Termín realizace: 22. – 26. 7. 2019

Cílová skupina

O příměstském táboře byla cílová skupina informována prostřednictvím pracovníků NZDM Ostrov, OSPOD Ostrov a informováním organizací spolupracujících s NZDM. Na příměstský tábor se přihlásilo 17 dětí ve věku 6-15 let, z toho tři děti na doporučení OSPOD (současně uživatelé NZDM), čtyři děti z pěstounské rodiny a deset dětí z NZDM. Děti docházely průběžně, byla zachována kapacita 14 dětí denně.

Naplňování cílů projektu – vyhodnocení efektivity

Díky různorodým preventivním a volnočasovým aktivitám se děti učily využívat své přirozené prostředí pro aktivní trávení volného času. Současně jim byla představena činnost Městské knihovny Ostrov, Městského domu dětí a mládeže v Ostrově, Středisko záchranářů v Karlových Varech, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Ostrově a další volně přístupná místa, kde lze trávit volný čas bezpečně a podnětně. Získávaly tak kompetenci využít veřejné služby a seznámit se s jejich atmosférou, pracovníky a také pravidly každého zařízení, včetně obecných pravidel společensky přijatelného chování zde.

Pro rozšíření povědomí o svém okolí a možnostech bezpečného využití volného času, navštívily za účelem her zámecký park, Údolí mlýnků v Jáchymově, Borecké rybníky v Ostrově a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Ostrově. Účastnily se besed s odborníky na téma závislostí, šikany, kyberšikany a mezilidských vztahů.

V přirozeně vzniklých situacích během programu se děti učily vzájemné spolupráci, komunikaci mezi sebou i s lektory, toleranci odlišných názorů a současně zdravému sebeprosazení a projevení vlastního názoru. Ve skupině vnímaly přirozené důsledky svého chování, ocenění svých schopností. Zároveň získaly zkušenost, o níž se mohou po prázdninách podělit se svými vrstevníky během předávání zážitků z prázdnin a nepřímo tak předejít riziku sociálního vyloučení.

Při volnočasových aktivitách byly praktickou cestou předány informace o základní bezpečnosti, předcházení úrazům a schopnost poradit si v nejrůznějších situacích (požár, zranění, kriminalita, zodpovědnost za své chování a jeho důsledky, vandalismus, nejrůznější typy nehod apod.)

Zajištěním zázemí a volného času dětí během realizace příměstského tábora, bylo rodičům umožněno docházet do zaměstnání a předejít tak možným komplikacím spojeným s péčí o své potomky.

Velmi podnětné bylo pro zúčastněné i společné stolování při obědech, nebo pocit pospolitosti při svačinách. V rámci této činnosti se děti učily, či si upevňovaly, základní hygienické návyky a návyky slušného stolování v restauraci. Přesun hromadnými dopravními prostředky děti učil orientaci v tomto prostředí, chování ve veřejné dopravě a jistou míru samoobslužnosti, včetně orientace v jízdním řádu. Taktéž přesuny po veřejných komunikacích byly brány jako podnět pro předání informací a praktických prožitků bezpečného chování.

Zpětné vazby od dětí i rodičů byly výlučně kladné. Děti, které nebyly uživateli NZDM, začaly do NZDM docházet a je tak připraven další prostor pro rozvoj sociální práce s nimi. Program se líbil všem účastníkům, uvítali by delší trvání tábora.

Podrobný program příměstského tábora a přímý dopad na cílovou skupinu

22.7. – aktivity zaměřené na mezilidské vztahy zasazené do her o pravěku

DOPOLEDNÍ PROGRAM

Děti byly seznámeny s táborovým řádem. Poté došlo k netradičnímu seznamovacímu kolečku – děti si předávaly kámen a kromě svého jména a očekávání hledaly své tři kladné vlastnosti. Aktivita byla zaměřená na získání sebevědomí v rámci skupiny a opadnutí prvních rozpaků.

V prostorách NZDM se děti zapojily do organizovaných her rovněž zaměřených na mezilidské vztahy v kontextu spolupráce (Týmový kvíz, Ledová kra, Co máme společného a další). Následně děti vymyslely vlastní slovní hru „Piknik“.

ODPOLEDNÍ PROGRAM

Pravěká hra v přírodě u Boreckých rybníků. Sedm disciplín zaměřených na spolupráci, schopnost kompromisu, rizika a bezpečné zacházení s přírodními materiály – kameny, oštěpy, praky. Poté výroba vlastního náramku z korálků.

Po pravěké hře debaty na téma chování na veřejnosti – co je a není správně, jak komunikovat s kamarády, stolování a dodržování hygieny – debaty vzniklé na základě situací v proběhlém dni.

23.7. – aktivity zaměřené na bezpečné chování a práci záchranných složek

CELODENNÍ PROGRAM

Den ve Středisku záchranářů Karlovy Vary byl kompletně připraven od složek hasičů, záchranné služby, městské policie, Policie České Republiky. Děti si v samostatných blocích prakticky vyzkoušely, jak řešit vzniklé nebezpečné situace, jak jim předcházet a jaká odpovědnost vyplývá pro ně. Získaly větší jistotu v to, že by uměly reagovat a současně praktickou zkušenost činností jako např. masáž srdce, improvizovaného vlakového neštěstí apod.

24.7. – aktivity zaměřené na bezpečnost při trávení volného času, seznámení s činností MDDM a prevenci a dopad užívání návykových látek

DOPOLEDNÍ PROGRAM

Míčové a jiné hry na hřišti MDDM, bezpečná manipulace při skupinových aktivitách s pomůckami jako florbalové hokejky, švihadla a jiné. Hry v dětech prohlubovaly pocit sounáležitosti, schopnosti spolupráce týmu a současně se učily ohleduplnosti vůči dalším  osobám, které se v prostorách hřiště pohybovaly. Po programu procházka parkem a svačina v přírodě. Děti se naučily, jak dodržovat základní hygienické návyky venku, jak ošetřit štípnutí hmyzem a současně, co znamenají informační cedule pro návštěvníky a jaké mohou být důsledky jejich porušování.

ODPOLEDNÍ PROGRAM

Debata s pracovnicí primární prevence na téma drogy. S pomocí „drogového kufříku“ byly děti seznámeny s různými typy návykových látek a důsledky jejich zneužívání jak po fyzické, tak po psychycké, sociální a legislativní stránce. Dostaly odpovědi na otázky, co dělat, když se ve svém okolí setkám s drogou, jak se zachovat, pokud najdou volně ležet injekční stříkačku. Mohly také otevřeně hovořit o svých zkušenostech s návykovými látkami a zjistit, jaké služby a kde jsou dostupné pro uživatele a jejich blízké.

25.5. – aktivity zaměřené na využívání veřejných služeb v místě bydliště a aktivní trávení volného času

DOPOLEDNÍ PROGRAM

Program zajištěný v prostorách Městské knihovny v Ostrově. Děti v dětském oddělení zjistily, jak zde můžou trávit čas. Zahrály si deskové a další hry, seznámily se s výpůjčním řádem, pravidly knihovny, zjistily, jak se vhodně chovat v prostorách knihovny a jak zacházet s khihami. Zbytek dopoledního programu byl opět věnován venkovní svačině u vody a vyzkoušení si již získaných návyků při dodržování hygieny při jídle venku v praxi.

ODPOLEDNÍ PROGRAM

Turnaj v pinkpongu v prostorách NZDM – seznámení s pravidly NZDM, s poskytovanými sociálními službami a způsoby jejich využití. Cíle a poslání zařízení, pro koho je určené a jak funguje prakticky.

26.7. – aktivity zaměřené na orientaci v cizím prostředí, schopnost pozorování a bezpečného chování v lese

CELODENNÍ PROGRAM

Výlet do Údolí mlýnků v Jáchymově, opravování mlýnků a stopovačka. Děti byly během programu nenásilnou formou seznamovány s bezpečným chováním v lese, riziky a možnostmi aktivního trávení volného času v tomto prostředí. Po návratu rozdání diplomů, vyhlášení celotáborové soutěže, odměny a společné jezení melounu během shrnutí naplnění očekávání dětí.

Datum vyhotovení zprávy: 19. 8. 2019

Zprávu vyhotovila: Lenka Kubínová

 

Služba byla poskytována z finančních prostředků Karlovarského kraje.