Posláním terénních programů pro osoby závislé (látkové i nelátkové závislosti) je prostřednictvím poskytovaných služeb v přirozeném prostředí uživatelů minimalizovat sociální a zdravotní rizika u těchto osob a tím ochrana celé společnosti. Služba usiluje o změnu rizikového chování u klientů a jejich vedení k životnímu stylu s výhledem abstinence.

Cílem programu je poskytovat uživatelům služby vedoucí ke snížení škod na jejich psychickém a fyzickém zdraví, sociálních rizik vedoucích ke snížení jejich sociální exkluze. V rámci programu je dalším cílem vytvoření a udržení kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog – tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, snížená imunita…), psychologické (toxické psychózy, vznikající paranoia, narušený spánkový režim a biorytmy..) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence úřadu práce, dluhy na zdravotním pojištění…)

Služby programů jsou veřejně přístupné bez ohledu na rasu uživatele služeb, jeho politické přesvědčení, náboženství, sexuální orientaci, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Obecnými cíli služby jsou:

• navázat kontakt se skrytou populací uživatelů drog a osob závislých a vytvořit vzájemnou důvěru mezi nimi a pracovníky služby
• prohloubit již navázaný vztah směrem ke změně rizikového chování klienta, od vícerizikového k méně rizikovému (sdílení materiálu → pravidelná výměna, intravenózní aplikace → kombinace intravenózní aplikace a kapsle, intenzivní, častá aplikace/užívání → redukce, život na ulici → na ubytovně, v podnájmu apod.)
• odstranit opakované používání náčiní k aplikaci drog (u intravenózních uživatelů)
• informovanost uživatelů o rizicích spojených s užíváním nealkoholových a alkoholových drog (druhy, účinky drog, forma aplikace) a dalších typů závislostního chování (dluhy, sociální propad atd.)
• minimalizovat rizika somatického poškození, popř. jeho odstranění či redukce
• informovat o systému fungování orgánů státní správy a orgánů činných v trestním řízení (způsoby komunikace, práva a povinnosti)
• upevnit či znovuvytvořit základní hygienické návyky
• redukovat trestnou činnost edukací
• navázat uživatele ke kontaktu s odborným zařízením

Strategickými a rozvojovými cíli služby jsou:

• ochrana společnosti před kontaktem s infekčním materiálem
• sledovat vývoj a změny na drogové scéně a flexibilně na ně reagovat
• zajištění kontinuálního a dostatečného financování služby
• zajištění trvalé kvality služby pro naplnění standardů kvality a odborné způsobilosti