K-centrum Karlovy Vary

Vítejte na stránkách kontaktního a poradenského centra v Karlových Varech.

Naše zařízení poskytuje ambulantní služby v oblastech sekundární a terciární prevence drogových závislostí.

Služby jsou určeny nejen problémovým uživatelům drog, ale i experimentátorům, jejich rodičům, jiným blízkým osobám, odborné i široké veřejnosti. Svou dostupností služeb spadá K-centrum do skupiny tzv. nízkoprahových zařízení.

Dalším důležitým přívlastkem K-centra je slovo

ANONYMNÍ.

Uživatelé služeb jsou v zařízení evidováni pod kódy, které umožňují vytváření statistického přehledu, aniž by byla narušena jejich anonymita.

Více o filozofii K-centra, nabízených službách a činnosti se můžete dočíst na těchto webových stránkách. Další dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle: 773 140 022

Pracovníci služby Vám rádi pomohou při řešení potřeb, které jsou definovány v rámci Regionální karty sociálních služeb v Karlovarském kraji v návaznosti na charakter služby a vymezenou cílovou skupinu.
 
Obsah regionální karty naleznete na tomto odkazu: www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/IP_kpss.aspx

Komu jsou naše služby určeny

Osoby starší 15 let

Osoby ohrožené závislostí a osoby v různých stupních závislostního chování

 • uživatelé pervitinu, heroinu, subutexu a dalších nealkoholových drog
 • uživatelé inhalačních látek
 • alkoholoví uživatelé, gambleři
 • intenzivní uživatelé konopí
 • experimentátoři, víkendoví uživatelé výše uvedených látek

Školy, instituce, rodinní příslušníci, přátelé, známí a osoby, které se potýkají s problémem vycházejícím primárně z drogového kontextu - využívají především poradenských služeb

 

Služby K - Centra:

Sociálně terapeutické činnosti

 • Poradenství
 • Krizová intervence
 • Dlouhodobá individuální práce

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Informační servis
 • Zprostředkování kontaktu a asistence
 • Rodinné poradenství
 • Předávání a doporučování 

Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Hygienický servis

Další poskytované služby a uplatňované metody práce

 • Navázání prvního kontaktu
 • Kontaktní práce
 • Výměnný program
 • Testování
 • Zdravotní servis
 • Potravinový a nutriční program

 

Poslání a cíle, filosofie poskytování služeb

Posláním kontaktních center Světlo Kadaň z.s. je minimalizace sociálních a zdravotních rizik u osob se závislostí (látkovou i nelátkovou) a osob blízkých a tím ochrana celé společnosti před negativními dopady návykového chování. Kontaktní centra usilují o změnu rizikového chování u klientů a vedení klientů k životnímu stylu s výhledem abstinence.

Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se závislostním chováním. Cílem programu je poskytovat uživatelům služby vedoucí ke snížení škod na fyzickém a psychickém zdraví a ke snížení jejich sociální exkluze, usilovat o změnu rizikového chování uživatelů NL a rovněž se snažit motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci.

V rámci programu je dalším cílem vytvoření a udržení kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog - tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, záněty žil..), psychologické (toxické psychózy, narušený spánkový režim a biorytmy...) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence ÚP, dluhy na zdravotním pojištění...)

Obecnými cíli služby jsou:

 • navázání kontaktu se skrytou populací uživatelů drog a osob závislých a vytvořit vzájemnou důvěru mezi nimi a pracovníky služby
 • prohloubit již navázaný kontakt směrem ke změně rizikového chování klienta, od vícerizikového k méněrizikovému (sdílení materiálu → pravidelná výměna, intravenózní aplikace → kombinace intravenózní aplikace a kapsle, intenzivní/častá aplikace/užívání → redukce apod, život na ulici → na ubytovně, v podnájmu apod.)
 • podporovat klienty v získání, udržení a posílení motivace k dalšímu postupu v léčbě (směrem k abstinenci)
 • nabízet podporu a pomoc klientům v situaci, kdy si sami neví rady, podporovat osoby k samostatnému řešení problému
 • zvýšit informovanost cílové skupiny o možných rizicích spojených se současným způsobem života
 • zvyšovat informovanost široké veřejnosti o závislostním chování a způsobech řešení negativní situace jednotlivců a rodin
 • působit preventivně v oblasti šíření infekčních nemocí

Strategickými a rozvojovými cíli jsou:

 • ochrana společnosti před kontaktem s infekčním materiálem
 • sledovat vývoj a změny na drogové scéně a flexibilně na ně reagovat
 • zajištění kontinuálního a dostatečného financování služby
 • zajištění trvalé kvality služby pro naplnění standardů kvality a odborné způsobilosti

 

Práva klienta/pravidla využití služeb

Každý, kdo využívá služeb kontaktního centra má právo:

