Bezpečně nejen o prázdninách

Pro 30 dětí, které navštěvují nízkoprahová zařízení organizace v Karlovarském kraji, byl připraven letní pětidenní tábor. Do projektu bylo v termínu 18. 7. – 22. 7. 2022 zapojeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov. V druhém termínu 25. 7. – 29. 7. 2022 se zapojilo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NOra.

Cílová skupina

Cílovou skupinou byly rizikové skupiny dětí a mládeže ve věku 6 – 15 let. Účastníci byli o projektu informováni prostřednictvím činnosti daného nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. K dalšímu zapojení došlo za spolupráce návazných služeb a institucí. O projekt projevilo zájem 40 dětí.

Naplňování cílů projektu – vyhodnocení efektivity

Hlavním záměrem projektu bylo poskytnout příležitost k získání a rozšíření dovedností a klíčových kompetencí u cílové skupiny dětí a zmírnit či odstranit projevy rizikového chování. Samotný projekt byl tematicky zacílen na bezpečnost.

Kemp probíhal pod vedením zkušených lektorů a bylo využíváno principů zážitkové pedagogiky, jejímž cílem je rozvoj jedince po všech jeho stránkách osobnosti. Po celou dobu realizace byli účastníci ve společenském prostředí vedeni k dodržování určitých pravidel a řešení konfliktů nenásilnou formou a zdravou seberealizací. Po dobu realizace kempu se zúčastňovali besed, plnili úkoly, kvízy a jiné výzvy. Došlo  ke zvýšení povědomí o rizicích v důsledcích vlastního chování nebo chování druhých a osvojování dovednosti zvládnout tyto situace prakticky a efektivně řešit. Dále byly posíleny komunikativní dovednosti a podpořeny protidrogové postoje. 

Účastníkům příměstského tábora byly představeny atraktivní možnosti k trávení svého volného času v jejich blízkém okolí. Seznámili se s možnostmi, které mohou využívat bezplatně s cílem předcházet pasivně trávenému času a nudě. Součástí jednotlivých programů byla návštěva sportovišť, hřišť, parků, lesů a dalších míst, které jsou vhodné jak pro svou polohu, tak pro bezpečný a společensky vhodný způsob trávení volného času.

Pobytem v přírodě byly formovány environmentální postoje a podpořeny pohybové aktivity dětí na čerstvém vzduchu. Děti byly během programu nenásilnou formou seznamovány s bezpečným chováním a možnostmi aktivního trávení volného času.

Pro rozšíření povědomí o svém okolí a jeho možnostech bezpečného využití volného času, se navštěvovali i sousední města. Na kempu tak byla možnost poznávat města Karlovarského a Ústeckého kraje, kde součástí byly zážitkové aktivity. Díky různorodosti těchto aktivit a schopnosti dětí se do nich ponořit, docházelo ke snadnějšímu osvojování dílčích znalostí a dovedností. Společným zážitkem posilovaly sociální vztahy s jejich vrstevníky. V přirozených situacích se děti učily toleranci, schopnosti ocenit i uznat vlastní rezervy a kvality.

Přesun hromadnými dopravními prostředky děti učily orientaci v tomto prostředí a chování ve veřejné dopravě. Při společném stravování se učily zase zásadám společného stolování, etiketě a vhodné komunikaci.

Projekt podpořil pracující rodiče s dětmi, kteří nemají možnost zajistit z důvodu pracovního vytížení nebo nepříznivé finančně sociální situace svým dětem adekvátní program.

Zpětné vazby od klientů i jejich zákonných zástupů byly kladné. Účastníci, kteří se stali klienty v době realizace, doposud využívají služeb NZDM.

Podrobný program příměstských táborů a přímý dopad na cílovou skupinu

Děti byly první den seznámeny s táborovým řádem, jehož součástí byla vhodná komunikace s kamarády i lektory, dodržování hygienických pravidel, pravidel bezpečnosti v otevřených i uzavřených prostorech a dopravních prostředcích. Došlo k seznámení a prezentaci programu, jehož součástí byla celotýdenní výzva zaměřena na schopnost aplikovat naučené, ochotu pomoci a dodržování společenských a bezpečnostních pravidel. Nakonec si děti vyplnily úvodní dotazník a sepsaly svá očekávání.

