Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen „zařízení“ nebo „služba” nebo „NZDM“ nebo „klub“)  je sociální služba, která musí být poskytována na základě Standardů kvality sociálních služeb MPSV, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků. Služba je poskytována ambulantní i terénní formou. Prostředkem pro práci s klienty zařízení, kterými jsou děti a mládež, jsou volnočasové aktivity. Díky nim mohou pracovníci navázat s dětmi důvěrný vztah a na něm založit další práci s cílovou skupinou.

Nízkoprahový znamená lehce dostupný, neodrazující od vstupu. Děti a mládež sem mohou chodit zcela dobrovolně, bez jakéhokoliv průkazu totožnosti, bez peněz, bez přihlášky, mohou kdykoliv během provozní doby přijít a kdykoliv odejít. To znamená, že do klubu můžou chodit jen občas, nikoliv pravidelně a nemusí nikomu vysvětlovat důvody, proč přijde jen jednou za čas ap.

Z toho logicky vyplývá, že záleží hodně na náplni klubu a na pracovnících, čím děti do klubu přitáhnou, proto je základním úkolem pracovníků volnočasovou náplň pružně přizpůsobovat klientům – dětem a mládeži, kteří zrovna klub navštěvují. Činnosti v klubu by měly být natolik atraktivní nebo by měly být vedeny atraktivní formou, aby mládež do klubu lákaly a aby je to v zařízení bavilo.

Klub musí být dětem a mládeži příjemným prostředím s určitou pohodovou atmosférou, aby mohl fungovat jako alternativa k okolnímu prostředí.

Pokud dítě nechce trávit čas doma nebo nemůže, nechce docházet do placených kroužků, mělo by najít právě zde bezpečné prostředí pro zábavu. Bezpečí je zde tvořeno týmem pracovníků a také právy a pravidly, která v každém takovém klubu nemůžou chybět.

                                                                

https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost   

www.kr-ustecky.cz/   

Projekt je podporován Ústeckým krajem.

https://www.mesto-kadan.cz/

Naše služba je financována za dvou zdrojů.

Donátorem pro cílovou skupinu 6 – 14 let je Ústecký kraj a město Kadaň,

pro cílovou skupinu 15 – 26 let je to Evropská unie.

Projekt: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve věku 15-26 let v Kadani a Prunéřově

Projekt je financován  Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003518

Služba reaguje na potřeby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené mládeže, žijící buď přímo v prostorově vyloučených kadaňských lokalitách, nebo v sídlištích města Kadaně. Těmto mladým lidem, chybí bezpečné (nerizikové, nepatologické) prostředí, pozitivní vzory, podpora při řešení nesnadných životních situací na prahu dospělosti, týkajících se vzdělanostní kariéry, zaměstnání, osobního života partnerského, vztahů v orientační rodině i vztahů s vrstevníky.

V nízkoprahovém zařízení chceme mladé lidi podchytit včas, poskytnout jim zdravé bezpečné prostředí, zorientovat je na křižovatce života, dopomoci jim ke vzdělání, práci a sociálním kompetencím, a vyvarovat je patologií.

Během tří let projektu předpokládáme podpořit aktivitou 110 osob, a to prostřednictvím 6300 kontaktů, 750 intervencí, 750 výkony specifického poradenství, 288 hodinami přípravy na zaměstnání, 288 hodinami prevence drogových závislostí, 15 exkurzemi a výlety.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit snižovat míru ohrožení dětí a mládeže ve věku 15 až 26 let rizikovými jevy a sociálním vyloučením.