 • kdykoli přijít a odejít v rámci otvírací doby v rozsahu jedné a půl hodiny denně (nezapočítává se doba sterávená v zařízení při poskytování popradenství a KI)
 • svobodně vyjadřovat s vé názory, nikdo za ně nemůže být odsuzován, ale zároveň jimi nikdo nesmí urážet nebo omezovat druhé
 • na ochranu před jakýmikoli formami zneužívání
 • nebýt diskriminován za to, jaký kdo je, jak vypadá, čemu věří
 • vědět o jakékoli dokumentaci vztahující se ke své osobě a nahlížet do ní
 • na ochranu osobních údajů
 • podat stížnost s možností odvolání
 • na poskytnutí informací, které uživatel potřebuje vědět (informace spojené s výkonem sociální služby, nikoli informace o dalších uživatelích služby či pracovnících programu)
 • na poskytnutí služeb v takové míře, v jaké uživatel potřebuje
 • využít služby, jaké uživatel chce a potřebuje využít v rámci pravidel, stanovených programem
 • na individuální přístup
 • na vykání 

Pravidla využití služeb

 • uživatel/zájemce vstupuje do služby v takovém stavu, aby byl schopen ji využít běžným způsobem
 • v prostorách služby udržujte pořádek a chovejte se slušně
 • v K-centru se smí uživatel zdržet maximálně jednu hodinu (popřípadě 1,5 hodiny) denně
 • v prostorách služby je zakázána jakákoli sexuální aktivita
 • do služby je zakázáno vnášet jakékoli předměty, které jsou zbraní či je lze použít jako zbraň
 • po odchodu z K-centra se uživatelé nepohybují v okolí 30 m od zařízení
 • v K-centru nesmí uživatel jakkoli distribuovat, aplikovat ani nabízet léky a drogy včetně alkoholu
 • v K-centru se nemluví o žádné trestné činnosti, která doposud nebyla v šetření PČR
 • zakázán jakýkoli druh agrese - slovní či fyzické. Jak vůči ostatním uživatelům, tak vůči zaměstnancům zařízení
 • v K-centru se uživatel nikdy nepohybuje sám bez vědomí pracovníka
 • je zakázáno konzumovat vlastní nápoje otevřené před vstupem do zařízení
 • zákaz jakékoli manipulace s vybavením služby bez vědomí pracovníků (tj. zákaz odcizovat cokoli ze služby)

 

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Uživatel je při prvním kontaktu v zařízení seznámen s možností stěžovat si formou ústní či písemnou

 • ústní formou

Pracovníkovi zařízení, ten následně informuje přímého nadřízeného. Ihned podá adekvátní vysvětlení či navrhne řešení.

Vedoucímu zařázení, ten následně informuje přímého nadřízeného. Vedoucí řeší hned s uživatelem, je podáno adekvátní vysvětlení či navrhnuto řešení.

 • písemnou formou

Anonymní schránka a/nebo Kniha přání a stížností, které jsou umístěny na viditelném místě v zařízení (kontaktní místnosti) - vyjádření ke stížnosti je do 5 dnů vyvěšeno na nástěnce v KM v případě stížnosti do anonymní schránky, do 14 dnů vedoucím zapsáno do Knihy přání a stížností

oficiálním dopisem vedoucímu zařízení nebo vedení organizace - Richard Vodička, Sportovní 359/32, Karlovy Vary, 36009 - vyjádření ke stížnosti písemnou formou do 14 dnů nebo Jan Hudák, Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, Kadaň, 43201 - vyjádření ke stížnosti do 14 dnů

Veškeré stížnosti jsou evidovány po dobu 3 let. Proti rozhodnutí ke stížnosti se může uživatel odvolat a to vždy na nadřazený orgán, který rozhodnutí vydal. Pro podávání a vyřizování stížností má každý uživatel možnost zvolit si zástupce, který bude jednat v jeho prospěch. Tím může být klíčový pracovník uživatele, jiný pracovník/zaměstnanec služby, manažer sekce, případně manažer kvality sociálních služeb.


PŘÍMÝ KONTAKT

K – centrum Karlovy Vary

Sportovní 359/32

360 09 Karlovy Vary

Tel.: 727 954 163

kctpkv.svetlozs@seznam.cz

www.svetlokadanzs.cz

vedoucí K – Centra Karlovy Vary:

Richard Vodička, tel.: 773 140 022


MÁME OTEVŘENO:

Pondělí až pátek:

od 7.30 do 16.00 hod.

PROVOZNÍ DOBA SLUŽEB:

Výměna injekčního materiálu, poskytování informací:

Pondělí až pátek: od 7.30 do 16.00 hod. (výměna probíhá do 15.55 hod)

Hygienický servis

 Pondělí:

od 13:00 do 15:30 hod.

Úterý, středa, čtvrtek:

od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.

Pátek:

od 13:00 do 15:00 hod.

Poradenství (sociální, adiktologické), individuální práce s klientem:

Pondělí až pátek:

od 10.00 do 15.00 hod.

Kontaktní místnost pro klienty:

Pondělí:

od 13.00 do 15.30 hod

Úterý, Středa, Čtvrtek:

od 10:00 do 12.00 a od 13.00 do 15.30 hod.

Pátek:

od 13.00 do 15.00 hod.


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
606 06 14 29

Důležitá telefonní čísla:

Terénní program:

604 420 646

Záchranná služba:

155

Nemocnice Karlovy Vary:

354 225 111

Probační a mediační služba KV:

353 220 971

ÚP Karlovy Vary:

950 125 111, 950 125 511

Policie ČR:

158