18.7. 2022 a 25. 7. 2022aktivity zaměřené na bezpečné chování

CELODENNÍ PROGRAM

NZDM Ostrov na Boreckých rybnících, realizovalo formou soutěže Pevnost Boyard, několik disciplín, při kterých měly děti možnost posilovat sociální kompetenci, schopnost poradit si v zátěžových situacích a vystoupit z vlastní konformní zóny. Při této hře docházelo k řešení simulovaných situací např. ošetření obra a jeho zranění. Na programu dále bylo opékání vuřtů, kde se děti bavily o správném zacházení s otevřeným ohněm i jeho případném uhašení. Skupina si upevňovala znalost telefonních čísel IZS a vyplnila si kvíz na dané téma.

CELODENNÍ PROGRAM

Ve městě Cheb bylo využito volnočasového centra Krajinka a přilehlého lanového centra, kde se cílová skupina učila zásadám bezpečnosti a první pomoci. Po instruktáži proškoleným instruktorem si  děti prošly lanový park, kde bylo potřeba striktního dodržování pravidel při pohybu na vysokých překážkách. Při procházce městem, účastníci společnou hrou s názvem Expedice prozkoumávaly památky města a poznávaly tak svoji lokalitu a možnosti v ní. Bylo podpořeno posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemná spolupráce při plnění úkolů.

22.7. 2022 a 26. 7. 2022aktivity zaměřené na téma bezpečně bez drog

Tematický okruh byl zaměřen na drogovou problematiku s cílem odradit od prvního užití drogy nebo aspoň co nejdéle odložit první kontakt. Samotné programy byly realizovány tak, aby si děti uvědomovaly své možnosti trávení volného času a neměli tendenci sahat po zábavě ve formě drog.

CELODENNÍ PROGRAM

 V NZDM NOra tento den děti trávily v přírodním parku u Prelátova pramene v Mariánských Lázních. Při zpáteční, několika kilometrové procházce městem, děti ochutnávaly léčivé  prameny. Drogové téma bylo formou debaty otevřeno v městském parku. Diskuse se dotýkala jak látek legálních tak nelegálních, jednotlivých skupin drog a jejich dělení, účincích a rizicích. Děti si uvědomily křehkost experimentu s drogou, byla podpořena spolupráce v kolektivu a uvědomění si vlastních hodnot.

CELODENNÍ PROGRAM

NZDM Ostrov navštívily Karlovy Vary a laser game. Hráči se učili týmové hře, toleranci a bezpečnosti v zápalu boje. Lektorky využily po hře příležitosti a s účastníky se bavili o tom, jak se právě cítí. Děti zažily záplavu adrenalinu a odnášely si silný prožitek. Následně se volně dostaly k tématu drog, jejich účinkům, proč je někteří lidé užívají, kam se obrátit a jaké výhody má neužívání návykových látek. Dětem byly podány informace o návykových látkách,  účincích a rizicích a celkově byly podpořeny protidrogové postoje. Velkou část času strávila skupina přepravou, kde se učila vhodnému chování v dopravních prostředcích.

19.7. 2022 a 29. 7. 2022 – aktivity zaměřené na násilí a sebelásku

CELODENNÍ PROGRAM

NZDM Ostrov dnešní téma skloubila s cestou do Karlových Varů. Ve volnočasovém areálu Rolava měli prostor k tomu, rozvést dané téma a poté si vyplnit dotazník. Výstupem bylo uvědomění, jak se chovat v situacích kdy je někdo ohrožuje. V případě potřeby ví, na jakou linku volat nebo s kým sdílet informace o páchaném násilí. Poté si dopřáli oběd a ve zbylém čase šly děti na bowling, kde upevňovaly své vztahy, učili se toleranci a fair play.

CELODENNÍ PROGRAM

NZDM NOra strávilo den v Sokolově, kde se zúčastnilo návštěvy muzea s policejní výstavou. Děti si v rámci této expozice vyzkoušely policejní uniformy a na chvíli se staly bezpečnostní složkou státu. Vyzkoušely si brýle simulující opilost. Skupina si ve volném čase povídala o tom, jaká  rizika plynou s užívání alkoholu, co plyne z páchání trestné činnosti a jak se nenechat zmanipulovat. Posilovali smysl pro odpovědnost a pomoc druhým.

Další byla na programu laser game. Po hře se celá skupina přesunula do sokolovského parku, kde byly na programu hry a povídání spojené s dnešním celodenním tématem. Při debatě o sebelásce se hrály hry s cílem zaujmout k sobě samému kladný postoj. Děti si určily několik zdrojů, které posilují jejich sebedůvěru (např. zažívání úspěchu, uznání i schopnost být sám sebou) a společně s lektory si vysvětlili, jak je mohou prožít.

