Bezpečně nejen o prázdninách

 

Pro 30 dětí, které navštěvují nízkoprahová zařízení organizace v Karlovarském kraji, byl připraven letní pětidenní tábor. V termínu 17. 7. – 21. 7. 2023 se zapojilo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov a v termínu 24. 7. – 28. 7. 2023 se zapojilo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NOra v Chebu.

Cílová skupina

Cílovou skupinou byly rizikové skupiny dětí a mládeže ve věku 6 – 15 let. Účastníci byli o projektu informováni prostřednictvím činnosti daného nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. K dalšímu zapojení došlo za spolupráce návazných služeb a institucí. O projekt projevilo zájem 39 dětí.

Naplňování cílů projektu – vyhodnocení efektivity

Projekt byl tematicky cílen na bezpečnost. V tomto duchu se nesla celá akce, která byla dále zaměřena na sebepoznání, protidrogové postoje a rozvoj schopností, dovedností a znalostí.

Kempy probíhaly pod vedením zkušených lektorů, kdy bylo využíváno her pro rozvíjení sociálních dovedností. Po celou dobu realizace byla věnována dostatečná pozornost potřebám účastníků. Po dobu realizace byli účastníci vedeni k dodržování pravidel, která byla součástí kempového řádu. Osvojovali si pravidla řešení konfliktů za využití zpětné vazby, pravidla pro bezpečnou přepravu v dopravních prostředcích, pohybu na vozovce a další. Po celý týden byla součástí kempová výzva, při které se klienti zúčastňovali krátkých besed, plnili úkoly, kvízy a jiné. Stejně jako v předchozích letech docházelo i letos ke zvýšení povědomí o rizicích v důsledcích vlastního chování nebo chování druhých a osvojování dovednosti zvládnout tyto situace prakticky a efektivně řešit. Dále byly posíleny komunikační dovednosti a naplňována potřeba bezpečně trávit svůj volný čas.

Účastníci příměstského tábora se seznámili s možnostmi, které jim nabízí pro ně dostupné lokality. Řada z nich je bezplatná a šlo tak o vítanou podporu k bezpečnému trávení volného času. Podpořena byla prevence rizikového chování a hledání bezpečných zdrojů zábavy.

Klienti měli možnost navštívit několik sousedních měst a rozšiřovat si tak povědomí o svém okolí a možnostech v nich. Navštívili město Sokolov, Aš, Horní Drahov a další. Na každém místě je čekalo odpoledne plné aktivní zábavy, díky níž bylo osvojování si některých postojů přirozené. Společným zážitkem posilovali sociální vztahy s vrstevníky, v restauracích společenské chování a jeho pravidla. V přirozených situacích se děti učily toleranci, schopnosti ocenit i uznat vlastní rezervy a kvality. Přispěno bylo k environmentálním postojům pobytem v přírodě.

Projekt podpořil pracující rodiče s dětmi, kteří nemají možnost zajistit z důvodu pracovního vytížení nebo nepříznivé finančně sociální situace svým dětem adekvátní program.

Zpětné vazby od klientů i jejich zákonných zástupů byly kladné.

Podrobný program příměstských táborů a přímý dopad na cílovou skupinu

Klienti byli hned v úvodu seznámeni s podrobným programem kempu, mnohé pro ně bylo překvapením. Lektoři zodpověděli horlivé dotazy a upozornili na nepodceňování  nepříznivého počasí a dostatečné výbavě svého batohu. Bez čeho se první den neobešli, bylo seznámení s táborovým řádem, pravidly bezpečného chování, dodržování hygienických pravidel a dodržování pitného režimu. Napříč kempem bylo mimo jiné cílem jednat v souladu s pravidly klubu. Což znamenalo respektovat klienta i pracovníka, vyvarovat se jakékoliv agresivitě jak fyzické tak slovní, platil přísný zákaz kouření, důležité bylo dodržovat pořádek – vše se promítlo do celotýdenní výzvy, za kterou si mohli účastníci odnést hodnotné ceny.

