Projekt Společně proti kriminalitě - PRÁZDNINOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020

Cíl projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je, aby cílová skupina získala takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravou seberealizaci, sebeurčení, sebevědomí a informace ke zvědomění chování vedoucí k trestné činnosti. Dále aby tyto přednosti následně dokázala aplikovat v běžném životě ve svém chování nebo při řešení situací v rámci setkání či konfliktu s pachateli trestné činnosti, a aby se tak snížilo riziko páchání trestné činnosti.

Popis projektu

Jedná se o příměstský tábor pro děti a mládež, kdy náplní programu jsou interaktivní psychosociální techniky a besedy s tématem kriminality. Techniky se zaměřují na zážitkovou metodu získání zkušenosti jak v roli oběti tak také pachatele, na důsledky chování vedoucí k trestné činnosti a sebezkušenost s vnímáním okolí ve vztahu k mé osobě dle společenského postavení. Besedy jsou zaměřeny na informace týkající se legislativy relevantně k věku skupiny, zvědomění, kdy se vůči mé osobě někdo dopustil trestného činu a kdy se mohu nevědomě dopouštět trestného činu já. Tyto aktivity jsou podpořeny výlety a programem sestaveným tak, aby bylo možné s účastníky navázat důvěru, aktivně pracovat ale zároveň tak, aby pro ně byl zajímavý. Díky výletům mají také možnost nácviku dovedností potřebných v běžném životě jako je objednání jídla v restauraci, respektování pravidel a norem na veřejnosti atd.

Realizace a program příměstského tábora

Příměstský tábor byl realizován v tématu primární prevence kriminality, byl rozdělen do dvou týdnů.

V prvním týdnu se s dětmi realizovaly poznávací výlety. Každý všední den děti, společně s pracovnicemi, projezdily města, která se nachází v blízkosti města Chomutov, kde má Klub Molo své sídlo. V tomto týdnu se zrealizoval například výlet do města Most, kde si děti zahrály laser game a bowling ve Sportovce v Mostě.

Další den pracovníci spolu s dětmi vyrazili do nedalekého Jirkova, kde si všichni přítomní prohlídli městskou věž a také jirkovské sklepení. Třešničkou na dortu tohoto dne byla praktická ukázka práce, kterou odvádí místní hasiči. Toto bylo pro děti velmi naučné a zajímavé. Součástí ukázky ze své praxe byla také prohlídka hasičského muzea.

Další den se celá skupina táborníků vydala na dlouhou a zábavnou procházku na První mlýn. Cestou pro děti byly připraveny tematické otázky, na které si po cestě musely odpovídat a v cíli, společně s pracovnicemi, si řekly správné odpovědi. I toto pro děti bylo přínosné a naučné. Všechny otázky, které při procházce děti zodpovídaly, byly zaměřeny na nouzové situace a to konkrétně na to, jak se při takových situacích zachovat, nebo jak nouzovým situacím předcházet. V tento den se také realizovala beseda s městskou policií, která děti informovala na to, jaké mají práva, jak rozpoznat situaci, ve které by jejich práva mohla být utlačována apod.

Ve čtvrtek byl pro děti připraven výlet do Kadaně, kde si děti v rámci tohoto výletu prohlédly jiné nízkoprahové zařízení a seznámily se s jeho chodem. Konkrétně děti poznaly NZDM DoPatra. Aby pro děti byl tento výlet zábavnější, zajistila se pro ně také prohlídka muzea čarodějnic, kde si děti užily spoustu legrace a opět si odnášely skvělé zážitky. Na závěr dne si pracovnice s dětmi prošly nábřeží Maxipsa Fíka.

Posledním výletem v tomto týdnu byl výlet do Zoologické zahrady v Ústí nad Labem, kde celou skupinu táborníků uvítal průvodce a po celou dobu návštěvy v ZOO se táborníkům věnoval, hovořil o zvířatech, které se v ZOO nacházejí apod. I tento den se stal pro děti nevšedním a velmi zajímavým.

Druhý týden příměstského tábora byl, oproti týdnu prvnímu, realizován zcela jinak. 25. srpna si parta táborníků, spolu s pracovnicemi, vyrazily pod stan do Červeného Hrádku. Pro mnoho účastníků tábora toto stanování bylo v jejich životě premiérou, ale dle zpětných vazeb od dětí, všichni byly nadšení a stanování si nemohly vynachválit. Celkem pod stanem strávily tři dny, ale ani během těchto dnů nebyly ochuzeny o nové zážitky. Během pobytu na Červeném hrádku se zrealizovala návštěva farmy v Drmalech, kde všichni přítomní měli možnost ochutnat kozí a kravské výrobky, jež farma vyrábí. Také byla pro děti připravená interaktivní hra na zámku Červený Hrádek, kterou si děti náramně užily.

Celý příměstský tábor byl pro děti přínosem, získaly mnoho nových zážitků, navázaly nová přátelství, případně si upevnily vazby se svými dosavadními kamarády. Celý tábor byl zrealizován pouze díky dotaci, kterou zajistila pro Klub Molo Městská policie města Chomutov.