PORADNA SVĚTLO

Poradna Světlo je registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách s působností v Kadani, Chomutově, Karlových Varech a Klášterci nad Ohří.

 

Poslání


Posláním Poradny Světlo je pomáhat osobám řešit problém s návykovým chováním (látkové i nelátkové závislosti), podporovat osoby v činnostech, které vedou ke změně nepříznivé sociální situace, a motivovat je k udržení pozitivní změny. Stejným způsobem pracovat s blízkými osobami a rodinnými příslušníky výše uvedených osob a s osobami, které jsou těmito problémy ohroženy.

Cíle služby


Cílem služby je zlepšení životní situace osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností či již k tomuto konfliktu vedl.

Cílem služby je poskytovat uživatelům služby vedoucí ke snížení škod na psychickém zdraví a ke snížení jejich sociální exkluze, usilovat o změnu rizikového chování uživatelů drog a rovněž se snažit motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci.

V rámci služby je dalším cílem vytvoření a udržení kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog – tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, snížená imunita, záněty žil …), psychologické (toxické psychózy, vznikající paranoia, narušený spánkový režim a biorytmy…) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence úřadu práce, uživatelovy dluhy na zdravotním pojištění …).

V souvislosti s cílovou skupinou je cílem:

·         navazovat a udržovat vztah s cílovou skupinou;

·         budovat vzájemnou důvěru;

·         podporovat zvládání obtížných životních událostí, snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, způsobu života a rizikového chování;

·         zvyšovat sociální schopnosti a dovednosti, podporu sociálního začlenění do komunity a celé společnosti, zajišťovat nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení;

·         předcházet rizikovému chování u cílové skupiny plynoucí z neznalosti, sociálnímu vyloučení u cílové skupiny a sociálně nežádoucím jevům;

·         napomáhat bezproblémovému a nekonfliktnímu fungování ve společnosti,

·         napomáhat zmírňování negativních důsledků plynoucích z obtížných životních situací, sociálně nežádoucích jevů a sociálního vyloučení, do kterých se uživatelé služby dostali,

·         napomáhat k aktivizaci životního stylu cílové skupiny.

Okruh osob, kterým jsou služby určeny


Služba je veřejně přístupné bez ohledu na rasu uživatele služeb, jeho politické přesvědčení, náboženství, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Služba je určená osobám starším 15 let, rodičům a široké veřejnosti, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situace vlivem užití/užívání legálních a nelegálních drog či jiným patologickým chováním.

Z důvodu rozlišnosti původu (místa bydliště, atp.) uživatelů či zájemců o naše služby nelze konkrétně určit místní vymezení.

Primární cílová skupina:

-          Hazardní hráči/hráčky, osoby ohrožené hazardním hráčstvím

-          Osoby s látkovou závislostí na alkoholových a nealkoholových látkách

-          Rodiče, příbuzní, osoby blízké výše uvedených osob

Sekundární cílová skupina:

-          Široká veřejnost v návaznosti na cíle služby.

Negativní vymezení cílové skupiny:

Negativním vymezením rozumíme osoby, kterým nejsou služby určeny nebo je nemohou využít. Do této cílové skupiny řadíme:

-          Osoby, které nemluví česky či slovensky, z důvodu jazykové bariéry

-          Osoby se zdravotním handicapem – zařízení nejsou bezbariérová (pokud to zdravotní handicap zájemce o službu a prostor služby umožňuje, je maximální snahou personálu zpřístupnit službu i osobám se zdravotním handicapem)

Pokud uvedené osoby navštíví zařízení, tak jsou seznámeny se základními informacemi o Poradně, cíli služby, cílovou skupinou a dle charakteru jejich problému jsou odkázáni do příslušné služby.

Principy služby


Služba se hlásí k principům sociálních služeb deklarovaných zákonem 108/2006 Sb. Jako významný specifický princip svého fungování definuje nízkoprahovost.

Služba je nabízena tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat službu.

Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Pravidelná docházka do služby není podmínkou užívání. Uživatelé/zájemci mohou přicházet a odcházet v rámci provozní doby služby podle svého uvážení.

Poskytování služby se řídí těmito základními principy:

