Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, uděluji svým podpisem správci – Světlo Kadaň z.s., se sídlem Kadaň, Husova 1325, PSČ 43201, IČO 65650701, zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 2780 (dále jen Správce),

svobodný a dobrovolný souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracovávání mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány, jsou: jméno a příjmení, titul, emailová adresa, telefonický kontakt, datum a místo narození.

2. Poskytnutí osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem. Subjekt údajů poskytuje osobní údaje dobrovolně ke zpracování za účelem vystavení certifikátu o absolvování kurzu. Poskytování mailové adresy slouží pouze pro zaslání faktury a komunikaci ohledně organizačních záležitostí týkajících se kurzu, na který se subjekt údajů přihlásil. Poskytnutí telefonního čísla slouží pouze pro rychlou komunikaci v případě organizačních změn a nenadálých situací před a v průběhu absolvování kurzu, na který se subjekt údajů přihlásil.

3. Veškeré poskytnuté údaje budou zpracovány zaměstnanci Správce manuálně a Správce se zavazuje, že nebude údaje poskytovat třetím stranám a do třetí země.

4. Při zpracování osobních údajů subjektu nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

5. Práva subjektu údajů:

a) právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemnou nebo elektronickou formou a to na mail: [email protected];

b) právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování;

c) právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci;

d) právo podat stížnost dozorovému orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutné a to na dobu na maximálně 10 let.  

Poučení:

Byl jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen/a o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedenou instituci o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Dále jsem byl/a poučen/a o tom, že subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno

Kontaktní údaje pro dozorový úřad ČR:

Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7