať věříte v Boha či jste bez víry, zkrátka ať jste jací jste, máte právo na všechny nabízené služby.

 2) Máte právo na zachování své lidské důstojnosti a svého bezpečí, nikdo se Vás nebude snažit měnit  bez Vašeho svolení a bez toho aniž byste chtěl/a měnit své názory, přesvědčení a nikdo Vám nebude sahat do Vašeho svědomí.

 3) Jste odpovědný/á za své chování a tak na Vás tady budeme také nahlížet. Pokud si přejete něco změnit, můžete nám to říct.

 4) Máte právo se dozvědět vše potřebné o službách, které nabízíme, pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se, jsme tu od toho, abychom Vám vše vysvětlili.

 5) Pokud s něčím nesouhlasíte či se Vám něco nelíbí na službě, kterou nabízíme, můžete ji přestat využívat bez udání důvodu. Jste odpovědný za svá rozhodnutí. Rádi bychom ale věděli, že se Vám něco nelíbí.

 6) Máte právo se vyjadřovat ke všem službám a pracovníkům našeho programu. Pokud máte pocit, že by se dali věci dělat jinak, ať už se jedná o službu či o přístup pracovníků k uživatelům, rádi Vám předáme informace o tom, jakým způsobem a komu si stěžovat. Pokud se jedná o drobnější námitky, můžete využít přímo terénního pracovníka nebo napsat dopis. Terénní pracovník Vám předá případné odpovědi.

 7) Je na Vás, zda se rozhodnete vstoupit do psychoterapeutického léčení či poradenství, pracovníci Vás budou informovat o možnostech, které se Vám nabízí. Pokud nebudeme schopni vyhovět požadavkům, dáme Vám kontakt na jiná zařízení.

 8) Služby, které poskytujeme jsou anonymní a bezplatné, pokud se rozhodnete zůstat v anonymitě, budeme to respektovat. Pracovníci si Vás zapíší pod anonymní kód. Všechny informace, které nám sdělíte, zachováme v mlčenlivosti. Pozor i mlčenlivost má však své meze. Bližší informace získáte od terénního pracovníka nebo v Káčku..

 9) Máte právo se dozvědět všechny kontakty a potřebné informace o zařízeních poskytující detoxifikaci, léčbu, následnou péči apod.

 10) Máte právo vědět, jakými pravidly se máte řídit a co bude následovat za jejich porušení. Pravidla Vám předá pracovník terénního programu. Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se pracovníků, rádi  odpovíme.

Zákaz verbální a fyzické agrese ze strany uživatele vůči terénnímu pracovníkovi či jiné osobě

Zákaz obchodování s návykovými látkami v přítomnosti terénního pracovníka, včetně domlouvání si takového obchodu

Zákaz manipulace s návykovou látkou při kontaktu s terénním pracovníkem, včetně aplikace této látky apod.)

Uživatel nesmí omezovat na právech jinou osobu. Pokud k omezování práv jiné osoby dochází, jsou jeho práva na seberealizaci  zpochybnitelná.

Sankcí za porušení pravidel je možnost odmítnutí poskytnutí služby, včetně výměny

 11) Zajímáme se o Vaše připomínky a nápady. K jejich sdělení můžete využít několik variant, můžete  je sdělit ústně některému z pracovníků či je napsat do knihy přání a stížností, kterou má u sebe terénní pracovník. K dispozici je Vám také anonymní schránka na vzkazy. K té můžete využít poštovní schránku u dveří do organizace. Jestliže se rozhodnete podat stížnost, pracovníci jsou Vám povinni sdělit systém podávání stížností.

 

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI ZE STRANY UŽIVATELE

Uživatel/zájemce je při prvním kontaktu v zařízení seznámen s možností stěžovat si formou ústní či písemnou. Tato informace je také uveřejněna na viditelném místě   v kontaktní místnosti.

    Uživatel/zájemce může podat stížnost:

    ústní formou: sdělit stížnost (pracovník následně provedezapis do Knihy ústních stížností, stížnost je řešena bezodkladně v rámci kontaktu s uživatelem):

 • terénnímu pracovníkovi
 • vedení Terénního programu, vedoucí zároveň informuje přímého nadřízeného

    písemnou formou:

 • kniha přání a stížností (pracovníci odpovídají na případné dotazy či stížnosti do 14 dnů od podání stížnosti)
 • oficiálním dopisem na adresu služby - odpověď či vyjádření sestavené vedoucím dané služby, nejpozději do 14 dnů je adresována na adresu uvedenou ve stížnosti.

     vedoucí služby: Bc. Jindřiška Urbánková, K-centrum Kadaň

                                       Klášterecká 1720

                                       Kadaň 432 01 

                                       e-mail: vedouci.kctpkadan.svetlozs@seznam.cz

Pokud je pro uživatele v písemné podobě od vedoucího služby vyřízení stížnosti nepřijatelné či nedostačující, může svou stížnost adresovat manažerovi sekce či řediteli, který opět po prošetření stížnosti písemně sděluje uživateli vyjádření a to nejpozději do 14 dnů.

V posledním případě je možné, aby si uživatel stěžoval u vedení organizace. Stížnost musí být adresována na adresu organizace.

  organizace: Mgr. Jan Hudák, Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, 432 01 Kadaň


TERÉNNÍ PROGRAMY - KADAŇSKO

PROVOZNÍ DOBA:

Vejprty

Pondělí: 13:30 - 16:00 

Pětipsy, Račetice, Radonice, Vilémov, Mašťov, 
 Poláky, Rokle, Hradec u Kadaně
 

Středa: 11:00 - 16:00

 
Telefonické kontaky: 725 543 165

 

 

Terénní programy - Kadaňsko:  lokalita Klášterec nad Ohří

Terénní program v Klášterci nad Ohří je realizován v rámci projektu č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003749 pod názvem Služby pro osoby závislé na návykových látkách, ohrožené závislostí a jejich rodinné příslušníky v Klášterci na Ohří za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost     

 

 

Provozní doba

                                        PO: 12:00 - 18:00 h

                                        ÚT:    9:00 - 15:00 h

                                        ST:  10:00 - 16:00 h

                                        ČT:  11:00 - 17:00 h

                                        PÁ: TP v zázemí - po tel. domluvě

 

V případě potřeby nás kontakujte na tel725 985 501

Chomutovská 206, Klášterec nad Ohří 431 51

 

 

 

Terénní programy -  Kadaňskolokalita Kadaň, Prunéřov

Terénní program v těchto lokalitách je realizován v rámci projektu č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002405 pod názvem Služby pro osoby závislé, ohrožené závislostí a jejich rodinné příslušníky v Kadani za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost

 

                                                Provozní doba:

                                        PO: 11:30 - 17:30 hod.

                                        ÚT:  10:30 - 16:30 hod.

                                        ST:  11:00 - 17:00 hod.

                                        ČT:  10:30 - 16:30 hod.

                                        PÁ: služby poskytovány                                                                   na základě domluvy

 

V případě potřeby nás kontakujte na tel. 725 979 802.

 

 

 

 

 

 


Oznámení:

 

 

 

 

KONTAKTY:

Pokud byste chtěli využít služeb terénního programu, můžete nás kontaktovat na tel.: 725 979 802 (Kadaň, Prunéřov), 725 985 501 (Klášterec nad Ohří), 725 543 165 (okolní obce) nebo na emailu: kctpkadan.svetlozs@seznam.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429FOTOGALERIE