NZDM Ostrov – Bezpečně ve svém městě

Zpráva o realizaci preventivního příměstského tábora – bezpečně ve svém městě

Termín realizace: 22. – 26. 7. 2019

1. Cílová skupina

O příměstském táboře byla cílová skupina informována prostřednictvím pracovníků NZDM Ostrov, OSPOD Ostrov a informováním organizací spolupracujících s NZDM. Na příměstský tábor se přihlásilo 17 dětí ve věku 6-15 let, z toho tři děti na doporučení OSPOD (současně uživatelé NZDM), čtyři děti z pěstounské rodiny a deset dětí z NZDM. Děti docházely průběžně, byla zachována kapacita 14 dětí denně.

2. Naplňování cílů projektu – vyhodnocení efektivity

Díky různorodým preventivním a volnočasovým aktivitám se děti učily využívat své přirozené prostředí pro aktivní trávení volného času. Současně jim byla představena činnost Městské knihovny Ostrov, Městského domu dětí a mládeže v Ostrově, Středisko záchranářů v Karlových Varech, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Ostrově a další volně přístupná místa, kde lze trávit volný čas bezpečně a podnětně. Získávaly tak kompetenci využít veřejné služby a seznámit se s jejich atmosférou, pracovníky a také pravidly každého zařízení, včetně obecných pravidel společensky přijatelného chování zde.

Pro rozšíření povědomí o svém okolí a možnostech bezpečného využití volného času, navštívily za účelem her zámecký park, Údolí mlýnků v Jáchymově, Borecké rybníky v Ostrově a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Ostrově. Účastnily se besed s odborníky na téma závislostí, šikany, kyberšikany a mezilidských vztahů.

V přirozeně vzniklých situacích během programu se děti učily vzájemné spolupráci, komunikaci mezi sebou i s lektory, toleranci odlišných názorů a současně zdravému sebeprosazení a projevení vlastního názoru. Ve skupině vnímaly přirozené důsledky svého chování, ocenění svých schopností. Zároveň získaly zkušenost, o níž se mohou po prázdninách podělit se svými vrstevníky během předávání zážitků z prázdnin a nepřímo tak předejít riziku sociálního vyloučení.

Při volnočasových aktivitách byly praktickou cestou předány informace o základní bezpečnosti, předcházení úrazům a schopnost poradit si v nejrůznějších situacích (požár, zranění, kriminalita, zodpovědnost za své chování a jeho důsledky, vandalismus, nejrůznější typy nehod apod.)

Zajištěním zázemí a volného času dětí během realizace příměstského tábora, bylo rodičům umožněno docházet do zaměstnání a předejít tak možným komplikacím spojeným s péčí o své potomky.

Velmi podnětné bylo pro zúčastněné i společné stolování při obědech, nebo pocit pospolitosti při svačinách. V rámci této činnosti se děti učily, či si upevňovaly, základní hygienické návyky a návyky slušného stolování v restauraci. Přesun hromadnými dopravními prostředky děti učil orientaci v tomto prostředí, chování ve veřejné dopravě a jistou míru samoobslužnosti, včetně orientace v jízdním řádu. Taktéž přesuny po veřejných komunikacích byly brány jako podnět pro předání informací a praktických prožitků bezpečného chování.

Zpětné vazby od dětí i rodičů byly výlučně kladné. Děti, které nebyly uživateli NZDM, začaly do NZDM docházet a je tak připraven další prostor pro rozvoj sociální práce s nimi. Program se líbil všem účastníkům.

Služba je poskytována z finančních prostředků Karlovarského Kraje, města Ostrov a jiných zdrojů. Služba pracuje v rozsahu oblasti potřeb a témat v souladu s Regionální kartou sociálních služeb. Karta je k náhledu v NZDM a na webu.

www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz

NZDM Ostrov – Bezpečně ve svém městě

Zveřejněno: