K-centrum Karlovy Vary

Vítejte na stránkách kontaktního a poradenského centra v Karlových Varech.

Naše zařízení poskytuje ambulantní služby v oblastech sekundární a terciární prevence drogových závislostí.

Služby jsou určeny nejen problémovým uživatelům drog, ale i experimentátorům, jejich rodičům, jiným blízkým osobám, odborné i široké veřejnosti. Svou dostupností služeb spadá K-centrum do skupiny tzv. nízkoprahových zařízení.

Dalším důležitým přívlastkem K-centra je slovo

ANONYMNÍ.

Uživatelé služeb jsou v zařízení evidováni pod kódy, které umožňují vytváření statistického přehledu, aniž by byla narušena jejich anonymita.

Více o filozofii K-centra, nabízených službách a činnosti se můžete dočíst na těchto webových stránkách. Další dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle: 773 140 022

Pracovníci služby Vám rádi pomohou při řešení potřeb, které jsou definovány v rámci Regionální karty sociálních služeb v Karlovarském kraji v návaznosti na charakter služby a vymezenou cílovou skupinu.
 
Obsah regionální karty naleznete na tomto odkazu: https://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Documents/59_RK_KC_V2.pdf

Komu jsou naše služby určeny

Osoby starší 15 let

Osoby ohrožené závislostí a osoby v různých stupních závislostního chování

 • uživatelé pervitinu, heroinu, subutexu a dalších nealkoholových drog
 • uživatelé inhalačních látek
 • alkoholoví uživatelé, gambleři
 • intenzivní uživatelé konopí
 • experimentátoři, víkendoví uživatelé výše uvedených látek

Školy, instituce, rodinní příslušníci, přátelé, známí a osoby, které se potýkají s problémem vycházejícím primárně z drogového kontextu - využívají především poradenských služeb

 

Služby K - Centra:

Sociálně terapeutické činnosti

 • Poradenství
 • Krizová intervence
 • Dlouhodobá individuální práce

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Informační servis
 • Zprostředkování kontaktu a asistence
 • Rodinné poradenství
 • Předávání a doporučování 

Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Hygienický servis

Další poskytované služby a uplatňované metody práce

 • Navázání prvního kontaktu
 • Kontaktní práce
 • Výměnný program
 • Testování
 • Zdravotní servis
 • Potravinový a nutriční program

 

Poslání a cíle, filosofie poskytování služeb

Posláním kontaktních center Světlo Kadaň z.s. je minimalizace sociálních a zdravotních rizik u osob se závislostí (látkovou i nelátkovou) a osob blízkých a tím ochrana celé společnosti před negativními dopady návykového chování. Kontaktní centra usilují o změnu rizikového chování u klientů a vedení klientů k životnímu stylu s výhledem abstinence.

Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se závislostním chováním. Cílem programu je poskytovat uživatelům služby vedoucí ke snížení škod na fyzickém a psychickém zdraví a ke snížení jejich sociální exkluze, usilovat o změnu rizikového chování uživatelů NL a rovněž se snažit motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci.

V rámci programu je dalším cílem vytvoření a udržení kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog - tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, záněty žil..), psychologické (toxické psychózy, narušený spánkový režim a biorytmy...) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence ÚP, dluhy na zdravotním pojištění...)

Obecnými cíli služby jsou:

 • navázání kontaktu se skrytou populací uživatelů drog a osob závislých a vytvořit vzájemnou důvěru mezi nimi a pracovníky služby
 • prohloubit již navázaný kontakt směrem ke změně rizikového chování klienta, od vícerizikového k méněrizikovému (sdílení materiálu → pravidelná výměna, intravenózní aplikace → kombinace intravenózní aplikace a kapsle, intenzivní/častá aplikace/užívání → redukce apod, život na ulici → na ubytovně, v podnájmu apod.)
 • podporovat klienty v získání, udržení a posílení motivace k dalšímu postupu v léčbě (směrem k abstinenci)
 • nabízet podporu a pomoc klientům v situaci, kdy si sami neví rady, podporovat osoby k samostatnému řešení problému
 • zvýšit informovanost cílové skupiny o možných rizicích spojených se současným způsobem života
 • zvyšovat informovanost široké veřejnosti o závislostním chování a způsobech řešení negativní situace jednotlivců a rodin
 • působit preventivně v oblasti šíření infekčních nemocí

Strategickými a rozvojovými cíli jsou:

 • ochrana společnosti před kontaktem s infekčním materiálem
 • sledovat vývoj a změny na drogové scéně a flexibilně na ně reagovat
 • zajištění kontinuálního a dostatečného financování služby
 • zajištění trvalé kvality služby pro naplnění standardů kvality a odborné způsobilosti

 

Práva klienta/pravidla využití služeb

Každý, kdo využívá služeb kontaktního centra má právo:

 • kdykoli přijít a odejít v rámci otvírací doby v rozsahu jedné a půl hodiny denně (nezapočítává se doba sterávená v zařízení při poskytování popradenství a KI)
 • svobodně vyjadřovat s vé názory, nikdo za ně nemůže být odsuzován, ale zároveň jimi nikdo nesmí urážet nebo omezovat druhé
 • na ochranu před jakýmikoli formami zneužívání
 • nebýt diskriminován za to, jaký kdo je, jak vypadá, čemu věří
 • vědět o jakékoli dokumentaci vztahující se ke své osobě a nahlížet do ní
 • na ochranu osobních údajů
 • podat stížnost s možností odvolání
 • na poskytnutí informací, které uživatel potřebuje vědět (informace spojené s výkonem sociální služby, nikoli informace o dalších uživatelích služby či pracovnících programu)
 • na poskytnutí služeb v takové míře, v jaké uživatel potřebuje
 • využít služby, jaké uživatel chce a potřebuje využít v rámci pravidel, stanovených programem
 • na individuální přístup
 • na vykání 

Pravidla využití služeb

 • uživatel/zájemce vstupuje do služby v takovém stavu, aby byl schopen ji využít běžným způsobem
 • v prostorách služby udržujte pořádek a chovejte se slušně
 • v K-centru se smí uživatel zdržet maximálně jednu hodinu (popřípadě 1,5 hodiny) denně
 • v prostorách služby je zakázána jakákoli sexuální aktivita
 • do služby je zakázáno vnášet jakékoli předměty, které jsou zbraní či je lze použít jako zbraň
 • po odchodu z K-centra se uživatelé nepohybují v okolí 30 m od zařízení
 • v K-centru nesmí uživatel jakkoli distribuovat, aplikovat ani nabízet léky a drogy včetně alkoholu
 • v K-centru se nemluví o žádné trestné činnosti, která doposud nebyla v šetření PČR
 • zakázán jakýkoli druh agrese - slovní či fyzické. Jak vůči ostatním uživatelům, tak vůči zaměstnancům zařízení
 • v K-centru se uživatel nikdy nepohybuje sám bez vědomí pracovníka
 • je zakázáno konzumovat vlastní nápoje otevřené před vstupem do zařízení
 • zákaz jakékoli manipulace s vybavením služby bez vědomí pracovníků (tj. zákaz odcizovat cokoli ze služby)

 

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Uživatel je při prvním kontaktu v zařízení seznámen s možností stěžovat si formou ústní či písemnou

 • ústní formou

Pracovníkovi zařízení, ten následně informuje přímého nadřízeného. Ihned podá adekvátní vysvětlení či navrhne řešení.

Vedoucímu zařázení, ten následně informuje přímého nadřízeného. Vedoucí řeší hned s uživatelem, je podáno adekvátní vysvětlení či navrhnuto řešení.

 • písemnou formou

Anonymní schránka a/nebo Kniha přání a stížností, které jsou umístěny na viditelném místě v zařízení (kontaktní místnosti) - vyjádření ke stížnosti je do 5 dnů vyvěšeno na nástěnce v KM v případě stížnosti do anonymní schránky, do 14 dnů vedoucím zapsáno do Knihy přání a stížností

oficiálním dopisem vedoucímu zařízení nebo vedení organizace - Richard Vodička, Sportovní 359/32, Karlovy Vary, 36009 - vyjádření ke stížnosti písemnou formou do 14 dnů nebo Jan Hudák, Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, Kadaň, 43201 - vyjádření ke stížnosti do 14 dnů

Veškeré stížnosti jsou evidovány po dobu 3 let. Proti rozhodnutí ke stížnosti se může uživatel odvolat a to vždy na nadřazený orgán, který rozhodnutí vydal. Pro podávání a vyřizování stížností má každý uživatel možnost zvolit si zástupce, který bude jednat v jeho prospěch. Tím může být klíčový pracovník uživatele, jiný pracovník/zaměstnanec služby, manažer sekce, případně manažer kvality sociálních služeb.


PŘÍMÝ KONTAKT

K – centrum Karlovy Vary

Sportovní 359/32

360 09 Karlovy Vary

Tel.: 727 954 163

kctpkv.svetlozs@seznam.cz

www.svetlokadanzs.cz

vedoucí K – Centra Karlovy Vary:

Richard Vodička, tel.: 773 140 022


MÁME OTEVŘENO:

Pondělí až pátek:

od 7.30 do 16.00 hod.

PROVOZNÍ DOBA SLUŽEB:

Výměna injekčního materiálu, poskytování informací:

Pondělí až pátek: od 7.30 do 16.00 hod. (výměna probíhá do 15.55 hod)

Hygienický servis

 Pondělí:

od 13:00 do 15:30 hod.

Úterý, středa, čtvrtek:

od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.

Pátek:

od 13:00 do 15:00 hod.

Poradenství (sociální, adiktologické), individuální práce s klientem:

Pondělí až pátek:

od 10.00 do 15.00 hod.

Kontaktní místnost pro klienty:

Pondělí:

od 13.00 do 15.30 hod

Úterý, Středa, Čtvrtek:

od 10:00 do 12.00 a od 13.00 do 15.30 hod.

Pátek:

od 13.00 do 15.00 hod.


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429Důležitá telefonní čísla:

Terénní program:

604 420 646

Záchranná služba:

155

Nemocnice Karlovy Vary:

353 115 111

Probační a mediační služba KV:

353 220 971

ÚP Karlovy Vary:

950 125 111, 950 125 511

Policie ČR:

158