20.7. 2022 a 28. 7. 2022 – aktivity zaměřené na bezpečnost v prostředí IKT

DOPOLEDNÍ PROGRAM

NZDM Ostrov strávilo den na raftech v údolí řeky Ohře, které se rozkládá mezi Karlovými Vary a Loktem a je součástí chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Děti se učily bezpečnosti na vodě, znalosti bezpečnosti jezů a jejich sjízdnosti, seznámily se s řádem plavební bezpečnosti  a poznávaly okolí. Po celou dobu plavby u sebe neměli mobilní telefony. Skupina měla pocit sounáležitosti a posilovala tak své zdravé sebevědomí. Při cestě lektorky s dětmi probíraly možné nebezpečí v kyberprostoru, s čím se mohou setkat a jak tomu zabránit. Po obědě na Svatošských skálách si děti napsaly dotazník a s lektorkami probraly jednotlivé body. Diskutovalo se o tom, jak využít svůj volný čas zdravě a bez užívání mobilních telefonů.

ODPOLEDNÍ PROGRAM

Volnočasový areál Rolava byl dalším místem konání kempu NZDM NOra. Děti musely dodržovat zvýšené opatrnosti v přírodním koupališti Rolava. Během dne si mohly užít hřiště, trampolíny a skluzavek. Ve volných chvílích hrály interaktivní hry zaměřené na posilování zdravých postojů, které mělo za cíl předcházet rizikům v prostředí IKT. Stěžejní byla práce ve skupinách, kdy děti pracovaly na sepsání rizik a pozitiv na sociálních sítích. Dozvěděly se, jak si lze prověřit profil osob i jaké údaje je potřeba na internetu si zvláště střežit. Většina dětí má nějaké zkušenosti s používáním nejrůznějších platforem. Celá skupina proto hledala jiné možné využití volného času, které by se neodehrávalo za využití těchto technologií.

27.7. 2022 – aktivity zaměřené na bezpečné chování při sportu

CELODENNÍ PROGRAM

Klub NOra strávil den v Mariánských Lázních, kde se věnoval dnešnímu tématu. Pravidlům bezpečného chování při sportu, jako je nošení ochranných prvků, dodržování řádu atrakcí, dohled dospělého a zkušeného lektora a další. Po přemístění do cíle, si děti prošly zoo park Amerika, seznámily se s přírodními edukačními prvky, které v parku byly umístěny, a zahrály si pár společenských her nebo si upletly náramek z bužírek. Po obědě v místní restauraci se prostřednictvím minivláčku přemístily do centra Františkových lázní, kde si prošly kolonádu, fontánu a park.

21.7. 2022 – aktivity zaměřené na bezpečí ke všemu a ke všem

CELODENNÍ PROGRAM

Ostrovský program dne byl zaměřen na výlet do lesoparku v Chomutově. Prostředí lesoparku návštěvníky neustále vybízelo k bezpečnému chování – např. nechodit po nevyhrazených cestách, nekrmit zvířata jídlem, které jim není určeno. V neposlední řadě dbát na třídění odpadu, být ohleduplní a nekřičet. Během programu si mohly děti vyzkoušet interaktivní hry a seznámit se s informacemi z informačních panelů. Děti se tak učily nejen znalostem flóry a fauny ale také schopnosti orientovat se v  psaném textu a piktogramech.

V závěru každého dne děti sdílely s ostatními své pocity z proběhlého programu, došlo ke zhodnocení s cílem vlastní sebereflexe, zhodnocení celotýdenní výzvy a upevňování nastavených pravidel. Poslední den došlo k závěrečnému zhodnocení, kdy děti reflektovaly vlastní chování, po dobu konání celém kempu.

Na každého v klubu čekala odměna, diplom a vytištěné fotografie z kempu, neboť jako skupina kooperovali a podporovali se. Děti na úplný konec vypracovaly dotazník, kde vyplnily, co se jim na kempu líbilo/nelíbilo. Pětidenní prožitek byl umocněn i předchozí koronavirovou krizí, díky které byl výrazně omezen sociální kontakt, tolik důležitý pro správné formování osobnosti každého dítěte.  

Projekt byl hrazen z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality.