Na realizaci tohoto projektu byla poskytnuta finanční podpora od EU.

Projekt „Světlo Kadaň z.s. – pořízení automobilů pro terénní služby“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_066/0008131

Předmětem projektu je nákup 4 automobilů na pluq-in hybridní pohon, díky kterým dojde k modernizaci mobilního zázemí žadatele pro poskytování kvalitních, efektivních a dostupných terénních sociálních služeb organizace Světlo Kadaň z.s. na Karlovarsku a Chomutovsku.

Modernizované mobilní zázemí bude plně vyhovovat potřebám a aktivitám členů týmu a vytvoří vhodné předpoklady pro efektivní a kvalitní poskytování terénní služby a její dostupnost v území. Nákup vozidel přispěje ke zkvalitnění materiálně technické základny těchto sociálních služeb.

Světlo Kadaň z.s., jakožto Zadavatel, vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávka 4 ks osobních automobilů pro osobní terénní asistenční službu“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

Zakázka je realizována v rámci projektu „Světlo Kadaň z.s. – pořízení automobilů pro terénní služby“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_066/0008131.

Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován z finančních zdrojů v rámci projektu „Světlo Kadaň z.s. – pořízení automobilů pro terénní služby“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_066/0008131.

Předmět plnění této veřejné zakázky musí být realizován v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, blíže dle přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace (závazný vzor kupní smlouvy).

Zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/669528.