Uživatelé/zájemci mají v průběhu využívání služeb zajištěna následující klíčová práva:

• Uživatel má právo na rovný přístup ke službám bez ohledu na své osobní, sociální, ekonomické či kulturní charakteristiky. Bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, původ, sexuální orientaci, stav, náboženství, zdravotní stav, předešlou kriminální činnost nebo politickou příslušnost.
• Právo na základní lidskou důstojnost, bezpečí a nedotknutelnost fyzickou, citovou, hodnotovou (včetně svědomí a přesvědčení) i majetkovou.
• Právo být respektováni a přijímáni jako autonomní lidské bytosti.
• Právo být srozumitelným způsobem informováni o poradenském či terapeutickém procesu – do té míry, aby na něj mohli vědomě a dobrovolně přistoupit a kompetentně spolurozhodovat o podobě léčby, poradenské či sociální pomoci.
• Právo kdykoliv ukončit poskytování léčby či účast v poskytovaných službách na vlastní žádost – a to i proti odbornému doporučení a bez dalších negativních důsledků pro sebe.
• Právo podat si stížnost a být informováni o postupu při uplatnění stížnosti.
• Právo na kontakt se svojí rodinou, zaměstnavatelem, učitelem, duchovním – případně dalšími důležitými osobami ze svého okolí, pokud je to v souladu s podmínkami odborné péče.

Uživatelé/zájemci jsou povinni dodržovat v průběhu využívání služby uvedená pravidla:

• Zákaz manipulace s drogami (včetně aplikace) – zákaz obchodování s návykovými látkami v přítomnosti terénního pracovníka, včetně domlouvání si takového obchodu
• Zákaz násilného chování – zákaz verbální a fyzické agrese ze strany uživatele vůči terénnímu pracovníkovi či jiné osobě
• Zákaz ničení nebo zcizování majetku ostatních uživatelů, pracovníků,
• Zákaz hovořit o trestné činnosti, která není řešena ze strany orgánů činných v trestním řízení (Sankce za porušení: uživatel je upozorněn na porušení pravidla a okamžitě je s ním ukončen kontakt).
• Uživatel nesmí omezovat na právech jinou osobu. Pokud k omezování práv jiné osoby dochází, jsou jeho práva na seberealizaci zpochybnitelná.

Sankcí za porušení pravidel je možnost odmítnutí poskytnutí služby, včetně výměny.