17.7. 2023 a 24. 7. 2023 – aktivity zaměřené na seznamování a bezpečné chování

V NZDM Ostrov děti hned v úvodu dne dostaly dotazník, který si vyplnily, a tak se mohlo zjistit, co od tábora očekávají. V dotazníku se objevovaly fráze jako „těším se na laser game a na koloběžky“ a také „bude zábava na táboře“. Též byli seznámeni s programem týdne a zásadami BOZP. Letošní tábor byl tvořen hned několika dětmi z různého prostředí a věkových skupin. Lektorky pojmuly první den ve znamení seznamovacích her, a tak došlo k propojení dětí mezi sebou. V rámci únikové hry, již bylo zřejmé, že nemají tolik ostychu a více probíhá spolupráce. V rámci prvního dne bylo zřejmé, že některé děti mají problém s respektem a dodržováním pravidel např. nebýt drzý, poslouchat pokynů dospělých či respektovat kamaráda. Proto lektorky více apelovali na pomoc pracovníkovi a pomoc kamarádovi. Na konci dne si i v rámci komunitního kruhu zhodnotili, co mohou dělat proto, aby se jim podařilo být  v následujících dnech úspěšnější.

V NZDM NOra byla první den realizována návštěva přírodní rezervace SOOS u Františkových Lázní. Klienti se zde setkali s několika přírodními úkazy, o které se posléze aktivně zajímali na informačních cedulích. V areálu byla k dispozici dvě muzea. První, bylo zaměřeno na ornitologickou sbírku, kde se účastníci blíže seznámili s méně známými druhy ptactva. Druhé muzeum mělo za cíl otevřít veřejnosti okno do pravěku, součástí byly exponáty dinosaurů a pravěkých lidí. Lektoři společně se skupinou hovořili o hlavním tématu dnešního dne, které neslo preventivní pohled na legální návykové látky. Účastníci byli rozděleni do skupin a ve spolupráci s jejich klíčovým lektorem plnili celotýdenní bezpečnostní výzvu. Jejich úkolem bylo aktivně se zapojovat a na závěr vyplnit samostatně krátký test z nabytých znalostí. V době volného programu hráli kopanou, vybíjenou, přehazovanou a další hry, které měli podnítit zájem o aktivity nahrazující nudu a uvědomění si, že je více možností jak trávit svůj volný čas a podpořit tak protidrogové postoje.

18.7. 2023 a 25. 7. 2023 – aktivity zaměřené na bezpečnost v prostředí

V průběhu druhého dne se lektorky z NZDM Ostrov s dětmi vydaly do Karlových Varů na volnočasový areál Rolava. V průběhu cesty lektorky poučily děti o tom, jak se mají na vodních atrakcích chovat, aby nedošlo ke zranění. Lektorky je rozdělily na dvě skupiny, jedna skupina šla na vodní atrakce a skupina druhá hrála různé hry. Některé z dětí se zpočátku obávaly vody vzhledem k tomu, že byly neplavci. Po celou dobu ale měly na sobě záchrannou vestu, která je udržovala nad hladinou. Děti tak poté dokázaly překonat svůj strach a s pomocí lektorek se naučily plavat základní plavecký styl. Starší děti, které byly dobrými plavci, dávaly na ostatní pozor a to lektorky ocenily, bylo hezké vidět, že se k sobě děti chovají hezky. Po vodních atrakcích přišel na řadu oběd, který si děti užily, jelikož dostal každý půlku velké pizzy z nedaleké pizzerie. Poté lektorky šly ještě na chvíli s dětmi do vody. Děti zjistily, že je důležité být ve vodě opatrný, ale že voda není tak zlá, jak se tváří.

Tematický okruh v tento den byl v NZDM NOra zaměřen na záškoláctví. Při debatě o záškoláctví, příčinách a jeho nepravdách byli klienti vystaveni vlastnímu sebeuvědomění.

Klienti měli na programu výlet do Sokolovské Jump arény. Před samotným vstupem do arény byli účastníci seznámeni s provozním řádem a se zásadami bezpečného chování na atrakcích. Klienti si užili odpoledne, po kterém následoval oběd a hraní fotbalu na hřišti Bohemia. Bylo podpořeno posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemný ohled při dovádění na trampolínách.

19.7. 2023 – 26. 7. 2023 – aktivity zaměřené na požární ochranu a vodní sporty

V NZDM Ostrov se lektorky s dětmi vydaly na procházku do lesa. Konkrétně se jednalo o společný výšlap na Goethovu vyhlídku. Lesní cestou vedla naučná stezka plná strašidýlek. Děti si do již předem předpřipravených pracovních listů mohly na stanovištích doplňovat písmena a zároveň tím luštit tajenku, za kterou následně dostaly na Goethově vyhlídce zlatou čokoládovou minci. Děti se dozvěděly, jak se bezpečně chovat v lese, aby předešly určitých zranění. Zopakovali si bezpečnost při rozdělávání táboráku v lese. Děti pracovnicím sdělily, jak by se zachovaly v případě požáru a co by mohly dělat pro to, aby se požáry v lese neobjevovaly. Děti byly rády, že den strávily v přírodě a společně si mohly odpočinout od každodenního stereotypu.

