Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je snižování míry ohrožení rizikovými jevy a sociálního vyloučení dětí a mládeže prostřednictvím metod sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit.

Cíle NZDM

Služba NZDM má nastavené obecné cíle, ke kterým v rámci realizace své služby směřuje. Cíle jsou stanoveny pro obě formy poskytování (ambulance i terén):

• Zlepšit kvalitu života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik spojených se způsobem života
• Umožnit lepší orientaci v sociálním prostředí
• Vytvářet podmínky k řešení nepříznivé sociální situace
• Nabídnout smysluplné trávení volného času
• Podporovat pozitivní změny v životě
• Zvyšovat kompetence k uplatnění na trhu práce
• Rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti prostřednictvím neformálního vzdělávání
• Zvyšovat zájem o mimoškolní zájmové aktivity
• Podporovat k zapojení do dění místní komunity
• Pomáhat a podporovat při realizaci osobních aktivit
• Omezovat rizika sociálního vyloučení
• Monitorovat aktuální dění v místních lokalitách a výstupy využít pro naplňování cílů služby
• Učit klienty pohybovat se v jejich přirozeném prostředí

Na začátku každého kalendářního roku (v lednu) si služba NZDM nastavuje konkrétní cíle pro daný rok.  Jedná se o cíle, které jsou specifické a individuální s ohledem na aktuální potřeby služby a klientů.