Služby programů jsou veřejně přístupné bez ohledu na rasu uživatele služeb, jeho politické přesvědčení, náboženství, společenské postavení, sexuální orientaci, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Okruh osob, cílová skupina, kterým jsou služby terénního programu určeny

• Osoby starší 15 let

• Osoby ohrožené závislostí a osoby v různých stupních závislostního chování

     uživatelé pervitinu, heroinu, subutexu a dalších nealkoholových drog

     uživatelé inhalačních látek

     alkoholoví uživatelé, gambleři

     intenzivní uživatelé konopí

     experimentátoři, víkendoví uživatelé výše uvedených látek

• Školy, instituce, rodinní příslušníci, přátelé, známí a osoby, které se potýkají s problémem vycházejícím primárně z drogového kontextu – využívají především poradenských služeb