Terénní program Karlovy Vary a přilehlé obce

Vítejte na stránkách terénního programu Karlovy Vary. Náš program poskytuje terénní služby v oblastech sekundární a terciární prevence drogových závislostí v Karlových Varech a blízkém okolí.

Důležitým přívlastkem programu je slovo anonymní.

Uživatelé služeb jsou v rámci programu evidováni pod kódy celorepublikového systému, díky kterému můžeme vytvářet statistický přehled, aniž by byla narušena jejich anonymita.

Více o cílech programu, poskytovaných službách a činnosti se můžete dočíst na těchto webových stránkách. Další dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím telefonu nebo e-mailu (viz sekce Kontakty níže)

Pracovníci služby Vám rádi pomohou při řešení potřeb, které jsou definovány v rámci Regionální karty sociálních služeb v Karlovarském kraji v návaznosti na charakter služby a vymezenou cílovou skupinu.
 
Obsah regionální karty naleznete na tomto odkazu:   www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/IP_kpss.aspx 


 

Komu jsou služby TP určeny:

 Osoby starší 15 let

Osoby ohrožené závislostí a osoby v různých stupních závislostního chování

uživatelé pervitinu, heroinu, subutexu a dalších nealkoholových drog

uživatelé inhalačních látek

alkoholoví uživatelé, gambleři

intenzivní uživatelé konopí

experimentátoři, víkendoví uživatelé výše uvedených látek

Školy, instituce, rodinní příslušníci, přátelé, známí a osoby, které se potýkají s problémem vycházejícím primárně z drogového kontextu - využívají především poradenských služeb

 

Služby terénního programu

depistážní činnost TP - aktivní vyhledávání, kontaktování a oslovování potenciálních zájemců/uživatelů, mapování drogové scény v lokalitách

výměnný program

kontaktní práce

informační servis

základní zdravotní ošetření

asistenční služby

krizová intervence

motivační trénink

poradenství

sběr použitého a odhozeného injekčního materiálu

 

Poslání a cíle

Posláním terénních programů pro osoby závislé (látkové i nelátkové závislosti) je prostřednictvím poskytovaných služeb v přirozeném prostředí uživatelů minimalizovat sociální a zdravotní rizika u těchto osob a tím ochrana celé společnosti. Služba usiluje o změnu rizikového chování u klientů a jejich vedení k životnímu stylu s výhledem abstinence.

Cílem programu je poskytovat uživatelům služby vedoucí ke snížení škod na jejich psychickém a fyzickém zdraví, sociálních rizik vedoucích ke snížení jejich sociální exkluze. V rámci programu je dalším cílem vytvoření a udržení kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog - tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, snížená imunita...), psychologické (toxické psychózy, vznikající paranoia, narušený spánkový režim a biorytmy..) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence úřadu práce, dluhy na zdravotním pojištění...)

Služby programů jsou veřejně přístupné bez ohledu na rasu uživatele služeb, jeho politické přesvědčení, náboženství, sexuální orientaci, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Obecnými cíli služby jsou:

 • navázat kontakt se skrytou populací uživatelů drog a osob závislých a vytvořit vzájemnou důvěru mezi nimi a pracovníky služby
 • prohloubit již navázaný vztah směrem ke změně rizikového chování klienta, od vícerizikového k méněrizikovému (sdílení materiálu → pravidelná výměna, intravenózní aplikace → kombinace intravenózní aplikace a kapsle, intenzivní, častá aplikace/užívání → redukce, život na ulici → na ubytovně, v podnájmu apod.)
 • odstranit opakované používání náčiní k aplikaci drog (u intravenózních uživatelů)
 • informovanost uživatelů o rizicích spojených s užíváním nealkoholových a alkoholových drog (druhy, účinky drog, forma aplikace) a dalších typů závislostního chování (dluhy, sociální propad atd.)
 • minimalizovat rizika somatického poškození, popř. jeho odstranění či redukce
 • informovat o systému fungování orgánů státní správy a orgánů činných v trestním řízení (způsoby komunikace, práva a povinnosti)
 • upevnit či znovuvytvořit základní hygienické návyky
 • redukovat trestnou činnost edukací
 • navázat uživatele ke kontaktu s odborným zařízením

Strategickými a rozvojovými cíly služby jsou:

 • ochrana společnosti před kontaktem s infekčním materiálem
 • sledovat vývoj a změny na drogové scéně a flexibilně na ně reagovat
 • zajištění kontinuálního a dostatečného financování služby
 • zajištění trvalé kvality služby pro naplnění standardů kvality a odborné způsobilosti

 

Jaká máte práva?