 • nízkoprahovost - snažíme se, aby služba byla pro cílovou skupinu maximálně dostupná. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele, pracovníky či efektivitu služby
 • anonymita - je základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi uživatelem/zájemcem a pracovníky zařízení. V anonymitě mohou zůstat uživatelé/zájemci, rodiče, přátelé, partneři nebo příbuzní uživatelů/zájemců. Anonymita pomáhá v maximální míře eliminovat možnost stigmatizace uživatele/zájemce způsobenou vstupem do služby, sbíráním dat či evidencí
 • vycházet z individuálních potřeb osob - služby jsou poskytovány všem uživatelům/zájemcům na základě jejich individuálních potřeb. Protože každý jedinec funguje poněkud odlišně, nelze používat obecně u všech uživatelů stejné techniky, intervence
 • respektování svobodné vůle - klademe důraz na to, aby uživatel/zájemce měl možnost volby. Uživatel/zájemce má právo rozhodnout se pro zvolený typ intervence a kdykoli své rozhodnutí změnit. Uživatelům/zájemcům napomáháme porozumět jejich rozhodnutím, což znamená konfrontovat je se zodpovědností za svůj život
 • veřejný přístup - veškeré služby jsou přístupné všem uživatelům/zájemcům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na rozsah problému, kvůli kterému uživatel do služby vstupuje
 • bezplatnost - všechny služby jsou poskytovány bezplatně.
 • flexibilita - služba se přizpůsobuje potřebám uživatelů/zájemců a pravidelně reviduje postupy práce a pravidla.
 • dodržování práv uživatelů – uživatelé/zájemci se ocitají v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a jsou kráceni na svých právech. Proto je důležité vytvořit podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení a pomoc jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti

 

Popis služeb


V rámci služby jsou nabízeny následující činnosti:

· Sociálně terapeutické činnosti

o   Poradenství

o   Krizová intervence

o   Dlouhodobá individuální práce

· Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

o   Informační servis uživateli 

o   Zprostředkování kontaktu 

· Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

o   Zprostředkování kontaktu a asistence 

o   Předávání a doporučování uživatele

· další poskytované služby a uplatňované metody práce

o    Navázání prvního kontaktu/Vstupní zhodnocení stavu klienta

 

Vstup uživatele do služby


Uživatel do služby vstupuje na základě svého rozhodnutí. Ze strany služby jsou dodržovány její principy a zásady.

Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Při vstupu uživatele do služby je uživatel seznámen se svými právy, poskytovanými službami a metodami práce, které budou při řešení jeho nepříznivé situace užity.

Pokud nedojde k odmítnutí zájemce o službu a zájemce splňuje veškeré náležitosti pro vstup do služby, je s ním uzavřena dohoda o poskytování sociální služby. Tato dohoda je zpravidla uzavírána ústní formou, vždy však s písemným záznamem na předepsaném formuláři. Pokud zájemce požaduje písemnou formu, je s ním vždy dohoda sepsána.

Odmítnutí zájemce o službu        


Pracovník smí zájemce o službu odmítnout (postup v takové situaci)

 • V případě, že zájemce poptává jiný druh služby (pracovník zná systém služeb v lokalitě, tedy uživatele odkáže do zařízení, kde službu poskytují, popřípadě mu dá i kontakt);
 • V případě, že je naplněna okamžitá či denní kapacita služby (pracovník odkáže zájemce na pozdější čas, další den nebo na jiné zařízení, kde je poskytována tatáž či podobná služba);
 • Zájemce o službu nespadá do cílové skupiny, které je služba poskytována (pracovník zná systém služeb v lokalitě, tedy uživatele odkáže do zařízení, kde službu poskytují, popřípadě mu dá i kontakt).
 • Zájemcem o službu je osoba, které byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Zájemci mohou být odmítnuti také z jiných důvodů – porušení pravidel při poskytování služby ze strany zájemce, narušení hranic ve vztahu k pracovníkům, mimořádná událost v rámci služby (např. krádež ve službě, poskytování první pomoci, havarijní situace, fyzická agrese vůči pracovníkovi, kontakt s PČR atd.). V takovém případě je zájemce odkázán na nejbližší možný termín setkání po domluvě s pracovníkem.

Způsob vedení dokumentace:

Pracovník o odmítnutí zájemce o službu vždy provede zápis do knihy Odmítnutí zájemci o službu, kde popíše průběh rozhovoru, řešení situace, své jméno a podpis. Situace je pak probrána na poradě o klientech, zda bylo postupováno správně a zda bylo odmítnutí zájemce oprávněné.

Práva uživatelů/zájemců                


Každý, kdo využívá služeb Poradny Světlo má právo:

·         svobodně vyjadřovat své názory, nikdo za ně nesmí být odsuzován, ale zároveň jimi nikdo nesmí urážet nebo omezovat druhé;

·         na ochranu před jakýmikoli formami zneužívání;

·         nebýt diskriminován kvůli tomu jaký kdo je, jak vypadá, čemu věří;

·         vědět o jakékoli dokumentaci vztahující se ke své osobě a nahlížet do ní;

·         na ochranu osobních údajů;

·         podat stížnost s možností odvolání;

·         na poskytnutí informací, které uživatel služby potřebuje vědět;

·         na poskytnutí služeb v takové míře, v jaké uživatel potřebuje;

·         využít služby, jaké uživatel chce a potřebuje využít i bez předchozího objednání, pokud to umožňuje kapacita služby;

·         na sebeurčení, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání;

·         na individuální přístup;

·         na vykání.

