Poslání:

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je prostřednictvím metod sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit předcházet rizikovému chování a sociálnímu vyloučení dětí a mládeže.

Cíle:

Služba NZDM má nastavené obecné cíle, ke kterým v rámci realizace své služby směřuje. Cíle jsou pro obě formy poskytování (ambulance i terén). Jsou to cíle následující:

• Poskytnout bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času.
• Pomoc a podpora při řešení životních situací.
• Vést klienty k samostatnosti a zodpovědnosti.
• Podporovat pozitivní změny v životě.
• Rozvíjet schopnosti a dovednosti prostřednictvím neformálního vzdělávání.