Poslání

Motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

Cíle

Cílem terénního programu je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. V rámci programu usilujeme o zachování a rozvíjení důstojného života těch, kteří jej využívají, program je bezpečný a odborný.

Z uvedeného vymezení vyplývá význam přirozeného prostředí jako žádoucího životního prostoru lidí v nepříznivé sociální situaci, důraz na práva a lidskou důstojnost uživatelů a na odbornost poskytovaných služeb. Terénní program je zaměřen na:

• Prevenci sociálního vyloučení a prevenci jeho prohlubování
• Prevenci sociálně rizikových jevů
• Sociální začleňování, mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, včetně jejich dopadu na společnost
• Zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení atp.
• Pomoc klientům získávat/znovu nabývat sociální kompetence, předávání informací řešit nepříznivou sociální situaci – napsat dopis, telefonovat
• Znalost, jak zažádat o nový doklad/průkaz, schopnost vyřízení – zažádání o doklad/průkaz
• Umět se orientovat ve finanční oblasti – náklady na bydlení a povinnosti z nich vyplývající
• Umět hospodařit s finančními prostředky
• Komunikace s věřiteli, vyřízení splátkového kalendáře
• Schopnost zažádat o nárokové a nenárokové dávky státní soc. podpory
• Pomoc při žádosti o starobní, invalidní důchod
• Pomoc při nalezení pracovního uplatnění
• Pomoc při získání pracovního uplatnění
• Pomoc při hledání vhodného bydlení
• Schopnost plnit finanční závazky spojené s bydlením
• Plnění rodičovských kompetencí – docházka dětí do školy, příprava do školy, kontakt se školou
• Péče o zdravotní stav – registrace u lékaře, užívání léků, očkování, prevence zdravotních rizik
• Zajištění materiálních, hygienických a stravovacích podmínek pro život dítěte
• Vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou, vrstevníky
• Příprava na zaměstnání – motivace
• Prevence onemocnění spojených s rizikovým způsobem života