Posláním kontaktních center Světlo Kadaň z.s. je minimalizace sociálních a zdravotních rizik u osob se závislostí (látkovou i nelátkovou) a osob blízkých a tím ochrana celé společnosti před negativními dopady návykového chování. Kontaktní centra usilují o změnu rizikového chování u klientů a vedení klientů k životnímu stylu s výhledem abstinence.

Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se závislostním chováním. Cílem programu je poskytovat uživatelům služby vedoucí ke snížení škod na fyzickém a psychickém zdraví a ke snížení jejich sociální exkluze, usilovat o změnu rizikového chování uživatelů NL a rovněž se snažit motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci.

V rámci programu je dalším cílem vytvoření a udržení kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog – tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, záněty žil..), psychologické (toxické psychózy, narušený spánkový režim a biorytmy…) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence ÚP, dluhy na zdravotním pojištění…)

Obecnými cíli služby jsou:

• navázání kontaktu se skrytou populací uživatelů drog a osob závislých a vytvořit vzájemnou důvěru mezi nimi a pracovníky služb
• prohloubit již navázaný kontakt směrem ke změně rizikového chování klienta, od vícerizikového k méněrizikovému (sdílení materiálu → pravidelná výměna, intravenózní aplikace → kombinace intravenózní aplikace a kapsle, intenzivní/častá aplikace/užívání → redukce apod, život na ulici → na ubytovně, v podnájmu apod.
• podporovat klienty v získání, udržení a posílení motivace k dalšímu postupu v léčbě (směrem k abstinenci)
• nabízet podporu a pomoc klientům v situaci, kdy si sami neví rady, podporovat osoby k samostatnému řešení problému
• zvýšit informovanost cílové skupiny o možných rizicích spojených se současným způsobem života
• zvyšovat informovanost široké veřejnosti o závislostním chování a způsobech řešení negativní situace jednotlivců a rodin
• působit preventivně v oblasti šíření infekčních nemocí

Strategickými a rozvojovými cíli jsou:

• ochrana společnosti před kontaktem s infekčním materiálem
• sledovat vývoj a změny na drogové scéně a flexibilně na ně reagovat
• zajištění kontinuálního a dostatečného financování služby
• zajištění trvalé kvality služby pro naplnění standardů kvality a odborné způsobilosti