Osoby ze sociálně vyloučených lokalit, u kterých dochází ke kumulaci problémů (chudoba, dluhy, nezaměstnanost, lichva, špatný stav bydlení, špatný přístup ke službám, špatná kvalita vzdělání, kriminalita apod.), nebo osoby sociálním vyloučením ohrožené

Specifické vymezení ve vztahu k dané službě:

• osoby v chomutovského regionu, zejména ve městech Chomutov, Jirkov

• osoby spadající alespoň do jedné z uvedených okruhů osob:      

        • etnické menšiny
        • osoby bez přístřeší
        • osoby v krizi
        • osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
        • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
        • osoby starší 15 let

Negativní vymezení cílové skupiny:

Negativním vymezením rozumíme osoby, kterým nejsou služby určeny nebo je nemohou využít.

Do této skupiny řadíme:

Osoby, které nemluví česky či slovensky, z důvodu jazykové bariéry
Osoby, které nesplňují charakteristiky uvedené ve specifickém vymezení

Pokud uvedené osoby chtějí vstoupit do služby, tak jsou seznámeny se základními informacemi o službě, cíli služby, cílovou skupinou a dle charakteru jejich problému jsou odkázáni do příslušné služby.