Rodiny s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi do 18 let (do 26 let, pokud dítě studuje), které pobývají na území Chomutovska (především lokality: Kamenná, Písečná, Zahradní a Březenecká). Zároveň pocházejí z kulturně, geograficky a socioekonomicky znevýhodněného prostředí, rodiny bez dobrých podmínek pro kvalitní způsob života s omezenými návyky.

Jedná se například o rodiny:

• Kde rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě. Dále i prvorodičky, které potřebují pomoc před a po narození dítěte.
• Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, které jsou ohroženy (např. předlužeností, nezaměstnaností, ztrátou bydlení, nacházejí se v hmotné nouzi apod.).
• Rodiny s dětmi, u kterých je zdravý vývoj dítěte ohrožen sociálním vyloučením nebo rizikovými jevy (např. užívání návykových látek, závislostní chování včetně nelátkových závislostí, prostituce, kriminalita, záškoláctví, domácí násilí apod.).
• Rodiny s dětmi, ve kterých jsou rodiče v rozvodovém řízení a kde nejsou schopni dohodnout se na výchově a výživě dětí. Rodiny zajišťující náhradní rodinou péči (pěstouni, dítě svěřené do péče cizí osoby), nebo rodiny, jejichž děti jsou aktuálně umístěny v péči ústavních zařízení.
• Rodiny s dětmi, na které se vztahuje zákon o sociálně právní ochraně dětí (zákon o soc.-právní ochraně dětí č.359/1999 Sb.,; §6 odst.1; vyjma dětí, jež požívají alkohol nebo návykové látky)

Služba není poskytována osobám:

• které nespadají do cílové skupiny uvedené výše (jednotlivci, senioři, bezdětné rodiny),
• které poptávají jinou sociální službu, než kterou naše zařízení poskytuje,
• které nehovoří česky či slovensky z důvodu jazykové bariéry, a to v případě, kdy nemá rodina zajištěného tlumočníka.