K základním principům služby patří:

Dodržování práv uživatelů = sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany důstojnosti,soukromí a dalších práv uživatelů, možnost využívat služby anonymně

• Zplnomocňování uživatelů = působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj samostatnosti osob, vycházet z individuálně určených potřeb osob

Práce v přirozeném prostředí uživatelů = posilovat sociální začleňování osob

Kontinuita a návaznost služeb = motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace

Princip nízkoprahovosti