Projekt „Revitalizace zámku Pětipsy“ (2021–2024)

Projekt „Revitalizace zámku Pětipsy“ (2021–2024)

Projekt je financován grantem z Fondů EHP a Norska (https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura) částkou 23 955 047 Kč. Na spolufinancování se podílí dále Ministerstvo kultury, Ústecký kraj a vlastní zdroje Via Levamente, z.s. (celkové způsobilé výdaje jsou 42 217 047 Kč). 15. 9. 2021 proběhlo slavnostní zahájení projektu, kterého se zúčastnili zástupci Ministerstva financí, Ministerstva kultur, Národního památkového ústavu a Ústeckého kraje. Při této příležitosti zámek navštívil velvyslanec Norského království pan Robert Kvile.

Cíl projektu

Cílem projektu je záchrana a zachování zámku před konečnou devastací, jeho zpřístupnění a možnost využití pro širokou veřejnost. Součástí projektu je kromě stavebních zásahů také prezentace zámku coby součásti českého kulturního a historického dědictví v celém jeho kontextu, včetně on-line prezentace digitální formou.

Projekt revitalizace zámku, spočívající především v dokončení gotické části objektu v severním křídle a stavební obnovu celého západního a části jižního křídla, zahrnuje statické zajištění a zastřešení, opravu porušených a dostavbu nových kleneb a podlah a další nezbytné úpravy. Stěžejním záměrem projektu je navrácení živých funkcí areálu památky a jejímu smysluplnému a plnohodnotnému využití veřejností. S tímto cílem jsme pracovali během tvorby projektu a výsledkem jsou navržené projektové aktivity: on-line prezentace (virtuální prohlídka); instalace stálé edukativní interaktivní expozice „Sámova říše“; a zázemí pro komunitní centrum pro sociální inkluzi s možností organizace řady vzdělávacích a kulturních akcí.

Partneři projektu

Projekt je realizován se dvěma partnery. 

Organizace Světlo z.s., je českým partnerem a do projektu se zapojí aktivitami v roce 2023-24. Budeme organizovat a pořádat workshopy, zaměřené na kulturně-historický kontext regionu, díky kterým budou rekonstruované prostory využívány ke komunitním setkáváním a zámek se stane místem, kde mohou mladí lidé smysluplně trávit svůj volný čas, rozšiřovat si své obzory a kulturně a sociálně se rozvíjet. Zkvalitní se tak nejen občanský dialog, ale dojde tak i k pochopení různorodosti a zároveň celospolečenské soudržnosti. 

V rámci projektových aktivit je realizována tzv. bilaterální aktivita s norským partnerem Avalen AS, pan Arne Valen (spolupráce na zhotovení časosběrné digitální prezentace zachycující záchranu památky až po její zpřístupnění a využití pro širokou veřejnost).

Komunitní spolupráce

Jedním ze záměrů projektu je rozvíjení spolupráce s místní a regionální občanskou komunitou, a to jak na odborné, tak veřejné úrovni. Už v přípravné fázi byl projekt konzultován s Národním památkovým ústavem, s místními občanskými komunitami, se zástupci Obce Pětipsy a Města Kadaň a dalšími. Projekt je připraven s cílem přispět k sociálnímu rozvoji, ať už prostřednictvím vzniku nových možností využití památky pro aktivní společenský a kulturní život v regionu nebo nových vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit. Díky realizaci projektu vzniknou nové prostory pro komunitní setkávání, pro sociální práci a pro řadu dalších nových příležitostí podporujících občanskou společnost.

Výsledky a výstupy projektu

Stavební záchrana kulturní památky tak nejenže odvrátí hrozící devastaci a havarijní stav památky. Ale vrátí památku do života, veřejnosti nabídce nové smysluplné a plnohodnotné využití. 

Výsledky a výstupy projektu budou udržovat živou funkci kulturního dědictví. Zámek se stane vzdělávacím bodem v kontextu kulturně-historickém, prostřednictvím stálé interaktivní expozice „Sámovy říše“ a bude místem komunitního setkávání. Trvale přístupné pro veřejnost budou všechny prezentační výstupy i na našich i partnerských webových stránkách a sociálních sítích, včetně on-line přístupu k digitalizovanému kulturnímu dědictví.

Plánovaná nová expozice „Sámova říše“‘ je navržena jako kulturně-historická interaktivní expozice, která přibližuje období starých Slovanů (období let 624–659) hravou, populárně-naučnou vzdělávací formou. Prezentace kapitoly slovanských dějin tématem Sámovy říše překračují hranice regionu a stávají se nejen celostátním edukativním potenciálem, ale zároveň i přírodním bohatstvím až donedávna devastované krajiny severozápadních Čech. Spolu s dopadem na turistický ruch bude mít vytvoření nadregionální expozice na zámku v „zapomenuté“ části republiky velký pozitivní vliv na identitu nejen místní komunity na Kadaňsku a Podbořansku, ale v celém Ústeckém kraji.

