Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
(neorganizované a organizované volnočasové aktivity, příprava do školy, mimořádné akce plánované)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(kontakt, pobyt v NZDM)

Sociálně terapeutické činnosti
(intervence skupinová, intervence individuální, intervence krizová, poradenství, skupinová práce, individuální plán)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí
(kontaktní práce, informační servis, zprostředkování služeb, asistence, interdisciplinární spolupráce, práce s blízkou osobou)

 

Služby jsou poskytovány v souladu s Regionální kartou sociální služby. 
Zaměřujeme se na pomoc s naplňováním těchto oblastí potřeb a témat:

Základní stabilizace – předání základních informací, možnost poradit se, využití bezpečného prostoru NZDM
Vzdělávání – pravidelná docházka do školy, pravidelná příprava do školy, znalost oblasti možné přípravy na budoucí povolání a posouzení svých schopností zvládání tohoto studia, získání kvalifikace
Pracovní uplatnění – zařazení se a udržení na trhu práce
Základní doklady – asistence při zajištění identifikačních dokladů a ostatních osobních dokladů (např. občanského a řidičského průkazu, rodného listu, průkazu zdravotní pojišťovny,  povolení k pobytu, průkazu MHD, průkazu do knihovny…)
Osobnostní kompetence – rozvoj každodenních praktických osobních kompetencí, zvládání vývojových kroků spojených s dospíváním, práva a povinnosti v běžném životě
Ochrana práv, bezpečnost a kriminalita – rozpoznání a podpora při řešení trestné činnosti směřované na osobu, rozpoznání a podpora při řešení následků trestné činnosti osoby a prevence recidivy, předcházení rizikovému chování a znalost jeho důsledků
Kontakt se společenským prostředím – vytváření funkčních sociálních vazeb s vrstevníky a okolím, naplňování svého volného času
Rodina a její uspořádání – vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou, doklady v oblasti rodinného práva o SPOD
Zdraví – zdravotní péče včetně odborné pomoci v oblasti duševního zdraví, prevence onemocnění spojených s rizikovým způsobem života
Hmotné zabezpečení – hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhové problematiky, využití sociálních dávek, uplatnění práva na hmotné zabezpečení vč. důchodu (invalidní, sirotčí)
Bydlení, vedení domácnosti – hledání bydlení nebo ubytování, udržení bydlení, vedení chodu domácnosti

Celou Regionální kartu sociálních služeb pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež si můžete stáhnout zde.

www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz

Služba je poskytována z finančních prostředků Karlovarského Kraje, města Ostrov a jiných zdrojů.
Služba pracuje v rozsahu oblasti potřeb a témat v souladu s Regionální kartou sociálních služeb. Karta je k náhledu v NZDM a na webu.