Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
(neorganizované a organizované volnočasové aktivity, příprava do školy, mimořádné akce plánované)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(kontakt, pobyt v NZDM)

Sociálně terapeutické činnosti
(intervence skupinová, intervence individuální, intervence krizová, poradenství, skupinová práce, individuální plán)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí
(kontaktní práce, informační servis, zprostředkování služeb, asistence, interdisciplinární spolupráce, práce s blízkou osobou)