Personální obsazení na zajištění provozu výstupů projektu předpokládá vznik nových pracovních míst.

Součástí projektu je i „on-line“ zpřístupnění památky a její prezentace formou virtuální prohlídky objektu na webových aplikacích.

Project „Revitalization of Pětipsy Chateau“ (2021–2024)

The project is financed by a grant from the EEA and Norway Funds (https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura) in the amount of CZK 23,955,047. Ministry of Culture, the Ústí nad Labem Region and Via Levamente, z.s. participates in the co-financing (total eligible expenses are CZK 42,217,047). On September 15, 2021, the project was inaugurated by representatives of the Ministry of Finance, the Ministry of Culture, the National Monuments Institute and the Ústí nad Labem Region. On this occasion, the Ambassador of the Kingdom of Norway, Mr. Robert Kvile, visited the chateau.

Project goal

The aim of the project is to save and preserve the castle from final devastation, to make it accessible and to be able to use it for the general public. In addition to construction interventions, the project also includes the presentation of the chateau as part of the Czech cultural and historical heritage in its entire context, including an online presentation in digital form.

The project of revitalization of the chateau, consisting mainly in the completion of the Gothic part of the building in the north wing and the reconstruction of the entire western and southern wings, includes static securing and roofing, repair of damaged and completion of new vaults and floors and other necessary modifications. The main intention of the project is to restore the living functions of the monument area and its meaningful and full use by the public. We worked with this goal during the creation of the project and the result is the proposed project activities: online presentation (virtual tour); installation of a permanent educational interactive exhibition „Sám’s Empire“; and facilities for a community center for social inclusion with the possibility of organizing a number of educational and cultural events. 

Project partners

The project is implemented with two partners. 

Organization Světlo z.s., is a Czech partner and will be involved in the project with activities in 2023-24. We will organize workshops focused on the cultural and historical context of the region, thanks to which the reconstructed spaces will be used for community meetings and the castle will become a place where young people can meaningfully spend their free time, broaden their horizons and develop culturally and socially. This will not only improve civil dialogue, but will also lead to an understanding of diversity and, at the same time, societal cohesion.

As part of the project activities, a so-called bilateral activity is being implemented with the Norwegian partner Avalen AS, Mr. Arne Valen (cooperation on the production of a time-lapse digital presentation capturing the preservation of the monument until it is made available and used for the general public). 

Community cooperation

One of the aims of the project is to develop cooperation with the local and regional civic community, both at the professional and public level. Already in the preparatory phase, the project was consulted with the National Monuments Institute, local civic communities, representatives of the Municipality of Pětipsy and the City of Kadaň and others. The project is prepared with the aim of contributing to social development, whether through the emergence of new opportunities to use the monument for active social and cultural life in the region or new educational, cultural and social activities. Thanks to the implementation of the project, new spaces will be created for community meetings, for social work and for a number of other new opportunities supporting civil society.

Project results and outputs

The construction rescue of a cultural monument will not only avert the impending devastation and emergency of the monument. But it will bring the memory back to life, offering the public a new meaningful and full use.

The results and outputs of the project will keep the cultural heritage alive. The castle will become an educational point in the cultural-historical context, through a permanent interactive exhibition „Sam’s Empire“ and will be a place of community meeting. All presentation outputs will be permanently accessible to the public on our and partner websites and social networks, including online access to digitized cultural heritage.

The planned new exhibition „Sam’s Empire“ is designed as a cultural-historical interactive exhibition, which brings the period of the ancient Slavs (period 624-659) closer in a playful, popular-educational form. Presentations of the chapter of Slavic history on the topic of the Sam’s Empire cross the borders of the region and become not only a nationwide educational potential, but also a natural wealth of the until recently devastated landscape of northwestern Bohemia. Together with the impact on tourism, the creation of a supra-regional exhibition at the chateau in a „forgotten“ part of the Czech republic will have a great positive effect on the identity not only of the local community in Kadaň and Podbořany, but in the entire Ústí nad Labem region.

The staffing to ensure the operation of the project outputs assumes the creation of new jobs.

The project also includes „on-line“ access to the monument and its presentation in the form of a virtual tour of the building on web applications.

Projekt „Revitalizace zámku Pětipsy“ (2021–2024)

Zveřejněno: