Protože jsou NZDM ze zákona sociální službou (fungující pod MPSV), tato zařízení musí splňovat určité podmínky pro své fungování.

V sociální práci jsou děti a mládež navštěvující NZDM, nebo využívající jeho terénní formu, nazýváni klienty služby. Skupinu klientů pak můžeme rozdělit na Zájemce o sociální službu nebo Uživatele sociální služby. Uživatelem sociální služby je osoba, která má se zařízením uzavřenou Smlouvu o poskytování služeb NZDM. V NZDM NOra k tomuto účelu slouží formulář Záznam o ústním uzavření smlouvy.

Klienti nesmí být diskriminováni na základě etnické, národnostní, sociální, náboženské nebo jakékoliv jiné příslušnosti. Služby v zařízení jsou poskytovány v souladu s principy důstojnosti, ochrany soukromí, zplnomocnění, nezávislosti, práva volby klienta a týmového přístupu.

Služeb tohoto zařízení mohou klienti využívat bezplatně a anonymně. Pokud má být zařízení funkční alternativou pro školní a rodinné prostředí, musí mít každý zájemce o službu, či její uživatel, možnost cítit se v zařízení v bezpečí a najít zde pokud možno rychle útočiště před nejistotou či nepřátelským projevům, s nimiž se může v životě setkávat. Klient, který potřebuje ve své situaci radu a podporu, může beze strachu z prozrazení bližších okolností navštívit NZDM a najít zde cenné informace pro její řešení. Do klubu mohou děti a mladí lidé docházet dobrovolně, bez jakéhokoliv tlaku na pravidelnost a  v průběhu návštěvy bez udání důvodu kdykoliv klub opustit. Zařízení nabízí záruku, že se svěřenými informacemi o bude nakládáno s respektem, bude zachováno právo jedince na soukromí a bude zachována jeho důstojnost. Proto je zajištěna ochrana údajů o klientech služby a pracovníci jsou vázaní mlčenlivostí a Etickým kodexem.