wu

Nový projekt  zahájen od 01.07.2020 – 31.12.2022.

 Podpora žáků ohrožených školní neúspěšností při přechodu ze základní školy na střední a při studiu v Kadani
Zkrácený název projektu: Podpora žáků při studiu v Kadani

Projekt je spolufinancován  Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a také ze státních fondů prostřednictvím MŠMT, registrační číslo projektu je: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016964

Projekt zajišťuje podporu zvyšování kvalifikace po základní škole prostřednictvím kariérového poradenství a motivace studentů k setrvání na střední škole včetně prevence školní neúspěšnosti. Probíhá individuální podpora žáka a jeho rodiny prostřednictvím osvětové činnosti a mentoringu a také doučování žáků pedagogickým pracovníkem. Aktivity podpoří motivaci žáků k pokračování ve studiu i po letních prázdninách. Po dobu realizace projektu chceme začlenit do vzdělávání 80 Romů/žáků z cílové skupiny, formou kariérového poradenství i mimo školní prostředí a snížit tak míru školní neúspěšnosti. Výstupem je podpořit 30 mladých Romů ohrožených předčasným ukončením studia střední školy (včetně práce s jejich rodiči) tak, aby minimálně 20 z nich pokračovalo ve studiu v dalším ročníku a 10 žáků školu úspěšně absolvovalo.

Hlavním cílem

je poskytnout žákům/Romům ohrožených školní neúspěšností podporu a pomoc k získání a upevnění  dovedností a schopností, které jím usnadní zvládání běžných životných situací spojených se školní docházkou a školní úspěšností, usnadní orientaci ve společenském prostředí, fungování v něm a začlenění se do něj a to mimo jiné formou zvyšování kvalifikace.

Komu je tedy projekt určen   

Dětem a  žákům od 5. tříd se sociokulturním znevýhodněním, rodiče dětí a žáků. Žákům, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání.

K tomuto jim bude pomáhat zkušený a proškolený poradce. 

Působíme ve městě Kadaň.

Kontakty:

Manažer projektu

Mgr.Filip Ráža, DiS.  
telefon: 606 061 429

Koordinátor klíčových aktivit a cílové skupiny

Pavlína Holubová 

telefon: 730 847 304,
email: [email protected]

Kontakt na poradce

telefon: 725 907 356 (Marcela Pajorová), 724 620 654 (Anežka Balogová),
email: [email protected]

Adresa: Komunitní centrum,  Husova 1667, Kadaň 432 01

Cena: Zdarma

Projekt byl ukončen ke dni 31. 12. 2022

 Za 2,5 roku trvání projektu se nám podařilo:


• Zapojit do aktivit projektu 80 žáků a 49 rodičů
• S 30 žáky ze ZŠ jsme spolupracovali na výběru vhodného oboru a nástupu do 1. ročníku.
• Celkem jsme spolupracovali s 80 žáky na úspěšném přechodu do dalšího ročníku. Z toho se 73 na SOU (14 žáků předčasně ukončilo studium, 6 žáků se odstěhovalo) a se 7 žáky ze ZŠ. Za největší úspěch považujeme to, že za naší podpory 16 žáků složilo úspěšně závěrečné zkoušky. Se všemi žáky ohrožených předčasným ukončením studia (včetně jejich rodičů), jsme spolupracovali na motivaci, aby ve studiu pokračovali a úspěšně postoupili do dalšího ročníku, dále jsme je motivovali k pravidelné docházce, k pravidelné přípravě na školu, rozvíjeli jsme u nich jejich schopnosti, dovednosti, snažili jsme se jim zvedat sebevědomí a v neposlední řadě, aby si uvědomili, kde dělají chyby a uměly za své činy nést zodpovědnost.
• Realizovali jsme 24 workshopů pro žáky – zúčastnilo se 160 žáků, dále 24 exkurzí k zaměstnavateli a na SOU – zúčastnilo se 194 žáků a také jsme realizovali 7 workshopů pro rodiče – zúčastnilo se 58 rodičů.
• Po celou dobu projektu probíhalo doučování, které prováděli pedagogičtí pracovníci – aktivitu využilo 37 žáků.
• O letních prázdninách proběhlo celkem 6 aktivit “Škola hrou“, aktivita zaměřená na čtenářskou a matematickou gramotnost – aktivity se zúčastnilo 58 žáků