Cílem projektu bylo zvědomování následků a rizik páchaní trestné činnosti. Primární cílovou skupinou byly děti a mládež ve věku 12 – 16 let, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Do projektu mohly být zapojeny i osoby, které již mají zkušenosti s drobnou trestnou činností.

Projekt byl realizován v srpnu 2020, uspořádaly ho nízkoprahové kluby z Kadaně a Prunéřova. Preventivní pobyt se uskutečnil v autokempu Červený Hrádek pro 14 dětí ze sociálně vyloučených lokalit.

Jako již v minulých letech byl realizován pracovníky ze zapsaného spolku Světlo Kadaň, nízkoprahovým klubem Přízemí a DOpatra. Finanční podporu projektu poskytlo Město Kadaň.

Projekt byl zacílen na prevenci kriminality u dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit Kadaně a Prunéřova. Pobytový projekt byl zaměřen na prevenci a reaguje na vysoký výskyt rizikových faktorů pro zvyšování sociálně patologických jevů ve zmíněných lokalitách. Aktivity pobytu byly zaměřeny především na získání znalostí, dovedností a postojů u cílové skupiny, které podporují zdravou seberealizaci a sebevědomí.

Tímto krokem jsme usilovali o zvědomění chování, které vede k trestné činnosti a následně preventivně působí v rámci setkání či konfliktu s pachateli trestné činnosti.

Projekt shledáváme jako velmi přínosný jak z hlediska výstupu samotné pobytové akce, tak pro další navazující práci s cílovou skupinou.