Pravidla služby pro uživatele


Uživatelé/zájemci jsou povinni dodržovat v průběhu využívání služby uvedená pravidla. Pravidla služby jsou uživateli sdělena ústní a písemnou formou. Ústní: Uživateli jsou při prvním kontaktu sdělena/přečtena práva a povinnosti, která jsou též vyvěšena na viditelném místě. Písemná: Uživateli jsou při prvním kontaktu jeho práva a povinnosti předána formou informačních letáků společně s dalšími informacemi týkající se chodu programu. K nahlédnutí jsou též v písemné formě na viditelném místě v zařízení.

 V případě porušení uvedených pravidel může být uživateli/zájemci okamžitě ukončeno poskytování služby a odepřeno její další poskytnutí.

Obecná pravidla služeb:

 • Uživatel/zájemce vstupuje do služby v takovém stavu, aby byl schopen využít službu běžným způsobem (posouzení stavu provádí pracovník otevírající dveře při vstupu uživatele do služby s ohledem na individuální potřeby uživatele)
 • V prostorách služby udržujte pořádek a chovejte se slušně.
 • Do služby je zakázáno vnášet jakékoli předměty, které jsou zbraní či je lze použít jako zbraň. (posuzuje pracovník)
 • Nepovoluje se žádný druh agrese – slovní, fyzická. Jak vůči ostatním uživatelům, tak vůči personálu služby a jejího vybavení.
 • V prostorách služby je zakázána jakákoli manipulace s vybavením služby bez vědomí pracovníků (tj. zákaz odcizovat cokoli ze služby).
 • V prostorách služby nesmí uživatel/zájemce žádným způsobem manipulovat, aplikovat ani nabízet léky a drogy včetně alkoholu.
 • V případě, že uživatel nedorazí 3x na smluvený termín konzultace, dochází k ukončení smlouvy ze strany služby a její opětovné uzavření nemusí být umožněno v době kratší než 6 měsíců. (Pracovník s uživatelem o jeho absenci průběžně hovoří a je upozorněn na případný postih)
 • Na smluvené setkání docházejte včas. V opačném případě se vystavujete riziku, že nebudete přijati.
 • Pokud se nemůžete dostavit, omluvte se alespoň 24 hodin před plánovaným setkáním. V případě, že tak neučiníte, bude na to nahlíženo tak, že jste se nedostavil vůbec. (pozdější omluva se považuje za absenci)

Postup pro přijímání stížností       


Uživatel/zájemce je při prvním kontaktu seznámen s možností stěžovat si formou ústní či písemnou. Tato informace je také uveřejněna na viditelném místě v kontaktní místnosti.

Uživatel/zájemce může podat stížnost:

·         ústní formou:

o   pracovníkovi služby a ten následně informuje přímého nadřízeného

o   vedoucímu služby a ten následně informuje přímého nadřízeného

·         písemnou formou:

o   anonymní schránka, kniha přání a stížností, které jsou umístěny na viditelném místě a vždy po skončení provozní doby 

o   oficiálním dopisem k vedoucímu služby, nebo vedení organizace:

vedoucí služby: Poradna Světlo, Klášterecká 1720, Kadaň 432 01

manažer sekce: Mgr. Lucie Halouzková, Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň

organizace: Mgr. Jan Hudák, Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, 432 01 Kadaň

 

Každá stížnost (písemná i ústní) je evidována v Knize stížností po dobu 3 let.

Postup vyřizování stížností/chronologický postup při neuspokojení stížnosti/doba vyřízení:

·         Stížnost řeší pracovník služby přímo s uživatelem/zájemcem tak, že jej vyslechne a podá adekvátní vysvětlení nebo navrhne řešení/tentýž den (pracovník provede písemný záznam o stížnosti);

·         Stížnost je postoupena vedoucímu služby a řešena přímo s uživatelem/zájemcem tak, že jej vyslechne a podá adekvátní vysvětlení nebo navrhne řešení/tentýž den.

·         Stížnost je uvedena v knize přání a stížností – v rámci porady sekce je stížnost probrána a řešena a řešení je zapsáno ke stížnosti/do 14 dnů.

·         Stížnost je písemně adresována vedoucímu služby, který o tomto informuje vedení organizace a stížnost je probrána na poradě sekce, vedoucí je povinen se vyjádřit ke stížnosti písemnou formou/do 14 dnů.

·         Stížnost je písemně postoupena vedení organizace, které se vyjádří ke stížnosti vždy písemnou formou/do 14 dnů.

·         Stížnost je postoupena vedení organizace/formou rozhovoru s uživatelem/zájemcem/do 14ti dnů je nabídnut termín rozhovoru.

·         Stížnost je postoupena výkonnému výboru organizace, do 14 dnů od jejího podání se provede její prošetření, které je nejpozději do 30 dnů - sděleno uživateli/zájemci písemnou formou.

·         V případě anonymní stížnosti je vyjádření ke stížnosti umístěno na nástěnku v rámci služby/do 5ti pracovních dnů.

 

 
 

Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
606 06 14 29