Společně proti kriminalitě v Chomutově Prázdninový preventivní pobyt 2019

Hlavním cílem tohoto projektu bylo, aby cílová skupina získala takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravou seberealizaci, sebeurčení, sebevědomí a informace ke zvědomění chování, které může vést k trestné činnosti. 

Primární cílovou skupinou byly děti a mládež ve věku 6 – 18 let, žijící v sociálně vyloučené lokalitě nebo v lokalitě sociálním vyloučením ohrožené ve městě Chomutov nebo byly v evidenci v některém z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Chomutově.

Projekt byl zacílen na to, aby tyto přednosti následně dokázali aplikovat v běžném životě ve svém chování nebo při řešení situací v rámci setkání či konfliktu s pachateli trestné činnosti a aby se tak snížilo riziko páchání trestné činnosti.

Projekt byl realizován v srpnu 2019, realizovala ho služba Primární prevence. Uskutečnil se v autokempu Prunéřov a zúčastnilo  se ho 24 dětí.

Byl realizován pracovníky primární prevence, nízkoprahového klubu Kámen a externích pracovníků. Byl financován Městskou policií Chomutov.

Na projektu se podílelo formou přednášek několik dalších složek, jako byla Policie ČR a Hasičský sbor Klášterec nad Ohří, které přispěli informacemi o trestné činnosti, jejímu předcházení a zdravovědou v krizových situacích.

Projekt je opravdovým přínosem i v oblastech utváření vztahů a celkové práci ve skupině.