Souhlas s použitím osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, uděluji svým podpisem správci – Světlo Kadaň z.s., se sídlem Kadaň, Husova 1325, PSČ 43201, IČO 65650701, zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 2780 (dále jen Správce),

svobodný a dobrovolný souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracovávání mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1.     Osobní údaje, které budou zpracovány, jsou: jméno a příjmení, titul, emailová adresa, telefonický kontakt, datum a místo narození.

2.     Poskytnutí osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem. Subjekt údajů poskytuje osobní údaje dobrovolně ke zpracování za účelem vystavení certifikátu o absolvování kurzu. Poskytování mailové adresy slouží pouze pro zaslání faktury a komunikaci ohledně organizačních záležitostí týkajících se kurzu, na který se subjekt údajů přihlásil. Poskytnutí telefonního čísla slouží pouze pro rychlou komunikaci v případě organizačních změn a nenadálých situací před a v průběhu absolvování kurzu, na který se subjekt údajů přihlásil.

3.     Veškeré poskytnuté údaje budou zpracovány zaměstnanci Správce manuálně a Správce se zavazuje, že nebude údaje poskytovat třetím stranám a do třetí země.

4.     Při zpracování osobních údajů subjektu nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

5.     Práva subjektu údajů:

a) právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemnou nebo elektronickou formou a to na mail: svetlokadanzs@seznam.cz;

b) právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování;

c) právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci;

d) právo podat stížnost dozorovému orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.     Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutné a to na dobu na maximálně 10 let.  

Poučení:

Byl jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen/a o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedenou instituci o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Dále jsem byl/a poučen/a o tom, že subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno

Kontaktní údaje pro dozorový úřad ČR:

Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429