Podání stížnosti 

Stížnost chápeme jako vyjádření nespokojenosti klienta služby. Stížnost je podání, v němž klient napadá kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Všechny stížnosti jsou pracovníky zařízení chápány jako výkon práva klienta a jsou cenným zdrojem informací o poskytovaných službách o tom, jak je klientem služby či jejich blízkými služba vnímána, přijímána, jak splňuje jejich očekávání, kde jsou slabá místa. Stížnosti jsou příležitostí ke zvýšení kvality služby. 

 

Pravidla pro podávání  

Klient je seznámen s možností stěžovat si formou ústní, elektronickou či písemnou, tato informace je uveřejněna na viditelném místě v klubové místnosti. 

Klient může podat stížnost:  

• ústní formou 
– pracovníkovi služby a ten následně informuje přímého nadřízeného 
– vedoucímu služby a ten následně informuje přímého nadřízeného 

• elektronickou a písemnou formou 
– anonymní schránka, kniha přání a kniha stížností, které jsou umístěny na viditelném místě v zařízení a kontrolují se každý den po skončení provozní doby a poštovní schránka u vchodových dveří. 
– oficiálním dopisem nebo oficiální e-mailem k vedoucímu služby, nebo vedení organizace: 
– vedoucí příslušného zařízení NZDM: mirka.hanykova@svetlokadanzs.cz
– ředitel sekce D&M: Mgr Filip Ráža, DiS., Jana Švermy 6, Kadaň 432 01,  e-mail: filip.raza@svetlokadanzs.cz
– organizace: Mgr. Jan Hudák, Světlo Kadaň, z.s., Husova 1325, Kadaň 432 01, e-mail: jan.hudak@svetlokadanzs.cz

Každá stížnost (písemná i ústní i elektronická) je evidována v Knize stížností. 

V případě, že pravidla pro vyřizování stížnosti nestačí pro uspokojení uživatele/zájemce, je seznámen s tím, že může podat stížnost Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Asociaci nestátních neziskových organizací, město Chomutov a instituce zabývající se ochranou lidských práv: 

 

• Ministerstvo práce a sociální věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel.: 221 921 111, email: posta@mpsv.cz, https://www.mpsv.cz/web/cz/kontakty 
• 
Asociace nestátních neziskových organizací v České republice z.s., Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 110 00 Praha, tel.: 224 240 645 email: info@anno-cr.cz, https://www.anno-cr.cz/kontakt/ 
• 
Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, podatelna@ochrance.cz, tel.: 542 542 888, https://www.ochrance.cz/kontakt/ 
• 
Liga lidských práv, Burešova 6, 602 00 Brno, info@llp.cz, https://www.llp.cz/kontakt/ 
• 
Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel.: 257 221 141, email: info@helcom.cz, https://helcom.cz/cs/kontakt/ 
• 
Magistrát města Chomutova, odbor sociálních věcí, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, tel.: 474 637 193, email: k.faiglova@chomutov.cz, https://mesto.chomutov.cz/odbor-socialnich-veci-0