Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let

INFORMAČNÍ LETÁČEK KE STAŽENÍ

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba, která musí být poskytována na základě Standardů kvality sociálních služeb MPSV, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků. 

Služba je poskytována ambulantní i terénní formou. 

Jednou z metod práce s dětmi a mládeží jsou volnočasové aktivity.  Díky nim mohou pracovníci navázat s dětmi důvěrný vztah a na něm založit další práci s cílovou skupinou. V sociální práci jsou děti a mládež navštěvující NZDM, nebo využívající jeho terénní formu, nazýváni klienty služby. Skupinu klientů pak můžeme rozdělit na Zájemce o sociální službu nebo Uživatele sociální služby. Uživatelem sociální služby je osoba, která má se zařízením uzavřenou Smlouvu o poskytování služeb NZDM. V NZDM Ostrov k tomuto účelu slouží formulář Záznam o ústním uzavření smlouvy.

Nedílnou součástí sociální práce jsou kontakty a intervence s klienty s ohledem na jejich nepříznivé sociální situace.

Mezi nepříznivé sociální situace může patřit, to že dítě nebo mladiství:

• nemá bezpečný prostor pro trávení volného času,
• nemá finanční prostředky pro trávení volného času,
• nezná způsob jak trávit čas se svými vrstevníky bezpečně a smysluplně,
• nemá vhodný prostor pro přípravu do školy,
• nemá ve svém okolí nikoho, kdo by mu pomohl s přípravou do školy,
•nemá motivaci se vzdělávat,
• neumí jednat bezkonfliktně,
• nedokáže se seberealizovat,
• nezná své povinnosti,
• nezná svá práva,
• dopouští se rizikového chování,
• neorientuje se na trhu práce,
• nezná povinnosti spojené se zdravotním pojištěním,
• nezná povinnosti s registrací na úřadě práce,
• nedokáže si najít práci,
• potřebuje pomoc se sepsáním životopisu a motivačního dopisu
• nedokáže si udržet zaměstnání,
• a další jiné

 

Klienti nesmí být diskriminováni na základě etnické, národnostní, sociální, náboženské nebo jakékoliv jiné příslušnosti. Služby v zařízení jsou poskytovány v souladu s principy důstojnosti, ochrany soukromí, zplnomocnění, nezávislosti, práva volby klienta a týmového přístupu.

Služeb tohoto zařízení mohou klienti využívat bezplatně a anonymně. Pokud má být zařízení funkční alternativou pro školní a rodinné prostředí, musí mít každý zájemce o službu, či její uživatel, možnost cítit se v zařízení v bezpečí a najít zde pokud možno rychle útočiště před nejistotou či nepřátelským projevům, s nimiž se může v životě setkávat. Klient, který potřebuje ve své situaci radu a podporu, může beze strachu z prozrazení bližších okolností navštívit NZDM a najít zde cenné informace pro její řešení. Do klubu mohou děti a mladí lidé docházet dobrovolně, bez jakéhokoliv tlaku na pravidelnost a  v průběhu návštěvy bez udání důvodu kdykoliv klub opustit. Zařízení nabízí záruku, že se svěřenými informacemi o bude nakládáno s respektem, bude zachováno právo jedince na soukromí a bude zachována jeho důstojnost. Proto je zajištěna ochrana údajů o klientech služby a pracovníci jsou vázaní mlčenlivostí a Etickým kodexem.

www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz

Služba je poskytována z finančních prostředků Karlovarského Kraje, města Ostrov a jiných zdrojů.