Ať jste jací jste, máte právo na všechny nabízené služby.

Máte právo na zachování své lidské důstojnosti a svého bezpečí.

Pokud si přejete něco změnit, můžete nám to říct.

Máte právo se dozvědět vše potřebné o službách, které nabízíme.

Pokud s něčím nesouhlasíte, či se Vám něco nelíbí na službě, kterou nabízíme, můžete ji přestat využívat bez udání důvodu.

Máte právo se vyjadřovat ke všem službám a pracovníkům našeho programu.

Je na Vás, zda se rozhodnete vstoupit do léčby či poradenství, pracovníci Vás budou informovat o možnostech, které se Vám nabízí.

Služby, které poskytujeme, jsou anonymní a bezplatné, pokud se rozhodnete zůstat v anonymitě, budeme to respektovat. Pracovníci si Vás zapíší pod anonymní kód.

Všechny informace, které nám sdělíte, zachováme v mlčenlivosti.

Máte právo se dozvědět všechny kontakty a potřebné informace o zařízeních poskytující detoxifikaci, léčbu, následnou péči apod.

Máte právo vědět, jakými pravidly se máte řídit a co bude následovat za jejich porušení.

 

Jaká jsou pravidla?

Zákaz manipulace s drogami (včetně aplikace) - zákaz obchodování s NL v přítomnosti terénního pracovníka

Zákaz násilného chování - zákaz verbální a/nebo fyzické agrese ze strany uživatele vůči terénnímu pracovníkovi či jiné osobě

Zákaz ničení nebo zcizování majetku ostatních uživatelů nebo pracovníků

Zákaz hovořit o trestné činnosti, která není řešena ze strany orgánů činných v trestním řízení

Uživatel nesmí omezovat na právech jinou osobu. Pokud k omezování práv jiné osoby dochází, jsou jeho práva na seberealizaci zpochybnitelná.

Sankcí za porušení pravidel je možnost odmítnutí poskytnutí služby, včetně výměny.

 

Jak si stěžovat?

Ústní formou: sdělit stížnost terénnímu pracovníkovi nebo vedení/vedoucímu TP, vedoucí zároveň informuje přímého nadřízeného

Písemnou formou: zapsat stížnost do knihy přání a stížností nebo písemně oficiálním dopisem na adresu služby

Stížnosti se řeší do 14 dnů od jejich podání

V rámci porad týmu se provede jejich prošetření, které se poté sděluje:

Ústní formou: odpověď na stížnost provede terénní pracovník, popř. vedení/vedoucí služby TP

Písemnou formou: v knize přání a stížností nebo dopisem

Každá stížnost je evidována ve zvláštní složce stížnosti po dobu 3 let. Uživatel se může proti rozhodnutí o vyřízení stížnosti odvolat a to vždy na nadřazený orgán, který rozhodnutí vydal, nejpozději však do 14 dnů od přijetí rozhodnutí.


PROVOZNÍ DOBA

Terénní program

tel. 604 420 646

_______________________________

Pondělí:

administrativa programu

Úterý:

od 12:30 do 16:00 hod - Ostrov, Jáchymov

Středa:

od 10:00 do 12:00 hod - Karlovy Vary, od 12:30 do 16:00 hod - Chodov

Čtvrtek:

od 12:30 do 16:00 hod - Karlovy Vary

Pátek:

administrativa programu

 

Změny v čase a místě vyhrazeny - v závislosti na personálním obsazení služby.

Výměna injekčního materiálu v tomto případě probíhá po telefonické domluvě nebo v K – centru Karlovy Vary.

Zodpovídá. Richard Vodička tel.: 773 140 022


KONTAKT

K – centrum Karlovy Vary, Sportovní 359/32,

Tel. 604 420 646

 Zázemí pracovníků pro administrativu TP


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
606 06 14 29

FOTOGALERIE


Důležitá telefonní čísla

K-centrum Karlovy Vary:

727 954 163

773 140 022

Terénní program:

604 420 646

Záchranná služba: 155

Policie ČR: 158

Probační a mediační služba KV:

353 220 971

Nemocnice Karlovy Vary:

354 225 111

ÚP Karlovy Vary:

950 125 111, 950 125 511