Vaše práva:

• Kdykoli přijít a odejít v rámci otevírací doby v rozsahu jedné hodiny denně (nezapočítává se doba strávená v zařízení při poskytování poradenství a KI
• Svobodně vyjadřovat své názory, nikdo za ně nesmí byt odsuzován, ale zároveň jimi nikdo nesmí urážet nebo omezovat druhé
• Na ochranu před jakýmikoli formami zneužívání
• Nebýt diskriminován kvůli tomu jaký kdo je, jak vypadá, čemu věří
• Vědět o jakékoli dokumentaci vztahující se ke své osobě a nahlížet do ní
• Na ochranu osobních údajů
• Podat stížnost s možnosti odvolání
• Na poskytnutí informací, které uživatel služby potřebuje vědět (jedná se o informace spojené s výkonem sociální služby, nikoli informace o dalších uživatelích služby či pracovnících programu)
• Na poskytnutí služeb v takové míře, v jaké uživatel potřebuje
• Využít služby, jaké uživatel chce a potřebuje využít v rámci pravidel stanovených programem
• Na sebeurčení, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání
• Na individuální přistup
• Právo na vykání
• Právo na anonymitu

Naše pravidla:

• Uživatel/zájemce vstupuje do služby v takovém stavu, aby byl schopen využít služby  
• V prostorách služby udržujte pořádek a chovejte se slušně.
• K-centru se smi uživatel zdržet celkem jednu hodinu denně  
• V prostorách služby je zakázána jakákoli sexuální aktivita.
• Do služby je zakázáno vnášet jakékoli předměty, které jsou zbraní či je lze použít jako  
• Po odchodu z K-centra se uživatelé nepohybují v okolí 50 metrů od zařízení.
• V K-centru žádným způsobem nesmí uživatel distribuovat, aplikovat ani nabízet léky a  
• V K-centru se nemluví o žádné trestné činnosti, která doposud nebyla v šetření PČR.
• Nepovoluje se žádný druh agrese – slovní, fyzická. Jak vůči ostatním uživatelům, tak  
• V K-centru se nepohybuje uživatel nikdy sám bez vědomí pracovníka. Uživatelé se  
• Je zakázáno konzumovat vlastní nápoje otevřené před vstupem do zařízení.
• V prostorách zařízení je zakázána jakákoli manipulace s vybavením služby bez vědomí pracovníků (tj. zákaz odcizovat cokoliv ze služby)