Třetí den se pro NZDM NOra odehrál na koupališti Dřenice. Vzhledem k nutnosti dodržovat zvýšenou opatrnost u přírodního koupaliště, již došlo k zopakování pravidel a zásad bezpečného chování. Během dne klienti využili hřiště, trampolínu, zapůjčené sportovní vybavení a další. Klienti dále hráli různé hry, které pro ně byly připraveny, koupali se, skákali na vodních atrakcích a debatovaly na dnešní téma, které neslo název bezpečný sex.

20.7. 2023 – 27. 7. 2023 – aktivity zaměřené na bezpečnost při sportu

V rámci tohoto dne si děti z NZDM Ostrov užily jízdu na koloběžkách z Lokte do Karlových Varů. Po cestě je lektorky seznámily s přírodní turisticky vyhledávanou atrakcí – Svatošské skály. Následně byli upozorněni na zásadu bezpečného chování na pozemní komunikaci – jízda na koloběžce, až na pár výjimek, nedělala nikomu problémy. V rámci tohoto dne se děti seznámily s praktickými ukázkami podání první pomoci – zavázání krvácejících ran, odřenin a dalších jiných zranění. Kromě jízdy na koloběžkách si někteří vyzkoušeli i dětské atrakce v podobě – skákání na trampolíně. Nutno poznamenat, že se jednalo o obtížnou trasu, kde jezdí hodně cyklistů i přesto dětem nedělal silniční provoz problém. Hodně si pomáhali a brali na sebe ohled.  

NZDM Nora – Bezpečně při sportu bylo dalším tématem, které doprovázelo den strávený na 3D hřišti v Aši. K dispozici měli v areálu houpačky, klouzačku, lanové centrum. Po příchodu tak došlo ihned na dnešní téma, které mělo za cíl podpořit bezpečnost při sportu i zábavě. Společně si zopakovali to nejzásadnější, jako je nošení ochranných prvků, dodržování řádu atrakcí, dohled dospělého a zkušeného lektora a další. Po svačině si děti užívaly odpoledne na zmíněném hřišti. Následovala procházka historickým parkem, kde si děti měly možnost pročíst řadu doplňujících informací.

21.7. 2023 a 28. 7. 2023 – aktivity zaměřené na hodnocení a sebeuvědomění

V NZDM Ostrov klienti na konci dne dostali hodnotící dotazníky, kde zhodnotili, že se jim tábor líbil. Nejvíce oceňovali laser game a využití vodních atrakcí na Rolavě. Též přicházely s nápady, jako např. vytvořit na příští rok táborová trička. Oceňovali nové zážitky, které zažili. Lektorky oceňovaly, že je vidět u některých posun ve smyslu ukotvení pravidel a jejich snaha o dodržení, např. větší péče o kamarády, respekt a slušné chování na veřejnosti. V rámci laser game, se děti pobavily a načerpaly nové zážitky a též musely posilovat týmovou spolupráci a komunikaci a respekt vůči menším dětem.

V NZDM NOra poslední táborový den nesl téma sebeuvědomění. Na programu byla návštěva laser game v Sokolově. Děti se rozdělily do dvou skupin a zahrály si dvě různorodé hry. Klienti tuto aktivitu velmi oceňovali, učili se ohleduplnosti při hře, do které byli zcela ponoření. Někteří klienti navíc překonávali obavy ze tmy, které byla součástí prostor laser game. Po hře se celá skupina přesunula do Sokolovského parku, kde byly na programu hry a povídání spojené s dnešním celodenním tématem. Bylo využito několika psychoaktivních technik, které měly dětem pomoci s odhalením svých silných i slabých stránek. Na závěr dne se skupina přesunula na vlakové nádraží a celý program byl zakončen v NZDM NOra. Došlo k závěrečnému zhodnocení, kdy děti reflektovaly vlastní chování, po dobu konání celého kempu. Všechny děti dostaly hodnotnou cenu, zatancovaly si na závěrečné diskotéce kempu a občerstvily se doplňky z potravinové banky Karlovarského kraje.

 

Projekt byl hrazen z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality.