Nový projekt  zahájen od 1.1.2020 – 31.12.2022.

 Podpora žáků ohrožených školní neúspěšností při přechodu ze základní školy na střední a při studiu v Chomutově

 Zkrácený název projektu: Podpora žáků při studiu kariérovým poradenstvím

Projekt je spolufinancován  Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a také ze státních fondů prostřednictvím MŠMT, registrační číslo projektu je: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016341

Projekt zajišťuje podporu zvyšování kvalifikace po základní škole prostřednictvím kariérového poradenství a motivace studentů k setrvání na střední škole včetně prevence školní neúspěšnosti. Probíhá individuální podpora žáka a jeho rodiny prostřednictvím osvětové činnosti a mentoringu. Aktivity podpoří motivaci žáků k pokračování ve studiu i po letních prázdninách.Po dobu realizace projektu chceme začlenit do vzdělávání 40 Romů/žáků z cílové skupiny.

Hlavním cílem
• je poskytnout žákům/Romům ohrožených školní neúspěšností podporu a pomoc k získání a
• upevnění  dovedností a schopností, které jím usnadní zvládání běžných životných situací spojených se školní docházkou a školní úspěšností, usnadní orientaci ve společenském prostředí, fungování v něm a začlenění se do něj a to mimo jiné formou zvyšování kvalifikace.

Komu je tedy projekt určen

Dětem a žákům od 5.tříd se sociokulturním znevýhodněním,rodičům dětí a žáků. Dále pak žákům, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání.

K tomuto jim bude pomáhat zkušený a proškolený poradce. 

Působíme ve městě  Chomutov.

Poskytované aktivity jsou zdarma.

Kontakty:

Ředitel Sekce služeb pro děti a mládež
Mgr.Filip Ráža, DiS.  
telefon: 606 061 429

Koordinátor klíčových aktivit a cílové skupiny
Eva Richterová  
telefon: 602 831 200
email: [email protected]

Poradci

Renata Karásková
telefon:606 543 736,

Lukáš Schwarz 
telefon: 722 709 200 

email: [email protected]

Projekt byl ukončen ke dni 31. 12. 2022

Za 3 roky trvání projektu se nám podařilo:

• Zapojit do aktivit projektu 100 žáků a 50 rodičů
• S 21 žáky ze základní školy jsme spolupracovali na výběru vhodného oboru a úspěšném přechodu do 1. ročníku střední školy.
• Celkem jsme spolupracovali s 25 žáky ze základních škol a 75 žáky ze středních škol. Pracovali jsme na úspěšném přechodu do dalšího ročníku. Z toho 13 žáků SŠ předčasně ukončilo studium, 7 žáků se odstěhovalo a 4 žáci přestali spolupracovat. Za největší úspěch považujeme to, že za naší podpory 19 žáků složilo úspěšně závěrečné zkoušky.
• Se všemi žáky ohrožených předčasným ukončením studia (včetně jejich rodičů), jsme spolupracovali na motivaci, aby ve studiu pokračovali a úspěšně postoupili do dalšího ročníku, dále jsme je motivovali k pravidelné docházce, k pravidelné přípravě na školu, rozvíjeli jsme u nich jejich schopnosti, dovednosti, snažili jsme se jim zvedat sebevědomí a v neposlední řadě, aby si uvědomili, kde dělají chyby a uměly za své činy nést zodpovědnost.
• Realizovali jsme 24 workshopů pro žáky148 účastníků, dále 24 exkurzí k zaměstnavateli a na SOU – 155 účastníků a také jsme realizovali 8 workshopů pro rodiče67 účastníků.
• O letních prázdninách proběhlo celkem 6 aktivit “Škola hrou“, aktivita zaměřená na čtenářskou a matematickou gramotnost – aktivity se zúčastnilo 56 žáků.