Posláním spolku je zabezpečovat rozvoj preventivních činností pro mládež, dospělé, rodiny a vytvářet všem sdruženým členům podmínky pro jejich činnost.

Organizace pod názvem Občanské sdružení Světlo Kadaň byla založena v prosinci roku 1997. V této době nefungovalo v okrese Chomutov žádné zařízení, které by se zabývalo prevencí drogových závislostí. V roce 1998 tak zahájilo provoz naše první zařízení – K-centrum Kadaň s terénním programem. V dalších letech Občanské sdružení Světlo zřídilo K-centra v dalších městech, kde bylo nutné v rámci drogové prevence zasáhnout, a to v Karlových Varech v roce 2000 a v Chomutově v témže roce. Všechna kontaktní centra a terénní programy pro uživatele drog jsou držiteli Certifikátu odborné způsobilosti RVKPP.

Od roku 2000 organizace realizovala řadu dalších významných projektů, které výrazným způsobem pozitivně ovlivňují působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů a také prevence sociálního vyloučení. Výstupem těchto aktivit bylo zřízení terénních programů cíleně zaměřeného na práci s obyvateli sociálně vyloučených nebo tímto jevem ohrožených. 

V roce 2008 byl vytvořen program Všeobecné primární prevence užívání návykových látek realizovaný na základních a středních školách. Program v roce 2008 získal certifikát MŠMT a dodnes se těší velkému zájmu ze strany škol. V roce 2019 se nám podařilo obnovit platnost certifikátu na dalších 5 let.

V průběhu dalších let rozšířila organizace své působení na poli prevenci směrem ke skupině děti a mládež. Za účelem zajištění služeb pro uvedenou cílovou skupinu bylo zřízeno několik nízkoprahových zařízení pro děti a mládež – v Kadani, Chomutově, Prunéřově, Ostrově a Radonicích. Později byla zavedena také služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Chomutově.

V současné době poskytuje organizace celkem 17 registrovaných sociálních služeb v jižní části Ústeckého kraje a v kraji Karlovarském. Narůstající agendou došlo v organizaci k reorganizaci a vznikly dvě sekce – Sekce adiktologických služeb a Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny. Od roku 2022 došlo z důvodu přehlednosti k rozšíření o třetí sekci a to Sekce služeb pro začleňování, prevenci a vzdělávání.

Od 1. 1. 2016 došlo ke změně právní formy organizace a stali jsme se zapsaným spolkem – Světlo Kadaň z.s.

V roce 2017 jsme se rozhodli rozšířit naše portfolio o další činnost – akreditované vzdělávání pro pracovníky sociálních služeb a v oblasti primárně preventivních aktivit.

V současné době realizujeme také aktivity, které jsou mimo režim zákona o sociálních službách. Jedná se o aktivity zaměřené na oblast motivace osob ke studiu a návratu na trhu práce a další akce zaměřené na práci s komunitou.

V roce 2019 zřídila organizace pobočný spolek Světlo Kadaň Administrace z.p.s.

Přehled služeb a zařízení:

Sekce adiktologických služeb

K-centrum Kadaň
Terénní programy – Kadaňsko
K-centrum Chomutov
Terénní programy – Chomutovsko
K-centrum Karlovy Vary
Terénní program Karlovy Vary a přilehlé obce
Poradna Světlo

Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MOLO
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DOpatra
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Přízemí
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Ostrov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kámen – SC Kamínek
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub NaNáměstí
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub NOra

Sekce služeb pro začleňování, prevenci a vzdělávání

Terénní program Karlovarsko – sociálně vyloučené lokality
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – SC Kamínek
Terénní programy Jirkov
Světlem k prevenci

Organizace realizuje další projekty financované z Operačního programu zaměstnanost, o kterých se dozvíte více v přehledu služeb.