Osoby ze sociálně vyloučených lokalit, u kterých dochází ke kumulaci problémů (chudoba, dluhy, nezaměstnanost, lichva, špatný stav bydlení, špatný přístup ke službám, špatná kvalita vzdělání, kriminalita apod.), nebo osoby sociálním vyloučením ohrožené

Specifické vymezení ve vztahu k dané službě:

osoby v romské komunitě starší 15 let
osoby v chomutovského regionu, zejména ve městech Chomutov, Jirkov
osoby spadající alespoň do jedné z uvedených okruhů osob:

    etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
    • osoby bez přístřeší
    • osoby v krizi
    • osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
    • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Negativní vymezení cílové skupiny:

Negativním vymezením rozumíme osoby, kterým nejsou služby určeny nebo je nemohou využít.

Do této skupiny řadíme:

Osoby, které nemluví česky či slovensky, z důvodu jazykové bariéry
Osoby, které nesplňují charakteristiky uvedené ve specifickém vymezení

Pokud uvedené osoby chtějí vstoupit do služby, tak jsou seznámeny se základními informacemi o službě, cíli služby, cílovou skupinou a dle charakteru jejich problému jsou odkázáni do příslušné služby.