Cílem programu je poskytovat osobám služby vedoucí ke snížení škod na fyzickém a psychickém zdraví, sociálních rizik vedoucích ke snížení jejich sociální exkluze.

V rámci programu je dalším cílem vytvoření a udržení kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog – tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, snížená imunita, záněty žil …), psychologické (toxické psychózy, vznikající paranoia, narušený spánkový režim a biorytmy…) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence úřadu práce, uživatelovy dluhy na zdravotním pojištění …) 

Služby programů jsou veřejně přístupné bez ohledu na rasu uživatele služeb, jeho politické přesvědčení, náboženství, sexuální orientaci, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Obecnými cíli služby jsou: 

• navázat kontakt se skrytou populací uživatelů drog  a osob závislých a vytvořit vzájemnou důvěru mezi nimi a pracovníky služby
• prohloubit již navázaný kontakt směrem ke změně rizikového chování klienta, od vícerizikového k méně rizikovému (sdílení materiálu → pravidelná výměna; intravenózní aplikace → kombinace intravenózní aplikace a kapsle; intenzivní, častá aplikace/užívání → redukce apod., život na ulici → ubytovna, podnájem atd.)
• odstranit opakované používání náčiní k aplikaci drog (u intravenózních uživatelů)
• informovanost uživatelů o rizicích spojených s užíváním nealkoholových a alkoholových drog (druhy, účinky drog, ale též způsoby aplikací) a dalších typů závislostního chování (dluhy, sociální propad atd.)
• minimalizovat rizika somatického poškození, popř. jeho odstranění či redukce
• informovat o systému fungování orgánů státní správy a orgánů činných v trestním řízení (způsoby komunikace, práva a povinnosti)
• upevnit či znovuvytvořit základní hygienické návyky
• redukovat trestnou činnost edukací
• navázat uživatele ke kontaktu s odborným zařízením

 Strategickými a rozvojovými cíli jsou: 

• ochrana společnosti před kontaktem s infekčním materiálem
• sledovat vývoj a změny na drogové scéně a flexibilně na ně reagovat
• zajištění kontinuálního a dostatečného financování služby
• zajištění trvalé kvality služby pro naplnění standardů kvality a odborné způsobilosti 

Následující body vymezují prostředky k dosažení cílů:

• šíření informací o rizicích spojených s užíváním drog i s nechráněným sexem písemnou, obrazovou (informační materiály, letáky, časopis) i verbální formou
• aktivní forma vyhledávání cílové skupiny v terénu
• výměna injekčních stříkaček a jehel
• poskytování materiálu potřebného k aplikaci drog bezpečnější formou (desinfekční alkoholové tampony, voda pro injekční aplikaci, kyselina, bavlněné filtry, náplast, šňupátka, kapsle, buničina, alobal)
• individuální poradenství (motivační rozhovor/trénink vedoucí ke změně rizikového chování)
• krizová intervence
• sociální práce (reference uživatele do specializovaných zdravotnických a sociálních zařízení (chirurgické ambulance, infekční, gynekologické, kožní odd., testování HIV pozitivity, denní centra, NZDM, SAS atd.; asistence; zprostředkování
• základní zdravotní ošetření
• distribuce kondomů
• vitaminový servis