Projekt: Kariérové a pracovní poradenství pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené v Kadani

K 31.3.2020 byl projekt Kariérové a pracovní poradenství pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené v Kadani ukončen.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV registrační čílo projektu je: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003841

Projektem chceme za 36 měsíců podpořít 60 mladých lidí, převážně Romů, ve věku 15-26 let ze sociálně vyloučených rodin z Kadaně a Prunéřova v jejich úspěšné integraci do společnosti, t.j. jim dopomoci k absolvování střední školy a k nalezení zaměstnání, a to podporou osobnostního rozvoje, motivačními aktivitami, kariérovým poradenstvím, mentoringem,individuální studijní podporou a pracovním poradenstvím. Spolupracovat budeme s úřady práce, školami, zaměstnavateli a poskytovateli sociálních služeb.


Cíle projektu

Aktivity projektu směřují k podpoře mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání. Hlavním cílem je poskytnou mladým lidem ohrožených sociálním vyloučením podporu a pomoc k získání a upevnění dovedností a schopností, které jim usnadní zvládání běžných životních situací, usnadní jejich uplatnění na trhu práce, orientaci ve společenském prostředí, fungování v něm a začlenění se do něj. V rámci projektu klienty zplnomocňujeme, tj. pracujeme s cílovou skupinou tak, aby jednotlivci nabyly vlastní hodnoty, naučili se odpovědnosti za své chování a jednání a dokázali zdravě uplatňovat svá společenská práva, mezi která patří mimo jiné právo na vzdělání a práci.

Komu je projekt určen

Mladým lidem převážně Romům ve věku od 15 – 26 let ze sociálně vyloučenýl lokalit z Kadaně, Prunéřova a Tušimic, kteří:

• Vycházejí ze ZŠ nebo jsou v evidenci ÚP
• Jsou ohroženi předčasným ukončením studia střední školy
• Chtějí si nálezt po absolvování studia adekvátní zaměstnání

K tomu jim bude pomáhat zkušený a proškolený mentor, který bude především oporou v osobnostním rozvoji a při formulaci konkrétního cíle klienta.

Studovny jsou k dispozici v klubu DOpatra Jana Švermy 824 Kadaň, kancelář mentorů Husova 1667, Kadaň, klub Přízemí Prunéřov 377. Studovny fungují v pracovní dny od 8:00-18:00hod dle provozní doby zařízení, kde je studovna umístěna, může klient navštívit zařízení sám. V jiné době, kdy je služba zavřená nebo omezená se domlouvá s mentorem na individuálním čase./ na objednání/

Kontakty

Mgr. Filip Ráža DiS. Ředitel Sekce služeb pro děti a mládež – telefon: 725 758 588

Eva Richterová  koordinátor pro monitoring

Pavlína Holubová koordinátor cílové skupiny
Telefonní kontakt na koordinátorky 725 907 356
Email: [email protected]

Mentory můžete kontaktovat na uvedených tel. číslech nebo v kanceláři: Husova 1365, Kadaň

Anna Kančiová 606 543 736
Andrea Nováková 722 709 200
Marcela Pajorová 722 603 926

Za 3 roky trvání projektu se nám podařilo:

• Zapojit do aktivit projektu  130 mladých lidí
69 klientů z ÚP, a ZŠ jsme podpořili v možnostech další studijní a životní kariéry, z toho 44 klientů zahájilo studium na střední škole 
53 klientů ohrožených předčasným ukončením studia (včetně práce s jejich rodiči) motivovat, aby ve studiu pokračovali, a za největší úspěch považujeme to, že za naší pomoci 25 klientů školu úspěšně dokončilo a 26 žáků stále studuje
64 klientům, jsme předali potřebné kompetence, nezbytné pro úspěšný vstup a udržení se na legálním trhu práce – zorientovali jsme je v pracovně právních vztazích, naučili je ucházet se o zaměstnání
• 27 klientům jsme pomohli najít legální práci a podpořili je v prvním týdnech a měsících